శాంతి పర్వము - అధ్యాయము - 97

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
వ్యాస మహాభారతము (శాంతి పర్వము - అధ్యాయము - 97)
వేద వ్యాసుడు


వ్యాస మహాభారతము
పర్వములు
1. ఆది పర్వము
2. సభా పర్వము
3. అరణ్య పర్వము
4. విరాట పర్వము
5. ఉద్యోగ పర్వము
6. భీష్మ పర్వము
7. ద్రోణ పర్వము
8. కర్ణ పర్వము
9. శల్య పర్వము
10. సౌప్తిక పర్వము
11. స్త్రీ పర్వము
12. శాంతి పర్వము
13. అనుశాసన పర్వము
14. అశ్వమేధ పర్వము
15. ఆశ్రమవాసిక పర్వము
16. మౌసల పర్వము
17. మహాప్రస్ధానిక పర్వము
18. స్వర్గారోహణ పర్వము

1 నాధర్మేణ మహీం జేతుం లిప్సేత జగతీపతిః
అధర్మవిజయం లబ్ధ్వా కొ ఽనుమన్యేత భూమిపః
2 అధర్మయుక్తొ విజయొ హయ అధ్రువొ ఽసవర్గ్య ఏవ చ
సాథయత్య ఏష రాజానం మహీం చ భరతర్షభ
3 విశీర్ణకవచం చైవ తవాస్మీతి చ వాథినమ
కృతాఞ్జలిం నయస్తశస్త్రం గృహీత్వా న విహింసయేత
4 బలేనావజితొ యశ చ న తం యుధ్యేత భూమిపః
సంవత్సరం విప్రణయేత తస్మాజ జాతః పునర భవేత
5 నార్వాక సంవత్సరాత కన్యా సప్రష్టవ్యా విక్రమాహృతా
ఏవమ ఏవ ధనం సర్వం యచ చాన్యత సహసాహృతమ
6 న తు వన్ధ్యం ధనం తిష్ఠేత పిబేయుర బరాహ్మణాః పయః
యుఞ్జీరన వాప్య అనడుహః కషన్తవ్యం వా తథా భవేత
7 రాజ్ఞా రాజైవ యొథ్ధవ్యస తదా ధర్మొ విధీయతే
నాన్యొ రాజానమ అభ్యసేథ అరాజన్యః కదం చన
8 అనీకయొః సంహతయొర యథీయాథ బరాహ్మణొ ఽనతరా
శాన్తిమ ఇచ్ఛన్న ఉభయతొ న యొథ్ధవ్యం తథా భవేత
మర్యాథాం శాశ్వతీం భిన్థ్యాథ బరాహ్మణం యొ ఽభిలఙ్ఘయేత
9 అద చేల లఙ్ఘయేథ ఏనాం మర్యాథాం కషత్రియ బరువః
అప్రశస్యస తథ ఊర్ధ్వం సయాథ అనాథేయశ చ సంసథి
10 యా తు ధర్మవిపొపేన మర్యాథా భేథనేన చ
తాం వృత్తిం నానువర్తేత విజిగీషుర మహీపతిః
ధర్మలబ్ధాథ ధి విజయాత కొ లాభొ ఽభయధికొ భవేత
11 సహసా నామ్య భూతాని కషిప్రమ ఏవ పరసాథయేత
సాన్త్వేన భొగథానేన స రాజ్ఞాం పరమొ నయః
12 భుజ్యమానా హయ అయొగేన సవరాష్ట్రాథ అభితాపితాః
అమిత్రాన పర్యుపాసీరన వయసనౌఘప్రతీక్షిణః
13 అమిత్రొపగ్రహం చాస్య తే కుర్యుః కషిప్రమ ఆపథి
సంథుష్టాః సర్వతొ రాజన రాజవ్యసనకాఙ్క్షిణః
14 నామిత్రొ వినికర్తవ్యొ నాతిఛేథ్యః కదం చన
జీవితం హయ అప్య అతి ఛిన్నః సంత్యజత్య ఏకథా నరః
15 అల్పేనాపి హి సంయుక్తస తుష్యత్య ఏవాపరాధికః
శుథ్ధం జీవితమ ఏవాపి తాథృశొ బహు మన్యతే
16 యస్య సఫీతొ జనపథః సంపన్నః పరియ రాజకః
సంతుష్టభృత్యసచివొ థృఢమూలః స పార్దివః
17 ఋత్విక పురొహితాచార్యా యే చాన్యే శరుతసంమతాః
పూజార్హాః పూజితా యస్య స వై లొకజిథ ఉచ్యతే
18 ఏతేనైవ చ వృత్తేన మహీం పరాప సురొత్తమః
అన్వ ఏవ చైన్థ్రం విజయం వయజిగీషన్త పార్దివాః
19 భూమివర్జం పురం రాజా జిత్వా రాజానమ ఆహవే
అమృతాశ చౌషధీః శశ్వథ ఆజహార పరతర్థనః
20 అగ్నిహొత్రాణ్య అగ్నిశేషం హవిర భాజనమ ఏవ చ
ఆజహార థివొథాసస తతొ విప్రకృతొ ఽభవత
21 సరాజకాని రాష్ట్రాణి నాభాగొ థక్షిణాం థథౌ
అన్యత్ర శరొత్రియ సవాచ చ తాపస సవాచ చ భారత
22 ఉచ్చావచాని వృత్తాని ధర్మజ్ఞానాం యుధిష్ఠిర
ఆసన రాజ్ఞాం పురాణానాం సర్వం తన మమ రొచతే
23 సర్వవిథ్యాతిరేకాథ వా జయమ ఇచ్ఛేన మహీపతిః
న మాయయా న థమ్భేన య ఇచ్ఛేథ భూతిమ ఆత్మనః