సకలనీతికథానిధానము/తృతీయాశ్వాసము

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
పుట:సకలనీతికథానిధానము.pdf/137 పుట:సకలనీతికథానిధానము.pdf/138 పుట:సకలనీతికథానిధానము.pdf/139 పుట:సకలనీతికథానిధానము.pdf/140 పుట:సకలనీతికథానిధానము.pdf/141 పుట:సకలనీతికథానిధానము.pdf/142 పుట:సకలనీతికథానిధానము.pdf/143 పుట:సకలనీతికథానిధానము.pdf/144 పుట:సకలనీతికథానిధానము.pdf/145 పుట:సకలనీతికథానిధానము.pdf/146 పుట:సకలనీతికథానిధానము.pdf/147 పుట:సకలనీతికథానిధానము.pdf/148 పుట:సకలనీతికథానిధానము.pdf/149 పుట:సకలనీతికథానిధానము.pdf/150 పుట:సకలనీతికథానిధానము.pdf/151 పుట:సకలనీతికథానిధానము.pdf/152 పుట:సకలనీతికథానిధానము.pdf/153 పుట:సకలనీతికథానిధానము.pdf/154 పుట:సకలనీతికథానిధానము.pdf/155 పుట:సకలనీతికథానిధానము.pdf/156 పుట:సకలనీతికథానిధానము.pdf/157 పుట:సకలనీతికథానిధానము.pdf/158 పుట:సకలనీతికథానిధానము.pdf/159 పుట:సకలనీతికథానిధానము.pdf/160 పుట:సకలనీతికథానిధానము.pdf/161 పుట:సకలనీతికథానిధానము.pdf/162 పుట:సకలనీతికథానిధానము.pdf/163 పుట:సకలనీతికథానిధానము.pdf/164 పుట:సకలనీతికథానిధానము.pdf/165 పుట:సకలనీతికథానిధానము.pdf/166 పుట:సకలనీతికథానిధానము.pdf/167 పుట:సకలనీతికథానిధానము.pdf/168 పుట:సకలనీతికథానిధానము.pdf/169 పుట:సకలనీతికథానిధానము.pdf/170 పుట:సకలనీతికథానిధానము.pdf/171 పుట:సకలనీతికథానిధానము.pdf/172 పుట:సకలనీతికథానిధానము.pdf/173 పుట:సకలనీతికథానిధానము.pdf/174 పుట:సకలనీతికథానిధానము.pdf/175 పుట:సకలనీతికథానిధానము.pdf/176 పుట:సకలనీతికథానిధానము.pdf/177 పుట:సకలనీతికథానిధానము.pdf/178 పుట:సకలనీతికథానిధానము.pdf/179 పుట:సకలనీతికథానిధానము.pdf/180 పుట:సకలనీతికథానిధానము.pdf/181 పుట:సకలనీతికథానిధానము.pdf/182 పుట:సకలనీతికథానిధానము.pdf/183 పుట:సకలనీతికథానిధానము.pdf/184 పుట:సకలనీతికథానిధానము.pdf/185 పుట:సకలనీతికథానిధానము.pdf/186 పుట:సకలనీతికథానిధానము.pdf/187 పుట:సకలనీతికథానిధానము.pdf/188 పుట:సకలనీతికథానిధానము.pdf/189 పుట:సకలనీతికథానిధానము.pdf/190 పుట:సకలనీతికథానిధానము.pdf/191 పుట:సకలనీతికథానిధానము.pdf/192 పుట:సకలనీతికథానిధానము.pdf/193 

దోదకము:
కంధరపటల నికాశ శరీరా!
బంధురభైరవపాత్ర !...
..... బారునిహారా!
సింథుసముద్భవచిరమణిహారా! 340

గద్య : ఇది యష్టభాషాకవితాప్రవీణ నవఘంట సురత్రాణకూచనామాత్యపుత్ర సుకవిమిత్ర వినయవిద్యావిధేయ యెఱ్ఱయనామధేయ ప్రణీతంబైన సకలనీతికథా నిధానంబునందు తృతీయాశ్వాసము.