సకలనీతికథానిధానము/ద్వితీయాశ్వాసము

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
పుట:సకలనీతికథానిధానము.pdf/69 పుట:సకలనీతికథానిధానము.pdf/70 పుట:సకలనీతికథానిధానము.pdf/71 పుట:సకలనీతికథానిధానము.pdf/72 పుట:సకలనీతికథానిధానము.pdf/73 పుట:సకలనీతికథానిధానము.pdf/74 పుట:సకలనీతికథానిధానము.pdf/75 పుట:సకలనీతికథానిధానము.pdf/76 పుట:సకలనీతికథానిధానము.pdf/77 పుట:సకలనీతికథానిధానము.pdf/78 పుట:సకలనీతికథానిధానము.pdf/79 పుట:సకలనీతికథానిధానము.pdf/80 పుట:సకలనీతికథానిధానము.pdf/81 పుట:సకలనీతికథానిధానము.pdf/82 పుట:సకలనీతికథానిధానము.pdf/83 పుట:సకలనీతికథానిధానము.pdf/84 పుట:సకలనీతికథానిధానము.pdf/85 పుట:సకలనీతికథానిధానము.pdf/86 పుట:సకలనీతికథానిధానము.pdf/87 పుట:సకలనీతికథానిధానము.pdf/88 పుట:సకలనీతికథానిధానము.pdf/89 పుట:సకలనీతికథానిధానము.pdf/90 పుట:సకలనీతికథానిధానము.pdf/91 పుట:సకలనీతికథానిధానము.pdf/92 పుట:సకలనీతికథానిధానము.pdf/93 పుట:సకలనీతికథానిధానము.pdf/94 పుట:సకలనీతికథానిధానము.pdf/95 పుట:సకలనీతికథానిధానము.pdf/96 పుట:సకలనీతికథానిధానము.pdf/97 పుట:సకలనీతికథానిధానము.pdf/98 పుట:సకలనీతికథానిధానము.pdf/99 పుట:సకలనీతికథానిధానము.pdf/100 పుట:సకలనీతికథానిధానము.pdf/101 పుట:సకలనీతికథానిధానము.pdf/102 పుట:సకలనీతికథానిధానము.pdf/103 పుట:సకలనీతికథానిధానము.pdf/104 పుట:సకలనీతికథానిధానము.pdf/105 పుట:సకలనీతికథానిధానము.pdf/106 పుట:సకలనీతికథానిధానము.pdf/107 పుట:సకలనీతికథానిధానము.pdf/108 పుట:సకలనీతికథానిధానము.pdf/109 పుట:సకలనీతికథానిధానము.pdf/110 పుట:సకలనీతికథానిధానము.pdf/111 పుట:సకలనీతికథానిధానము.pdf/112 పుట:సకలనీతికథానిధానము.pdf/113 పుట:సకలనీతికథానిధానము.pdf/114 పుట:సకలనీతికథానిధానము.pdf/115 పుట:సకలనీతికథానిధానము.pdf/116 పుట:సకలనీతికథానిధానము.pdf/117 పుట:సకలనీతికథానిధానము.pdf/118 పుట:సకలనీతికథానిధానము.pdf/119 పుట:సకలనీతికథానిధానము.pdf/120 పుట:సకలనీతికథానిధానము.pdf/121 పుట:సకలనీతికథానిధానము.pdf/122 పుట:సకలనీతికథానిధానము.pdf/123 పుట:సకలనీతికథానిధానము.pdf/124 పుట:సకలనీతికథానిధానము.pdf/125 పుట:సకలనీతికథానిధానము.pdf/126 పుట:సకలనీతికథానిధానము.pdf/127 పుట:సకలనీతికథానిధానము.pdf/128 పుట:సకలనీతికథానిధానము.pdf/129 పుట:సకలనీతికథానిధానము.pdf/130 పుట:సకలనీతికథానిధానము.pdf/131 పుట:సకలనీతికథానిధానము.pdf/132 పుట:సకలనీతికథానిధానము.pdf/133 పుట:సకలనీతికథానిధానము.pdf/134 పుట:సకలనీతికథానిధానము.pdf/135 

వ. అని రత్నసుందరి ధైర్యంబవలంబించియుండెఁ గావున. 387

క. రాజును రాష్ట్రము నిల్పెను
రాజితముగ మంత్రి భాగురాయణుఁడు మహిన్
బూజయుఁ బుణ్యముఁ బడసెను
నైజముగా నెల్లవారు నమ్ముచు నుండన్. 388

ఉ. హాటకనేత్ర! నేత్రకలితాబ్జ దివాకర! వాకరక్రియా (?)
పాటవరూప! రూపజితబంధుర కంధర! కంధరావృతా
చ్ఛోటితరత్న(?) రత్ననిధిసుందర భవ్యనివాస! వాసవ
క్ష్మాటన! కుంటముక్ల పినభైరవమానసపద్మభాస్కరా! 389

క. శ్రీమద్వేంకటశైలమ
హీమండల సార్వభౌమ! హేమాంబర! సు
శ్రీమహిత! పిన్నభైరవ
ధీమానసనాథ! వినుతధిషణసనాథా. 390

కవిరాజితము :
కమలవిలోచన! కౌస్తుభభూషణ! కంజభవా
ద్యమరగణార్చిత! నాకమునీశసమాశ్రయ! శ్రీ
రమణి మనోహర! రాక్షససంహర! రక్షణ చి
త్రముదిత గంగయభైరవపాత్ర శుభస్థిరదా. 391

గద్య: ఇది యష్టభాషాకవితాప్రవీణ సవఘంటసురత్రాణ కూచనామాత్యపుత్ర సుకవిమిత్ర వినయవిద్యావిధేయ యెఱ్ఱయనామధేయ ప్రణీతంబైన సకలనీతికథా నిధానంబను మహాప్రబంధంబునందు ద్వితీయాశ్వాసము. 392