శాంతి పర్వము - అధ్యాయము - 101

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
వ్యాస మహాభారతము (శాంతి పర్వము - అధ్యాయము - 101)
వేద వ్యాసుడు


వ్యాస మహాభారతము
పర్వములు
1. ఆది పర్వము
2. సభా పర్వము
3. అరణ్య పర్వము
4. విరాట పర్వము
5. ఉద్యోగ పర్వము
6. భీష్మ పర్వము
7. ద్రోణ పర్వము
8. కర్ణ పర్వము
9. శల్య పర్వము
10. సౌప్తిక పర్వము
11. స్త్రీ పర్వము
12. శాంతి పర్వము
13. అనుశాసన పర్వము
14. అశ్వమేధ పర్వము
15. ఆశ్రమవాసిక పర్వము
16. మౌసల పర్వము
17. మహాప్రస్ధానిక పర్వము
18. స్వర్గారోహణ పర్వము

1 యదా జయార్దినః సేనాం నయన్తి భరతర్షభ
ఈషథ ధర్మం పరపీడ్యాపి తన మే బరూహి పితా మహ
2 సత్యేన హి సదితా ధర్మా ఉపపత్త్యా తదాపరే
సాధ్వ ఆచారతయా కే చిత తదైవౌపయికా అపి
ఉపాయధర్మాన వక్ష్యామి సిథ్ధార్దాన అర్దధర్మయొః
3 నిర్మర్యాథా థస్యవస తు భవన్తి పరిపన్దినః
తేషాం పరతివిఘాతార్దం పరవక్ష్యామ్య అద నైగమమ
కార్యాణాం సంప్రసిథ్ధ్య అర్దం తాన ఉపాయాన నిబొధ మే
4 ఉభే పరజ్ఞే వేథితవ్యే ఋజ్వీ వక్రా చ భారత
జానన వక్రాం న సేవేత పరతిబాధేత చాగతామ
5 అమిత్రా ఏవ రాజానం భేథేనొపచరన్త్య ఉత
తాం రాజా నికృతిం జానన యదామిత్రాన పరబాధతే
6 గజానాం పార్శ్వచర్మాణి గొవృషాజగరాణి చ
శల్య కఙ్కట లొహాని తనుత్రాణి మతాని చ
7 శితపీతాని శస్త్రాణి సంనాహాః పీతలొహితాః
నానా రఞ్జన రక్తాః సయుః పతాకాః కేతవశ చ తే
8 ఋష్టయస తొమరాః ఖడ్గా నిశితాశ చ పరశ్వధాః
ఫలకాన్య అద చర్మాణి పరతికల్ప్యాన్య అనేకశః
అభీనీతాని శస్త్రాణి యొధాశ చ కృతనిశ్రమాః
9 చైత్ర్యాం వా మార్గశీర్ష్యాం వా సేనాయొగః పరశస్యతే
పక్వసస్యా హి పృదివీ భవత్య అమ్బుమతీ తదా
10 నైవాతి శీతొ నాత్యుష్ణః కాలొ భవతి భారత
తస్మాత తథా యొజయేత పరేషాం వయసనేషు వా
ఏతేషు యొగాః సేనాయాః పరశస్తాః పరబాధనే
11 జలవాంస తృణవాన మార్గః సమొ గమ్యః పరశస్యతే
చారైర హి విహితాభ్యాసః కుశలైర వనగొచరైః
12 నవ్యారణ్యైర న శక్యేత గన్తుం మృగగణైర ఇవ
తస్మాత సర్వాసు సేనాసు యొజయన్తి జయార్దినః
13 ఆవాసస తొయవాన థుర్గః పరయాకాశః పరశస్యతే
పరేషామ ఉపసర్పాణాం పరతిషేధస తదా భవేత
14 ఆకాశం తు వనాభ్యాశే మన్యన్తే గుణవత తరమ
బహుభిర గుణజాతైస తు యే యుథ్ధకుశలా జనాః
15 ఉపన్యాసొ ఽపసర్పాణాం పథాతీనాం చ గూహనమ
అద శత్రుప్రతీఘాతమ ఆపథ అర్దం పరాయణమ
16 సప్తర్షీన పృష్ఠతః కృత్వా యుధ్యేరన్న అచలా ఇవ
అనేన విధినా రాజఞ జిగీషేతాపి థుర జయాన
17 యతొ వాయుర యతః సూర్యొ యతః శుక్రస తతొ జయః
పూర్వం పూర్వం జయాయ ఏషాం సంనిపాతే యుధిష్ఠిర
18 అకర్థమామ అనుథకామ అమర్యాథామ అలొష్టకామ
అశ్వభూమిం పరశంసన్తి యే యుథ్ధకుశలా జనాః
19 సమా నిరుథకాకాశా రదభూమిః పరశస్యతే
నీచథ్రుమా మహాకక్షా సొథకా హస్తియొధినామ
20 బహు థుర్గా మహావృక్షా వేత్రవేణుభిర ఆస్తృతా
పథాతీనాం కషమా భూమిః పర్వతొపవనాని చ
21 పథాతిబహులా సేనా థృఢా భవతి భారత
రదాశ్వబహులా సేనా సుథినేషు పరశస్యతే
22 పథాతినాగబహులా పరావృట్కాలే పరశస్యతే
గుణాన ఏతాన పరసంఖ్యాయ థేశకాలౌ పరయొజయేత
23 ఏవం సంచిన్త్య యొ యాతి తిది నక్షత్రపూజితః
విజయం లభతే నిత్యం సేనాం సమ్యక పరయొజయన
24 పరసుప్తాంస తృషితాఞ శరాన్తాన పరకీర్ణాన నాభిఘాతయేత
మొక్షే పరయాణే చలనే పానభొజన కాలయొః
25 అతి కషిప్తాన వయతిక్షిప్తాన విహతాన పరతనూ కృతాన
సువిస్రమ్భాన కృతారమ్భాన ఉపన్యాస పరతాపినాన
బహిశ్చరాన ఉపన్యాసాన కృత్వా వేశ్మానుసారిణః
26 పారమ్పర్యాగతే థవారే యే కే చిథ అనువర్తినః
పరిచర్యా వరొథ్ధారొ యే చ కే చన వల్గినః
27 అనీకం యే పరభిన్థన్తి భిన్నం యే సదగయన్తి చ
సమానాశన పానాస తే కార్యా థవిగుణవేతనాః
28 థశాధిపతయః కార్యాః శతాధిపతయస తదా
తేషాం సహస్రాధిపతిం కుర్యాచ ఛూరమ అతన్థ్రితమ
29 యదాముఖ్యం సంనిపాత్య వక్తవ్యాః సమ శపామహే
యదా జయార్దం సంగ్రామే న జహ్యామ పరస్పరమ
30 ఇహైవ తే నివర్తన్తాం యే నః కే చన భీరవః
న ఘాతయేయుః పరథరం కుర్వాణాస తుములే సతి
31 ఆత్మానం చ సవపక్షం చ పలాయన హన్తి సంయుగే
థరవ్యనాశొ వధొ ఽకీర్తిర అయశశ చ పలాయనే
32 అమనొజ్ఞా సుఖా వాచః పురుషస్య పలాయతః
పరతిస్పన్థౌష్ఠ థన్తస్య నయస్తసర్వాయుధస్య చ
33 హిత్వా పలాయమానస్య సహాయాన పరాణసంశయే
అమిత్రైర అనుబథ్ధస్య థవిషతామ అస్తు నస తదా
34 మనుష్యాపసథా హయ ఏతే యే భవన్తి పరాఙ్ముఖాః
రాశివర్ధన మాత్రాస తే నైవ తే పరేత్య నొ ఇహ
35 అమిత్రా హృష్టమనసః పరత్యుథ్యాన్తి పలాయినమ
జయినం సుహృథస తాత వన్థనైర మఙ్గలేన చ
36 యస్య సమ వయసనే రాజన్న అనుమొథన్తి శత్రవః
తథ అసహ్య తరం థుఃఖమ అహం మన్యే వధాథ అపి
37 శరియం జానీత ధర్మస్య మూలం సర్వసుఖస్య చ
సా భీరూణాం పరాన యాతి శూరస తామ అధిగచ్ఛతి
38 తే వయం సవర్గమ ఇచ్ఛన్తః సంగ్రామే తయక్తజీవితాః
జయన్తొ వధ్యమానా వా పరాప్తుమ అర్హామ సథ గతిమ
39 ఏవం సంశప్త శపదాః సమభిత్యక్తజీవితాః
అమిత్రవాహినీం వీరాః సంప్రగాహన్త్య అభీరవః
40 అగ్రతః పురుషానీకమ అసి చర్మ వతాం భవేత
పృష్ఠతః శకటానీకం కలత్రం మధ్యతస తదా
41 పరేషాం పరతిఘాతార్దం పథాతీనాం చ గూహనమ
అపి హయ అస్మిన పరే గృథ్ధా భవేయుర యే పురొగమాః
42 యే పురస్తాథ అభిమతాః సత్త్వవన్తొ మనొ వినః
తే పూర్వమ అభివర్తేరంస తాన అన్వగ ఇతరే జనాః
43 అపి చొథ్ధర్షణం కార్యం భీరూణామ అపి యత్నతః
సకన్ధథర్శనమాత్రం తు తిష్ఠేయుర వా సమీపతః
44 సంహతాన యొధయేథ అల్పాన కామం విస్తారయేథ బహూన
సుచీ ముఖమ అనీకం సయాథ అల్పానాం బహుభిః సహ
45 సంప్రయుథ్ధే పరహృష్టే వా సత్యం వాయథి వానృతమ
పరగృహ్య బాహూన కరొశేత భగ్నా భగ్నాః పరా ఇతి
46 ఆగతం నొ మిత్రబలం పరహరధ్వమ అభీతవత
శబ్థవన్తొ ఽనుధావేయుః కుర్వన్తొ భైరవం రవమ
47 కష్వేడాః కిల కిలాః శఙ్ఖాః కరకచా గొవిషాణికాన
భేరీమృథఙ్గపణవాన నాథయేయుర్శ చ కుఞ్జరాన