శాంతి పర్వము - అధ్యాయము - 99

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
వ్యాస మహాభారతము (శాంతి పర్వము - అధ్యాయము - 99)
వేద వ్యాసుడు


వ్యాస మహాభారతము
పర్వములు
1. ఆది పర్వము
2. సభా పర్వము
3. అరణ్య పర్వము
4. విరాట పర్వము
5. ఉద్యోగ పర్వము
6. భీష్మ పర్వము
7. ద్రోణ పర్వము
8. కర్ణ పర్వము
9. శల్య పర్వము
10. సౌప్తిక పర్వము
11. స్త్రీ పర్వము
12. శాంతి పర్వము
13. అనుశాసన పర్వము
14. అశ్వమేధ పర్వము
15. ఆశ్రమవాసిక పర్వము
16. మౌసల పర్వము
17. మహాప్రస్ధానిక పర్వము
18. స్వర్గారోహణ పర్వము

1 కే లొకా యుధ్యమానానాం శూరాణామ అనివర్తినామ
భవన్తి నిధనం పరాప్య తన మే బరూహి పితా మహ
2 అత్రాప్య ఉథాహరన్తీమమ ఇతిహాసం పురాతనమ
అమ్బరీషస్య సంవాథమ ఇన్థ్రస్య చ యుధిష్ఠిర
3 అమ్బరీషొ హి నాభాగః సవర్గం గత్వా సుథుర లభమ
థథర్శ సురలొకస్దం శక్రేణ సచివం సహ
4 సర్వతేజొమయం థివ్యం విమానవరమ ఆస్దితమ
ఉపర్య ఉపరి గచ్ఛన్తం సవం వై సేనాపతిం పరభుమ
5 స థృష్ట్వొపరి గచ్ఛన్తం సేనాపతిమ ఉథారధీః
ఋథ్ధిం థృష్ట్వా సుథేవస్య విస్మితః పరాహ వాసవమ
6 సాగరాన్తాం మహీం కృత్స్నామ అనుశిష్య యదావిధి
చాతుర్వర్ణ్యే యదాశాస్త్రం పరవృత్తొ ధర్మకామ్యయా
7 బరహ్మచర్యేణ ఘొరేణ ఆచార్య కులసేవయా
వేథాన అధీత్య ధర్మేణ రాజశాస్త్రం చ కేవలమ
8 అతిదీన అన్నపానేన పితౄంశ చ సవధయా తదా
ఋషీన సవాధ్యాయథీక్షాభిర థేవాన యజ్ఞైర అనుత్తమైః
9 కషత్రధర్మే సదితొ భూత్వా యదాశాస్త్రం యదావిధి
ఉథీక్షమాణః పృతనాం జయామి యుధి వాసవ
10 థేవరాజసుథేవొ ఽయం మమ సేనాపతిః పురా
ఆసీథ యొధః పరశాన్తాత్మా సొ ఽయం కస్మాథ అతీవ మామ
11 నానేన కరతుభిర ముఖ్యైర ఇష్టం నైవ థవిజాతయః
తర్పితా విధివచ ఛక్ర సొ ఽయం కస్మాథ అతీవ మామ
12 ఏతస్య వితతస తాత సుథేవస్య బభూవ హ
సంగ్రామయజ్ఞః సుమహాన యశ చాన్యొ యుధ్యతే నరః
13 సంనథ్ధొ థీక్షితః సర్వొ యొధః పరాప్య చమూముఖమ
యుథ్ధయజ్ఞాధికార సదొ భవతీతి వినిశ్చయః
14 కాని యజ్ఞే హవీంష్య అత్ర కిమ ఆజ్యం కా చ థక్షిణా
ఋత్విజశ చాత్ర కే పరొక్తాస తన మే బరూహి శతక్రతొ
15 ఋత్విజః కుఞ్జరాస తత్ర వాజినొ ఽధవర్యవస తదా
హవీంషి పరమాంసాని రుధిరం తవ ఆజ్యమ ఏవ చ
16 సృగాలగృధ్రకాకొలాః సథస్యాస తత్ర సత్రిణః
ఆజ్యశేషం పిబన్త్య ఏతే హవిః పరాశ్నన్తి చాధ్వరే
17 పరాసతొమరసంఘాతాః ఖడ్గశక్తిపరశ్వధాః
జవలన్తొ నిశితాః పీతాః సరుచస తస్యాద సత్రిణః
18 చాపవేగాయతస తీక్ష్ణః పరకాయావథారణః
ఋజుః సునిశితః పీతః సాయకొ ఽసయ సరువొ మహాన
19 థవీపిచర్మావనథ్ధశ చ నాగథన్తకృతత్సరుః
హస్తిహస్తగతః ఖడ్గః సఫ్యొ భవేత తస్య సంయుగే
20 జవలితైర నిశితైః పీతైః పరాసశక్తిపరశ్వధైః
శక్యాయసమయైస తీక్ష్ణైర అభిఘాతొ భవేథ వసు
21 ఆవేగాథ యత తు రుధిరం సంగ్రామే సయన్థతే భువి
సాస్య పూర్ణాహుతిర హొత్రే సమృథ్ధా సర్వకామధుక
22 ఛిన్ధి భిన్ధీతి యస్యైతచ ఛరూయతే వాహినీముఖే
సామాని సామ గాస తస్య గాయన్తి యమసాథనే
23 హవిర్ధానం తు తస్యాహుః పరేషాం వాహినీముఖమ
కుఞ్జరాణాం హయానాం చ వర్మిణాం చ సముచ్చయః
అగ్నిః శయేనచితొ నామ తస్య యజ్ఞే విధీయతే
24 ఉత్తిష్ఠన్తి కబన్ధొ ఽతర సహస్రే నిహతే తు యః
స యూపస తస్య శూరస్య ఖాథిరొ ఽషటాశ్రిర ఉచ్యతే
25 ఇడొపహూతం కరొశన్తి కుఞ్జరా అఙ్కుశేరితాః
వయాఘుష్ట తలనాథేన వషట్కారేణ పార్దివ
ఉథ్గాతా తవ సంగ్రామే తరిసామా థున్థుభిః సమృతః
26 బరహ్మ సవే హరియమాణే యః పరియాం యుథ్ధే తనుం తయజేత
ఆత్మానం యూపమ ఉచ్ఛ్రిత్య స యజ్ఞొ ఽనన్త థక్షిణః
27 భర్తుర అర్దే తు యః శూరొ విక్రమేథ వాహినీముఖే
భయాన న చ నివర్తేత తస్య లొకా యదా మమ
28 నీలచన్థ్రాకృతైః ఖడ్గైర బాహుభిః పరిఘొపమైః
యస్య వేథిర ఉపస్తీర్ణా తస్య లొకా యదా మమ
29 యస తు నావేక్షతే కం చిత సహాయం విజయే సదితః
విగాహ్య వాహినీమధ్యం తస్య లొకా యదా మమ
30 యస్య తొమరసంఘాటా భేరీ మణ్డూకకచ్ఛపా
వీరాస్ది శర్కరా థుర్గా మాంసశొణితకర్థమా
31 అసి చర్మ పలవా సిన్ధుః కేశశైవలశాథ్వలా
అశ్వనాగరదైశ చైవ సంభిన్నైః కృతసంక్రమా
32 పతాకాధ్వజవానీరా హతవాహన వాహినీ
శొణితొథా సుసంపూర్ణా థుస్తరా పారగైర నరైః
33 హతనాగమహానక్రా పరలొకవహాశివా
ఋష్టిఖడ్గధ్వజానూకా గృధ్రకఙ్కవడప్లవా
34 పురుషాథానుచరితా భీరూణాం కశ్మలావహా
నథీ యొధమహాయజ్ఞే తథ అస్యావభృదం సమృతమ
35 వేథీ యస్య తవ అమిత్రాణాం శిరొభిర అవకీర్యతే
అశ్వస్కన్ధైర జగ సకన్ధైస తస్య లొకా యదా మమ
36 పత్నీ శాలా కృతా యస్య పరేషాం వాహినీముఖమ
హవిర్ధానం సవవాహిన్యస తథ అస్యాహుర మనీషిణః
37 సథశ చాన్తర యొధాగ్నిర ఆగ్నీధ్రశ చొత్తరాం థిశమ
శత్రుసేనా కలత్రస్య సర్వలొకాన అథూరతః
38 యథా తూభయ తొ వయాహొ భవత్య ఆకాశమ అగ్రతః
సాస్య వేథీ తదా యజ్ఞే నిత్యం వేథాస తరయొ ఽగనయః
39 యస తు యొధః పరావృత్తః సంత్రస్తొ హన్యతే పరైః
అప్రతిష్ఠం స నరకం యాతి నాస్త్య అత్ర సంశయః
40 యస్య శొణితవేగేన నథీ సయాత సమభిప్లుతా
కేశమాంసాస్ది సంకీర్ణా స గచ్ఛేత పరమాం గతిమ
41 యస తు సేనాపతిం హత్వా తథ యానమ అధిరొహతి
స విష్ణువిక్రమ కరామీ బృహస్పతిసమః కరతుః
42 నాయకం వా పరమాణం వా యొ వా సయాత తత్ర పూజితః
జీవగ్రాహం నిగృహ్ణాతి తస్య లొకా యదా మమ
43 ఆహవే నిహతం శూరం న శొచేత కథా చన
అశొచ్యొ హి హతః శూరః సవర్గలొకే మహీయతే
44 న హయ అన్నం నొథకం తస్య న సనానం నాప్య అశౌచకమ
హతస్య కర్తుమ ఇచ్ఛన్తి తస్య లొకాఞ శృణుష్వ మే
45 వరాప్సరః సహస్రాణి శూరమ ఆయొధనే హతమ
తవరమాణా హి ధావన్తి మమ భర్తా భవేథ ఇతి
46 ఏతత తపశ చ పుణ్యం చ ధర్మశ చైవ సనాతనః
చత్వారశ చాశ్రమాస తస్య యొ యుథ్ధే న పలాయతే
47 వృథ్ధం బలం న హన్తవ్యం నైవ సత్రీ న చ వై థవిజః
తృణపూర్ణముఖశ చైవ తవాస్మీతి చ యొ వథేత
48 అహం వృత్రం బలం పాకం శతమాయం విరొచనమ
థురావార్యం చ నముచిం నైకమాయం చ శమ్బరమ
49 విప్రచిత్తిం చ థైతేయం థనొః పుత్రాశ చ సర్వశః
పరహ్రాథం చ నిహత్యాజౌ తతొ థేవాధిపొ ఽభవమ
50 ఇత్య ఏతచ ఛక్ర వచనం నిశమ్య పరతిగృహ్య చ
యొధానామ ఆత్మనః సిథ్ధిమ అమ్బరీషొ ఽభిపన్నవాన