శాంతి పర్వము - అధ్యాయము - 9

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
వ్యాస మహాభారతము (శాంతి పర్వము - అధ్యాయము - 9)
వేద వ్యాసుడు


వ్యాస మహాభారతము
పర్వములు
1. ఆది పర్వము
2. సభా పర్వము
3. అరణ్య పర్వము
4. విరాట పర్వము
5. ఉద్యోగ పర్వము
6. భీష్మ పర్వము
7. ద్రోణ పర్వము
8. కర్ణ పర్వము
9. శల్య పర్వము
10. సౌప్తిక పర్వము
11. స్త్రీ పర్వము
12. శాంతి పర్వము
13. అనుశాసన పర్వము
14. అశ్వమేధ పర్వము
15. ఆశ్రమవాసిక పర్వము
16. మౌసల పర్వము
17. మహాప్రస్ధానిక పర్వము
18. స్వర్గారోహణ పర్వము

1 [యుధిస్ఠిర]
ముహూర్తం తావథ ఏకాగ్రొ మనః శరొత్రే ఽనతరాత్మని
ధారయిత్వాపి తే శరుత్వా రొచతాం వచనం మమ
2 సార్దగమ్యమ అహం మార్గం న జాతు తవత్కృతే పునః
గచ్ఛేయం తథ గమిష్యామి హిత్వా గరామ్యసుఖాన్య ఉత
3 కషేమ్యశ చైకాకినా గమ్యః పన్దాః కొ ఽసతీతి పృచ్ఛ మామ
అద వా నేచ్ఛసి పరష్టుమ అపృచ్ఛన్న అపి మే శృణు
4 హిత్వా గరామ్యసుఖాచారం తప్యమానొ మహత తపః
అరణ్యే ఫలమూలాశీ చరిష్యామి మృగైః సహ
5 జుహ్వానొ ఽగనిం యదాకాలమ ఉభౌ కాలావ ఉపస్పృశన
కృశః పరిమితాహారశ చర్మ చీరజటా ధరః
6 శీతవాతాతప సహః కషుత్పిపాసాశ్రమక్షమః
తపసా విధిథృష్టేన శరీరమ ఉపశొషయన
7 మనఃకర్ణసుఖా నిత్యం శృణ్వన్న ఉచ్చావచా గిరః
ముథితానామ అరణ్యేషు వసతాం మృగపక్షిణామ
8 ఆజిఘ్రన పేశలాన గన్ధాన ఫుల్లానాం వృక్షవీరుధామ
నానారూపాన వనే పశ్యన రమణీయాన వనౌకసః
9 వాన పరస్దజనస్యాపి థర్శనం కులవాసినః
నాప్రియాణ్య ఆచరిష్యామి కిం పునర గరామవాసినామ
10 ఏకాన్తశీలీ విమృశన పక్వాపక్వేన వర్తయన
పితౄన థేవాంశ చ వన్యేన వాగ్భిర అథ్భిశ చ తర్పయన
11 ఏవమ ఆరణ్య శాస్త్రాణామ ఉగ్రమ ఉగ్రతరం విధిమ
సేవమానః పరతీక్షిష్యే థేహస్యాస్య సమాపనమ
12 అద వైకొ ఽహమ ఏకాహమ ఏకైకస్మిన వనస్పతౌ
చరన భైక్ష్యం మునిర ముణ్డః కషపయిష్యే కలేవరమ
13 పాంసుభిః సమవచ్ఛన్నః శూన్యాగార పరతిశ్రయః
వృక్షమూలనికేతొ వా తయక్తసర్వప్రియాప్రియః
14 న శొచన న పరహృష్యంశ చ తుల్యనిన్థాత్మసంస్తుతిః
నిరాశీర నిర్మమొ భూత్వా నిర్థ్వంథ్వొ నిష్పరిగ్రహః
15 ఆత్మారామః పరసన్నాత్మా జడాన్ధబధిరాకృతిః
అకుర్వాణః పరైః కాం చిత సంవిథం జాతు కేన చిత
16 జఙ్గమాజఙ్గమాన సర్వాన న విహింసంశ చతుర్విధాన
పరజాః సర్వాః సవధర్మస్దాః సమః పరాణభృతః పరతి
17 న చాప్య అవహసన కం చిన న కుర్వన భరుకుటీం కవ చిత
పరసన్నవథనొ నిత్యం సర్వేన్థ్రియసుసంయతః
18 అపృచ్ఛన కస్య చిన మార్గం వరజన యేనైవ కేన చిత
న థేశం న థిశం కాం చిథ గన్తుమ ఇచ్ఛన విశేషతః
19 గమనే నిరపేక్షశ చ పశ్చాథ అనవలొకయన
ఋజుః పరణిహితొ గచ్ఛంస తరస సదావరవర్జకః
20 సవభావస తు పరయాత్య అగ్రే పరభవన్త్య అశనాన్య అపి
థవంథ్వాని చ విరుథ్ధాని తాని సర్వాణ్య అచిన్తయన
21 అల్పం వాస్వాథు వా భొజ్యం పూర్వాలాభేన జాతుచిత
అన్యేష్వ అపి చరఁల లాభమ అలాభే సప్త పూరయన
22 వి ధూమే నయస్తముసలే వయఙ్గారే భుక్తవజ జనే
అతీతపాత్ర సంచారే కాలే విగతభిక్షుకే
23 ఏకకాలం చరన భైక్ష్యం గృహే థవే చైవ పఞ్చ చ
సపృహా పాశాన విముచ్యాహం చరిష్యామి మహీమ ఇమామ
24 న జిజీవిషువత కిం చిన న ముమూర్షువథ ఆచరన
జీవితం మరణం చైవ నాభినన్థన న చ థవిషన
25 వాస్యైకం తక్షతొ బాహుం చన్థనేనైకమ ఉక్షతః
నాకల్యాణం న కల్యాణం చిన్తయన్న ఉభయొస తయొః
26 యాః కాశ చిజ జీవతా శక్యాః కర్తుమ అభ్యుథయ కరియాః
సర్వాస తాః సమభిత్యజ్య నిమేషాథి వయవస్దితః
27 తేషు నిత్యమ అసక్తశ చ తయక్తసర్వేన్థ్రియక్రియః
సుపరిత్యక్త సంకల్పః సునిర్ణిక్తాత్మ కల్మషః
28 విముక్తః సర్వసఙ్గేభ్యొ వయతీతః సర్వవాగురాః
న వశే కస్య చిత తిష్ఠన స ధర్మా మాతరిశ్వనః
29 వీతరాగశ చరన్న ఏవం తుష్టిం పరాప్స్యామి శాశ్వతీమ
తృష్ణయా హి మహత పాపమ అజ్ఞానాథ అస్మి కారితః
30 కుశలాకుశలాన్య ఏకే కృత్వా కర్మాణి మానవాః
కార్యకారణ సంశ్లిష్టం సవజనం నామ అబిభ్రతీ
31 ఆయుషొ ఽనతే పరహాయేథం కషీణప్రాయం కలేవరమ
పరతిగృహ్ణాతి తత పాపం కర్తుః కర్మఫలం హి తత
32 ఏవం సంసారచక్రే ఽసమిన వయావిథ్ధే రదచక్రవత
సమేతి భూతగ్రామొ ఽయం భూతగ్రామేణ కార్యవాన
33 జన్మమృత్యుజరావ్యాధివేథనాభిర ఉపథ్రుతమ
అసారమ ఇమమ అస్వన్తం సంసారం తయజతః సుఖమ
34 థివః పతత్సు థేవేషు సదానేభ్యశ చ మహర్షిషు
కొ హి నామ భవేనార్దీ భవేత కారణతత్త్వవిత
35 కృత్వా హి వివిధం కర్మ తత తథ వివిధలక్షణమ
పార్దివైర నృపతిః సవల్పైః కారణైర ఏవ బధ్యతే
36 తస్మాత పరజ్ఞామృతమ ఇథం చిరాన మాం పరత్యుపస్దితమ
తత పరాప్య పరార్దయే సదానమ అవ్యయం శాశ్వతం ధరువమ
37 ఏతయా సతతం వృత్త్యా చరన్న ఏవం పరకారయా
థేహం సంస్దాపయిష్యామి నిర్భయం మార్గమ ఆస్దితః