శాంతి పర్వము - అధ్యాయము - 96

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
వ్యాస మహాభారతము (శాంతి పర్వము - అధ్యాయము - 96)
వేద వ్యాసుడు


వ్యాస మహాభారతము
పర్వములు
1. ఆది పర్వము
2. సభా పర్వము
3. అరణ్య పర్వము
4. విరాట పర్వము
5. ఉద్యోగ పర్వము
6. భీష్మ పర్వము
7. ద్రోణ పర్వము
8. కర్ణ పర్వము
9. శల్య పర్వము
10. సౌప్తిక పర్వము
11. స్త్రీ పర్వము
12. శాంతి పర్వము
13. అనుశాసన పర్వము
14. అశ్వమేధ పర్వము
15. ఆశ్రమవాసిక పర్వము
16. మౌసల పర్వము
17. మహాప్రస్ధానిక పర్వము
18. స్వర్గారోహణ పర్వము

1 అద యొ విజిగీషేత కషత్రియః కషత్రియం యుధి
కస తస్య ధర్మ్యొ విజయ ఏతత పృష్టొ బరవీహి మే
2 స సహాయొ ఽసహాయొ వా రాష్ట్రమ ఆగమ్య భూమిపః
బరూయాథ అహం వొ రాజేతి రక్షిష్యామి చ వః సథా
3 మమ ధర్మ్యం బలిం థత్తకిం వా మాం పరతిపత్స్యద
తే చేత తమ ఆగతం తత్ర వృణుయుః కుశలం భవేత
4 తే చేథ అక్షత్రియాః సన్తొ విరుధ్యేయుః కదం చన
సర్వొపాయైర నియన్తవ్యా వి కర్మ సదా నరాధిప
5 అశక్తం కషత్రియం మత్వా శస్త్రం గృహ్ణాత్య అదాపరః
తరాణాయాప్య అసమర్దం తం మన్యమానమ అతీవ చ
6 అద యః కషత్రియొ రాజా కషత్రియం పరత్యుపావ్రజేత
కదం స పరతియొథ్ధవ్యస తన మే బరూహి పితా మహ
7 నాసంనథ్ధొ నాకవచొ యొథ్ధవ్యః కషత్రియొ రణే
ఏక ఏకేన వాచ్యశ చ విసృజస్వ కషిపామి చ
8 స చేత సంనథ్ధ ఆగచ్ఛేత సంనథ్ధవ్యం తతొ భవేత
స చేత స సైన్య ఆగచ్ఛేత స సైన్యస తమ అదాహ్వయేత
9 స చేన నికృత్యా యుధ్యేత నికృత్యా తం పరయొధయేత
అద చేథ ధర్మతొ యుధ్యేథ ధర్మేణైవ నివారయేత
10 నాశ్వేన రదినం యాయాథ ఉథియాథ రదినం రదీ
వయసనే న పరహర్తవ్యం న భీతాయ జితాయ చ
11 నేషుర లిప్తొ న కర్ణీ సయాథ అసతామ ఏతథ ఆయుధమ
జయార్దమ ఏవ యొథ్ధవ్యం న కరుధ్యేథ అజిఘాంసతః
12 సాధూనాం తు మిదొ భేథాత సాధుశ చేథ వయసనీ భవేత
సవ్రణొ నాభిహన్తవ్యొ నానపత్యః కదం చన
13 భగ్నశస్త్రొ విపన్నాశ్వశ ఛిన్నజ్యొ హతవాహనః
చికిత్స్యః సయాత సవవిషయే పరాప్యొ వా సవగృహాన భవేత
నిర్వ్రణొ ఽపి చ మొక్తవ్య ఏష ధర్మః సనాతనః
14 తస్మాథ ధర్మేణ యొథ్ధవ్యం మనుః సవాయమ్భువొ ఽబరవీత
సత్సు నిత్యం సతాం ధర్మస తమ ఆస్దాయ న నాశయేత
15 యొ వై జయత్య అధర్మేణ కషత్రియొ వర్ధమానకః
ఆత్మానమ ఆత్మనా హన్తి పాపొ నికృతిజీవనః
16 కర్మ చైతథ అసాధూనామ అసాధుం సాధునా జయేత
ధర్మేణ నిధనం శరేయొ న జయః పాపకర్మణా
17 నాధర్మశ చరితొ రాజన సథ్యః ఫలతి గౌర ఇవ
మూలాన్య అస్య పరశాఖాశ చ థహన సమనుగచ్ఛతి
18 పాపేన కర్మణొ విత్తం లబ్ధ్వా పాపః పరహృష్యతి
స వర్ధమానః సతేయేన పాపః పాపే పరసజ్జతి
19 న ధర్మొ ఽసతీతి మన్వానః శుచీన అవహసన్న ఇవ
అశ్రథ్థధాన భావాచ చ వినాశమ ఉపగచ్ఛతి
20 స బథ్ధొవారుణైః పాశైర అమర్త్య ఇవ మన్యతే
మహాథృతిర ఇవాధ్మాతః సవకృతేన వివర్ధతే
21 తతః స మూలొ హరియతే నథీకూలాథ ఇవ థరుమః
అదైనమ అభినిన్థన్తి భిన్నం కుమ్భమ ఇవాశ్మని
తస్మాథ ధర్మేణ విజయం కామం లిప్సేత భూమిపః