శాంతి పర్వము - అధ్యాయము - 98

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
వ్యాస మహాభారతము (శాంతి పర్వము - అధ్యాయము - 98)
వేద వ్యాసుడు


వ్యాస మహాభారతము
పర్వములు
1. ఆది పర్వము
2. సభా పర్వము
3. అరణ్య పర్వము
4. విరాట పర్వము
5. ఉద్యోగ పర్వము
6. భీష్మ పర్వము
7. ద్రోణ పర్వము
8. కర్ణ పర్వము
9. శల్య పర్వము
10. సౌప్తిక పర్వము
11. స్త్రీ పర్వము
12. శాంతి పర్వము
13. అనుశాసన పర్వము
14. అశ్వమేధ పర్వము
15. ఆశ్రమవాసిక పర్వము
16. మౌసల పర్వము
17. మహాప్రస్ధానిక పర్వము
18. స్వర్గారోహణ పర్వము

1 కషత్రధర్మాన న పాపీయాన ధర్మొ ఽసతి భరతర్షభ
అభియానే చ యుథ్ధే చ రాజా హన్తి మహాజనమ
2 అద సమ కర్మణా యేన లొకాఞ జయతి పార్దివః
విథ్వఞ జిజ్ఞాసమానాయ పరబ్రూహి భరతర్షభ
3 నిగ్రహేణ చ పాపానాం సాధూనాం పరగ్రహేణ చ
యజ్ఞైర థానైశ చ రాజానొ భవన్తి శుచయొ ఽమలాః
4 ఉపరున్ధన్తి రాజానొ భూతాని విజయార్దినః
త ఏవ విజయం పరాప్య వర్ధయన్తి పునః పరజాః
5 అపవిధ్యన్తి పాపాని థానయజ్ఞతపొ బలైః
అనుగ్రహేణ భూతానాం పుణ్యమ ఏషాం పరవర్ధతే
6 యదైవ కషేత్రనిర్థాతా నిర్థన వై కషేత్రమ ఏకథా
హినస్తి కక్షం ధాన్యం చ న చ ధాన్యం వినశ్యతి
7 ఏవం శస్త్రాణి ముఞ్చన్తొ ఘనన్తి వధ్యాన అదైక థా
తస్యైషా నిష్కృతిః కృత్స్నా భూతానాం భావనం పునః
8 యొ భూతాని ధనజ్యానాథ వధాత కలేశాచ చ రక్షతి
థస్యుభ్యః పరాణథానాత సధనథః సుఖథొ విరాట
9 స సర్వయజ్ఞైర ఈజానొ రాజాదాభయ థక్షిణైః
అనుభూయేహ భథ్రాణి పరాప్నొథ ఇన్థ్ర స లొకతామ
10 బరాహ్మణార్దే సముత్పన్నే యొ ఽభినిఃసృత్య యుధ్యతే
ఆత్మానం యూపమ ఉచ్ఛ్రిత్య స యజ్ఞొ ఽనన్త థక్షిణః
11 అభీతొ వికిరఞ శత్రూన పరతిగృహ్ణఞ శరాంస తదా
న తస్మాత తరిథశాః శరేయొ భువి పశ్యన్తి కిం చన
12 తస్య యావన్తి శస్త్రాణి తవచం భిన్థన్తి సంయుగే
తావతః సొ ఽశనుతే లొకాన సర్వకామథుహొ ఽకషయాన
13 న తస్య రుధిరం గాత్రాథ ఆవేధేభ్యః పరవర్తతే
స హ తేనైవ రక్తేన సర్వపాపైః పరముచ్యతే
14 యాని థుఃఖాని సహతే వరణానామ అభితాపనే
న తతొ ఽసతి తపొ భూయ ఇతి ధర్మవిథొ విథుః
15 పృష్ఠతొ భీరవః సంఖ్యే వర్తన్తే ఽధమ పూరుషాః
శూరాచ ఛరణమ ఇచ్ఛన్తః పర్జన్యాథ ఇవ జీవనమ
16 యథి శూరస తదా కషేమే పరతిరక్షేత తదా భయే
పరతిరూపం జనాః కుర్యుర న చ తథ వర్తతే తదా
17 యథి తే కృతమ ఆజ్ఞాయ నమః కుర్యుః సథైవ తమ
యుక్తం నయాయ్యం చ కుర్యుస తే న చ తథ వర్తతే తదా
18 పురుషాణాం సమానానాం థృశ్యతే మహథ అన్తరమ
సంగ్రామే ఽనీక వేలాయామ ఉత్క్రుష్టే ఽభిపతత్సు చ
19 పతత్య అభిముఖః శూరః పరాన భీరుః పలాయతే
ఆస్దాయాస్వర్గ్యమ అధ్వానం సహాయాన విషమే తయజన
20 మా సమ తాంస తాథృశాంస తాత జనిష్ఠాః పురుషాధమాన
యే సహాయాన రణే హిత్వా సవస్తి మన్తొ గృహాన యయుః
21 అస్వస్తి తేభ్యః కుర్వన్తి థేవా ఇన్థ్రపురొగమాః
తయాగేన యః సహాయానాం సవాన పరాణాంస తరాతుమ ఇచ్ఛతి
22 తం హన్యుః కాష్ఠలొష్టైర వా థయేయుర వా కటాగ్నినా
పశువన మారయేయుర వా కషత్రియా యే సయుర ఈథృశాః
23 అధర్మః కషత్రియస్యైష యచ ఛయ్యా మరణం భవేత
విసృజఞ శరేష్మ పిత్తాని కృపణం పరిథేవయన
24 అవిక్షతేన థేహేన పరలయం యొ ఽధిగచ్ఛతి
కషత్రియొ నాస్య తత కర్మ పరశంసన్తి పురా విథః
25 న గృహే మరణం తాత కషత్రియాణాం పరశస్యతే
శౌటీరాణామ అశౌటీరమ అధర్మ్యం కృపణం చ తత
26 ఇథం థుఃఖమ అహొ కష్టం పాపీయ ఇతి నిష్టనన
పరతిధ్వస్త ముఖః పూతిర అమాత్యాన బహు శొచయన
27 అరొగాణాం సపృహయతే ముహుర మృత్యుమ అపీచ్ఛతి
వీరొ థృప్తొ ఽభిమానీ చ నేథృశం మృత్యుమ అర్హతి
28 రణేషు కథనం కృత్వా జఞాతిభిః పరివారితః
తీక్ష్ణైః శస్త్రైః సువిక్లిష్టః కషత్రియొ మృత్యుమ అర్హతి
29 శూరొ హి సత్యమన్యుభ్యామ ఆవిష్టొ యుధ్యతే భృశమ
కృత్యమానాని గాత్రాణి పరైర నైవావబుధ్యతే
30 స సంఖ్యే నిధనం పరాప్య పరశస్తం లొకపూజితమ
సవధర్మం విపులం పరాప్య శక్రస్యైతి స లొకతామ
31 సర్వొ యొధః పరం తయక్తుమ ఆవిష్టస తయక్తజీవితః
పరాప్నొతీన్థ్రస్య సాలొక్యం శూరః పృష్ఠమ అథర్శయన