శాంతి పర్వము - అధ్యాయము - 10

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
వ్యాస మహాభారతము (శాంతి పర్వము - అధ్యాయము - 10)
వేద వ్యాసుడు


వ్యాస మహాభారతము
పర్వములు
1. ఆది పర్వము
2. సభా పర్వము
3. అరణ్య పర్వము
4. విరాట పర్వము
5. ఉద్యోగ పర్వము
6. భీష్మ పర్వము
7. ద్రోణ పర్వము
8. కర్ణ పర్వము
9. శల్య పర్వము
10. సౌప్తిక పర్వము
11. స్త్రీ పర్వము
12. శాంతి పర్వము
13. అనుశాసన పర్వము
14. అశ్వమేధ పర్వము
15. ఆశ్రమవాసిక పర్వము
16. మౌసల పర్వము
17. మహాప్రస్ధానిక పర్వము
18. స్వర్గారోహణ పర్వము

1 [భీమ]
శరొత్రియస్యేవ తే రాజన మన్థకస్యావిపశ్చితః
అనువాక హతా బుథ్ధిర నైషా తత్త్వార్ద థర్శినీ
2 ఆలస్యే కృతచిత్తస్య రాజధర్మానసూయతః
వినాశే ధార్తరాష్ట్రాణాం కిం ఫలం భరతర్షభ
3 కషమానుకమ్పా కారుణ్యమ ఆనృశంస్యం న విథ్యతే
కషాత్రమ ఆచరతొ మార్గమ అపి బన్ధొస తవథ అన్తరే
4 యథీమాం భవతొ బుథ్ధిం విథ్యామ వయమ ఈథృశీమ
శస్త్రం నైవ గరహీష్యామొ న వధిష్యామ కం చన
5 భైక్ష్యమ ఏవాచరిష్యామ శరీరస్యా విమొక్షణాత
న చేథం థారుణం యుథ్ధమ అభవిష్యన మహీక్షితామ
6 పరాణస్యాన్నమ ఇథం సర్వమ ఇతి వై కవయొ విథుః
సదావరం జఙ్గమం చైవ సర్వం పరాణస్య భొజనమ
7 ఆథథానస్య చేథ రాజ్యం యే కే చిత పరిపన్దినః
హన్తవ్యాస త ఇతి పరాజ్ఞాః కషత్రధర్మవిథొ విథుః
8 తే స థొషా హతాస్మాభీ రాజ్యస్య పరిపన్దినః
తాన హత్వా భుఙ్క్ష్వ ధర్మేణ యుధిష్ఠిర మహీమ ఇమామ
9 యదా హి పురుషః ఖాత్వా కూపమ అప్రాప్య చొథకమ
పఙ్కథిగ్ధొ నివర్తేత కర్మేథం నస తదొపమమ
10 యదారుహ్య మహావృక్షమ అపహృత్య తతొ మధు
అప్రాశ్య నిధనం గచ్ఛేత కర్మేథం నస తదొపమమ
11 యదా మహాన్తమ అధ్వానమ ఆశయా పురుషః పతన
స నిరాశొ నివర్తేత కర్మేథం నస తదొపమమ
12 యదా శత్రూన ఘాతయిత్వా పురుషః కురుసత్తమ
ఆత్మానం ఘాతయేత పశ్చాత కర్మేథం నస తదావిధమ
13 యదాన్నం కషుధితొ లబ్ధ్వా న భుఞ్జీత యథృచ్ఛయా
కామీ చ కామినీం లబ్ధ్వా కర్మేథం నస తదావిధమ
14 వయమ ఏవాత్ర గర్హ్యా హి యే వయం మన్థచేతసః
తవాం రాజన్న అనుగచ్ఛామొ జయేష్ఠొ ఽయమ ఇతి భారత
15 వయం హి బాహుబలినః కృతవిథ్యా మనస్వినః
కలీబస్య వాక్యే తిష్ఠామొ యదైవాశక్తయస తదా
16 అగతీన కాగతీన అస్మాన నష్టార్దాన అర్దసిథ్ధయే
కదం వై నానుపశ్యేయుర జనాః పశ్యన్తి యాథృశమ
17 ఆపత్కాలే హి సంన్యాసః కర్తవ్య ఇతి శిష్యతే
జరయాభిపరీతేన శత్రుభిర వయంసితేన చ
18 తస్మాథ ఇహ కృతప్రజ్ఞాస తయాగం న పరిచక్షతే
ధర్మవ్యతిక్రమం చేథం మన్యన్తే సూక్ష్మథర్శినః
19 కదం తస్మాత సముత్పన్నస తన్నిష్ఠస తథ ఉపాశ్రయః
తథ ఏవ నిన్థన్న ఆసీత శరథ్ధా వాన్యత్ర గృహ్యతే
20 శరియా విహీనైర అధనైర నాస్తికైః సంప్రవర్తితమ
వేథవాథస్య విజ్ఞానం సత్యాభాసమ ఇవానృతమ
21 శక్యం తు మౌణ్డ్యమ ఆస్దాయ బిభ్రతాత్మానమ ఆత్మనా
ధర్మచ ఛథ్మ సమాస్దాయ ఆసితుం న తు జీవితుమ
22 శక్యం పునర అరణ్యేషు సుఖమ ఏకేన జీవితుమ
అబిభ్రతా పుత్రపౌత్రాన థేవర్షీన అతిదీన పితౄన
23 నేమే మృగాః సవర్గజితొ న వరాహా న పక్షిణః
అదైతేన పరకారేణ పుణ్యమ ఆహుర న తాఞ జనాః
24 యథి సంన్యాసతః సిథ్ధిం రాజన కశ చిథ అవాప్నుయాత
పర్వతాశ చ థరుమాశ చైవ కషిప్రం సిథ్ధిమ అవాప్నుయుః
25 ఏతే హి నిత్యసంన్యాసా థృశ్యన్తే నిరుపథ్రవాః
అపరిగ్రహవన్తశ చ సతతం చాత్మచారిణః
26 అద చేథ ఆత్మభాగ్యేషు నాన్యేషాం సిథ్ధిమ అశ్నుతే
తస్మాత కర్మైవ కర్తవ్యం నాస్తి సిథ్ధిర అకర్మణః
27 ఔథకాః సృష్టయశ చైవ జన్తవః సిథ్ధిమ ఆప్నుయుః
యేషామ ఆత్మైవ భర్తవ్యొ నాన్యః కశ చన విథ్యతే
28 అవేక్షస్వ యదా సవైః సవైః కర్మభిర వయాపృతం జగత
తస్మాత కర్మైవ కర్తవ్యం నాస్తి సిథ్ధిర అకర్మణః