సకలతత్వార్థదర్పణము/‌తృతీయ నిరుక్తము

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
శ్రీరస్తు.

అస్మద్గురుభ్యోన్నమః.

శ్రీమ న్నారాయణ సచ్చిదానంద పరబ్రహ్మణేనమః.

సకలతత్వార్థదర్పణము.

తృతీయ నిరుక్తము.

సంఖ్యారహితశబ్దప్రకరణము.

1. ఆత్మానాత్మవివేకము.

2. జ్నానాజ్నానస్వరూపము.

3. శ్రవణ మన నిధీధ్యాన నిరూపణము.

4. ఈశ్వర స్వరూపము.

5. జీవస్వరూపము.

6. సచ్చిదానందస్వరూపము.

7. మాయాస్వరూపము.

8. క్షరాక్షరవిభేదము.

9. చేతనాచేతన స్వరూపము.

10. అధ్యారోపనిరూపణము.

పుట:SakalathatvaDharpanamu.pdf/127
11. అపవాదనిర్ణయము.

13. స్థూలశరీర పంచీకరణ చక్రము.

14. వ్యష్టిసమష్టులకు వివరము.

15. అధ్యాత్మికాధిభౌతికాధిదైవికచక్రము.

16. ఉపదేశార్హానర్హజనులు.

పుట:SakalathatvaDharpanamu.pdf/131 పుట:SakalathatvaDharpanamu.pdf/132 పుట:SakalathatvaDharpanamu.pdf/133 పుట:SakalathatvaDharpanamu.pdf/134 పుట:SakalathatvaDharpanamu.pdf/135 పుట:SakalathatvaDharpanamu.pdf/136 పుట:SakalathatvaDharpanamu.pdf/137 పుట:SakalathatvaDharpanamu.pdf/138 పుట:SakalathatvaDharpanamu.pdf/139 పుట:SakalathatvaDharpanamu.pdf/140 పుట:SakalathatvaDharpanamu.pdf/141 పుట:SakalathatvaDharpanamu.pdf/142 పుట:SakalathatvaDharpanamu.pdf/143 పుట:SakalathatvaDharpanamu.pdf/144 పుట:SakalathatvaDharpanamu.pdf/145 పుట:SakalathatvaDharpanamu.pdf/146 పుట:SakalathatvaDharpanamu.pdf/147 పుట:SakalathatvaDharpanamu.pdf/148 పుట:SakalathatvaDharpanamu.pdf/149 పుట:SakalathatvaDharpanamu.pdf/150 పుట:SakalathatvaDharpanamu.pdf/151 పుట:SakalathatvaDharpanamu.pdf/152 పుట:SakalathatvaDharpanamu.pdf/153 పుట:SakalathatvaDharpanamu.pdf/154 పుట:SakalathatvaDharpanamu.pdf/155 పుట:SakalathatvaDharpanamu.pdf/156 పుట:SakalathatvaDharpanamu.pdf/157 పుట:SakalathatvaDharpanamu.pdf/158 పుట:SakalathatvaDharpanamu.pdf/159 పుట:SakalathatvaDharpanamu.pdf/160 పుట:SakalathatvaDharpanamu.pdf/161 పుట:SakalathatvaDharpanamu.pdf/162 పుట:SakalathatvaDharpanamu.pdf/163 156
52. ఏతద్గ్రంథసర్వాత్మకఫలము.

గద్య.

ఇది శ్రీమ న్నారాయణ సచ్చిదానంద పరిపూర్ణ పరబ్రహ్మ వర

ప్రసాదలబ్ధ కవితా విలాస సందడి నాగదాస ప్రణీతంబైన

సకల తత్వార్థ దర్పణ మను వేదాంతశాస్త్రంబు

నందు ఆత్మానాత్మవివేకాది ఏతత్ ద్గ్రంథ

సర్వాత్మ ఫలమువరకు గల ఏబది

రెండు సంఖ్యలతో గూడిన

తృతీయనిరుక్తము

సంపూర్ణము.