శాంతి పర్వము - అధ్యాయము - 95

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
వ్యాస మహాభారతము (శాంతి పర్వము - అధ్యాయము - 95)
వేద వ్యాసుడు


వ్యాస మహాభారతము
పర్వములు
1. ఆది పర్వము
2. సభా పర్వము
3. అరణ్య పర్వము
4. విరాట పర్వము
5. ఉద్యోగ పర్వము
6. భీష్మ పర్వము
7. ద్రోణ పర్వము
8. కర్ణ పర్వము
9. శల్య పర్వము
10. సౌప్తిక పర్వము
11. స్త్రీ పర్వము
12. శాంతి పర్వము
13. అనుశాసన పర్వము
14. అశ్వమేధ పర్వము
15. ఆశ్రమవాసిక పర్వము
16. మౌసల పర్వము
17. మహాప్రస్ధానిక పర్వము
18. స్వర్గారోహణ పర్వము

1 అయుథ్ధేనైవ విజయం వర్ధయేథ వసుధాధిపః
జఘన్యమ ఆహుర విజయం యొ యుథ్ధేన నరాధిప
2 న చాప్య అలబ్ధం లిప్సేత మూలే నాతిథృఢే సతి
న హి థుర బలమూలస్య రాజ్ఞొ లాభొ విధీయతే
3 యస్య సఫీతొ జనపథః సంపన్నః పరియ రాజకః
సంతుష్టపుష్టసచివొ థృఢమూలః స పార్దివః
4 యస్య యొధాః సుసంతుష్టాః సాన్త్వితాః సూపధాస్దితాః
అల్పేనాపి స థణ్డేన మహీం జయతి భూమిపః
5 పౌరజానపథా యస్య సవనురక్తాః సుపూజితాః
సధనా ధాన్యవన్తశ చ థృఢమూలః స పార్దివః
6 పరభావకాలావ అధికౌ యథా మన్యేత చాత్మనః
తథా లిప్సేత మేధా వీ పరభూమిం ధనాన్య ఉత
7 భొగేష్వ అథయమానస్య భూతేషు చ థయా వతః
వర్ధతే తవరమాణస్య విషయొ రక్షితాత్మనః
8 తక్షత్య ఆత్మానమ ఏవైష వనం పరశునా యదా
యః సమ్యగ వర్తమానేషు సవేషు మిద్యా పరవర్తతే
9 న వై థవిషన్తః కషీయన్తే రాజ్ఞొ నిత్యమ అపి ఘనతః
కరొధం నియన్తుం యొ వేథ తస్య థవేష్టా న విథ్యతే
10 యథ ఆర్య జనవిథ్విష్టం కర్మ తన నాచరేథ బుధః
యత కల్యాణమ అభిధ్యాయేత తత్రాత్మానం నియొజయేత
11 నైనమ అన్యే ఽవజానన్తి నాత్మనా పరితప్యతే
కృత్యశేషేణ యొ రాజా సుఖాన్య అనుబుభూషతి
12 ఇథం వృత్తం మనుష్యేషు వర్తతే యొ మహీపతిః
ఉభౌ లొకౌ వినిర్జిత్య విజయే సంప్రతిష్ఠతే
13 ఇత్య ఉక్తొ వామథేవేన సర్వం తత కృతవాన నృపః
తదా కుర్వంస తవమ అప్య ఏతౌ లొకౌ జేతా న సంశయః