శాంతి పర్వము - అధ్యాయము - 100

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
వ్యాస మహాభారతము (శాంతి పర్వము - అధ్యాయము - 100)
వేద వ్యాసుడు


వ్యాస మహాభారతము
పర్వములు
1. ఆది పర్వము
2. సభా పర్వము
3. అరణ్య పర్వము
4. విరాట పర్వము
5. ఉద్యోగ పర్వము
6. భీష్మ పర్వము
7. ద్రోణ పర్వము
8. కర్ణ పర్వము
9. శల్య పర్వము
10. సౌప్తిక పర్వము
11. స్త్రీ పర్వము
12. శాంతి పర్వము
13. అనుశాసన పర్వము
14. అశ్వమేధ పర్వము
15. ఆశ్రమవాసిక పర్వము
16. మౌసల పర్వము
17. మహాప్రస్ధానిక పర్వము
18. స్వర్గారోహణ పర్వము

1 అత్రాప్య ఉథాహరన్తీమమ ఇతిహాసం పురాతనమ
పరతర్థనొ మైదిలశ చ సంగ్రామం యత్ర చక్రతుః
2 యజ్ఞొపవీతీ సంగ్రామే జనకొ మైదిలొ యదా
యొధాన ఉథ్ధర్షయామ ఆస తన నిబొధ యుధిష్ఠిర
3 జనకొ మైదిలొ రాజా మహాత్మా సర్వతత్త్వవిత
యొధాన సవాన థర్శయామ ఆస సవర్గం నరకమ ఏవ చ
4 అభీతానామ ఇమే లొకా భాస్వన్తొ హన్త పశ్యత
పూర్ణా గన్ధర్వకన్యాభిః సర్వకామథుహొ ఽకషయాః
5 ఇమే పలాయమానానాం నరకాః పరత్యుపస్దితాః
అకీర్తిః శాశ్వతీ చైవ పతితవ్యమ అనన్తరమ
6 తాన థృష్ట్వారీన విజయతొ భూత్వా సంత్యాగ బుథ్ధయః
నరకస్యాప్రతిష్ఠస్య మా భూతవశవర్తినః
7 తయాగమూలం హి శూరాణాం సవర్గథ్వారమ అనుత్తమమ
ఇత్య ఉక్తాస తే నృపతినా యొధాః పరపురంజయ
8 వయజయన్త రణే శత్రూన హర్షయన్తొ జనేశ్వరమ
తస్మాథ ఆత్మవతా నిత్యం సదాతవ్యం రణమూర్ధని
9 గజానాం రదినొ మధ్యే రదానామ అను సాథినః
సాథినామ అన్తరా సదాప్యం పాథాతమ ఇహ థంశితమ
10 య ఏవం వయూహతే రాజా స నిత్యం జయతే థవిషః
తస్మాథ ఏవంవిధాతవ్యం నిత్యమ ఏవ యుధిష్ఠిర
11 సర్వే సుకృతమ ఇచ్ఛన్తః సుయుథ్ధేనాతి మన్యవః
కషొభయేయుర అనీకాని సాగరం మకరా ఇవ
12 హర్షయేయుర విషణ్ణాంశ చ వయవస్దాప్య పరస్పరమ
జితాం చ భూమిం రక్షేత భగ్నాన నాత్యనుసారయేత
13 పునరావర్తమానానాం నిరాశానాం చ జీవితే
న వేగః సుసహొ రాజంస తస్మాన నాత్యనుసారయేత
14 న హి పరహర్తుమ ఇచ్ఛన్తి శూరాః పరాథ్రవతాం భయాత
తస్మాత పలాయమానానాం కుర్యాన నాత్యనుసారణమ
15 చరాణామ అచరా హయ అన్నమ అథంష్ట్రా థంష్ట్రిణామ అపి
అపాణయః పాణిమతామ అన్నం శూరస్య కాతరాః
16 సమానపృష్ఠొథర పాణిపాథాః; పశ్చాచ ఛూరం భీరవొ ఽనువ్రజన్తి
అతొ భయార్తాః పరణిపత్య భూయః; కృత్వాఞ్జలీన ఉపతిష్ఠన్తి శూరాన
17 శూర బాహుషు లొకొ ఽయం లమ్బతే పుత్ర వత సథా
తస్మాత సర్వాస్వ అవస్దాసు శూరః సంమానమ అర్హతి
18 న హి శౌర్యాత పరం కిం చిత తరిషు లొకేషు విథ్యతే
శూరః సర్వం పాలయతి సర్వం శూరే పరతిష్ఠితమ