శాంతి పర్వము - అధ్యాయము - 78

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
వ్యాస మహాభారతము (శాంతి పర్వము - అధ్యాయము - 78)
వేద వ్యాసుడు


వ్యాస మహాభారతము
పర్వములు
1. ఆది పర్వము
2. సభా పర్వము
3. అరణ్య పర్వము
4. విరాట పర్వము
5. ఉద్యోగ పర్వము
6. భీష్మ పర్వము
7. ద్రోణ పర్వము
8. కర్ణ పర్వము
9. శల్య పర్వము
10. సౌప్తిక పర్వము
11. స్త్రీ పర్వము
12. శాంతి పర్వము
13. అనుశాసన పర్వము
14. అశ్వమేధ పర్వము
15. ఆశ్రమవాసిక పర్వము
16. మౌసల పర్వము
17. మహాప్రస్ధానిక పర్వము
18. స్వర్గారోహణ పర్వము

1 కేషాం రాజా పరభవతి విత్తస్య భరతర్షభ
కయా చ వృత్త్యా వర్తేత తన మే బరూహి పితా మహ
2 అబ్రాహ్మణానాం విత్తస్య సవామీ రాజేతి వైథికమ
బరాహ్మణానాం చ యే కే చిథ వి కర్మ సదా భవన్త్య ఉత
3 వి కర్మ సదాశ చ నొపేక్ష్యా విప్రా రాజ్ఞా కదం చన
ఇతి రాజ్ఞాం పురావృత్తమ అభిజల్పన్తి సాధవః
4 యస్య సమ విషయే రాజ్ఞః సతేనొ భవతి వై థవిజః
రాజ్ఞ ఏవాపరాధం తం మన్యన్తే కిల్బిషం నృప
5 అభి శస్తమ ఇవాత్మానం మన్యన్తే తేన కర్మణా
తస్మాథ రాజర్షయః సర్వే బరాహ్మణాన అన్వపాలయన
6 అత్రాప్య ఉథాహరన్తీమమ ఇతిహాసం పురాతనమ
గీతం కేకయరాజేన హరియమాణేన రక్షసా
7 కేకయానామ అధిపతిం రక్షొ జగ్రాహ థారుణమ
సవాధ్యాయేనాన్వితం రాజన్న అరణ్యే సంశితవ్రతమ
8 న మే సతేనొ జనపథే న కథర్యొ న మథ్య పః
నానాహితాగ్నిర నాయజ్వా మామకాన్తరమ ఆవిశః
9 న చ మే బరాహ్మణొ ఽవిథ్వాన నావ్రతీ నాప్య అసొమ పః
నానాహితాగ్నిర విషయే మామకాన్తరమ ఆవిశః
10 నానాప్త థక్షిణైర యజ్ఞైర యజన్తే విషయే మమ
అధీతే నావ్రతీ కశ చిన మామకాన్తరమ ఆవిశః
11 అధీయతే ఽధయాపయన్తి యజన్తే యాజయన్తి చ
థథతి పరతిగృహ్ణన్తి షట్సు కర్మస్వ అవస్దితాః
12 పూజితాః సంవిభక్తాశ చ మృథవః సత్యవాథినః
బరాహ్మణా మే సవకర్మ సదా మామకాన్తరమ ఆవిశః
13 న యాచన్తే పరయఛన్తి సత్యధర్మవిశారథాః
నాధ్యాపయన్త్య అధీయన్తే యజన్తే న చ యాజకాః
14 బరాహ్మణాన పరిరక్షన్తి సంగ్రామేష్వ అపలాయినః
కషత్రియా మే సవకర్మ సదా మామకాన్తరమ ఆవిశః
15 కృషిగొరక్ష వాణిజ్యమ ఉపజీవన్త్య అమాయయా
అప్రమత్తాః కరియా వన్తః సువ్రతాః సత్యవాథినః
16 సంవిభాగం థమం శౌచం సౌహృథం చ వయపాశ్రితాః
మమ వైశ్యాః సవకర్మ సదా మామకాన్తరమ ఆవిశః
17 తరీన వర్ణాన అనుతిష్ఠన్తి యదా వథ అనసూయకాః
మమ శూథ్రాః సవకర్మ సదా మామకాన్తరమ ఆవిశః
18 కృపణానాద వృథ్ధానాం థుర బలాతుర యొషితామ
సంవిభక్తాస్మి సర్వేషాం మామకాన్తరమ ఆవిశః
19 కులథేశాథి ధర్మాణాం పరస్దితానాం యదావిధి
అవ్యుచ్ఛేత్తాస్మి సర్వేషాం మామకాన్తరమ ఆవిశః
20 తపస్వినొ మే విషయే పూజితాః పరిపాలితాః
సంవిభక్తాశ చ సత్కృత్య మామకాన్తరమ ఆవిశః
21 నాసంవిభజ్య భొక్తాస్మి న విశామి పరస్త్రియమ
సవతన్త్రొ జాతు న కరీడే మామకాన్తరమ ఆవిశః
22 నాబ్రహ్మ చారీ భిక్షా వాన భిక్షుర వాబ్రహ్మ చారికః
అనృత్విజం హుతం నాస్తి మామకాన్తరమ ఆవిశః
23 నావజానామ్య అహం వృథ్ధాన న వైథ్యాన న తపస్వినః
రాష్ట్రే సవపప్తి జాగర్మి మామకాన్తరమ ఆవిశః
24 వేథాధ్యయనసంపన్నస తపస్వీ సర్వధర్మవిత
సవామీ సర్వస్య రాజ్యస్య శరీమాన మమ పురొహితః
25 థానేన థివ్యాన అభివాఞ్ఛామి లొకాన; సత్యేనాదొ బరాహ్మణానాం చ గుప్త్యా
శుశ్రూషయా చాపి గురూన ఉపైమి; న మే భయం విథ్యతే రాక్షసేభ్యః
26 న మే రాష్ట్రే విధవా బరహ్మ బన్ధుర; న బరాహ్మణః కృపణొ నొత చొరః
న పారజాయీ న చ పాపకర్మా; న మే భయం విథ్యతే రాక్షసేభ్యః
27 న మే శస్త్రైర అనిర్భిన్నమ అఙ్గే థవ్యఙ్గులమ అన్తరమ
ధర్మార్దం యుధ్యమానస్య మామకాన్తరమ ఆవిశః
28 గొబ్రాహ్మణే చ యజ్ఞే చ నిత్యం సవస్త్యయనం మమ
ఆశాసతే జనా రాష్ట్రే మామకాన్తరమ ఆవిశః
29 యస్మాత సర్వాస్వ అవస్దాసు ధర్మమ ఏవాన్వవేక్షసే
తస్మాత పరాప్నుహి కైకేయ గృహాన సవస్తి వరజామ్య అహమ
30 యేషాం గొబ్రాహ్మణా రక్ష్యాః పరజా రక్ష్యాశ చ కేకయ
న రక్షొభ్యొ భయం తేషాం కుత ఏవ తు మానుషాత
31 యేషాం పురొగమా విప్రా యేషాం బరహ్మబలం బలమ
పరియాతిద్యాస తదా థారాస తే వై సవర్గజితొ నరాః
32 తస్మాథ థవిజాతీన రక్షేత తే హి రక్షన్తి రక్షితాః
ఆశీర ఏషాం భవేథ రాజ్ఞాం రాష్ట్రం సమ్యక పరవర్ధతే
33 తస్మాథ రాజ్ఞా విశేషేణ వి కర్మ సదా థవిజాతయః
నియమ్యాః సంవిభజ్యాశ చ పరజానుగ్రహ కారణాత
34 య ఏవం వర్తతే రాజా పౌరజానపథేష్వ ఇహ
అనుభూయేహ భథ్రాణి పరాప్నొతీన్థ్ర స లొకతామ