శాంతి పర్వము - అధ్యాయము - 77

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
వ్యాస మహాభారతము (శాంతి పర్వము - అధ్యాయము - 77)
వేద వ్యాసుడు


వ్యాస మహాభారతము
పర్వములు
1. ఆది పర్వము
2. సభా పర్వము
3. అరణ్య పర్వము
4. విరాట పర్వము
5. ఉద్యోగ పర్వము
6. భీష్మ పర్వము
7. ద్రోణ పర్వము
8. కర్ణ పర్వము
9. శల్య పర్వము
10. సౌప్తిక పర్వము
11. స్త్రీ పర్వము
12. శాంతి పర్వము
13. అనుశాసన పర్వము
14. అశ్వమేధ పర్వము
15. ఆశ్రమవాసిక పర్వము
16. మౌసల పర్వము
17. మహాప్రస్ధానిక పర్వము
18. స్వర్గారోహణ పర్వము

1 సవకర్మణ్య అపరే యుక్తాస తదైవాన్యే వి కర్మణి
తేషాం విశేషమ ఆచక్ష్వ బరాహ్మణానాం పితా మహ
2 విథ్యా లక్షణసంపన్నాః సర్వత్రామ్నాయ థర్శినః
ఏతే బరహ్మ సమా రాజన బరాహ్మణాః పరికీర్తితాః
3 ఋత్విగ ఆచార్య సంపన్నాః సవేషు కర్మస్వ అవస్దితాః
ఏతే థేవసమా రాజన బరాహ్మణానాం భవన్త్య ఉత
4 ఋత్విక పురొహితొ మన్త్రీ థూతొ ఽదార్దానుశాసకః
ఏతే కషత్రసమా రాజన బరాహ్మణానాం భవన్త్య ఉత
5 అశ్వారొహా గజారొహా రదినొ ఽద పథాతయః
ఏతే వైశ్య సమా రాజన బరాహ్మణానాం భవన్త్య ఉత
6 జన్మ కర్మ విహీనా యే కథర్యా బరహ్మ బన్ధవః
ఏతే శూథ్ర సమా రాజన బరాహ్మణానాం భవన్త్య ఉత
7 అశ్రొత్రియాః సర్వ ఏవ సర్వే చానాహితాగ్నయః
తాన సర్వాన ధార్మికొ రాజా బలిం విష్టిం చ కారయేత
8 ఆహ్వాయకా థేవలకా నక్షత్రగ్రామ యాజకాః
ఏతే బరాహ్మణ చణ్డాలా మహాపదిక పఞ్చమాః
9 ఏతేభ్యొ బలిమ ఆథథ్యాథ ధీనకొశొ మహీపతిః
ఋతే బరహ్మ సమేభ్యశ చ థేవకల్పేభ్య ఏవ చ
10 అబ్రాహ్మణానాం విత్తస్య సవామీ రాజేతి వైథికమ
బరాహ్మణానాం చ యే కే చిథ వి కర్మ సదా భవన్త్య ఉత
11 వి కర్మ సదాస తు నొపేక్ష్యా జాతు రాజ్ఞా కదం చన
నియమ్యాః సంవిభజ్యాశ చ ధర్మానుగ్రహ కామ్యయా
12 యస్య సమ విషయే రాజ్ఞః సతేనొ భవతి వై థవిహః
రాజ్ఞ ఏవాపరాధం తం మన్యన్తే తథ్విథొ జనాః
13 అవృత్త్యా యొ భవేత సతేనొ వేథ విత సనాతకస తదా
రాజన స రాజ్ఞా భర్తవ్య ఇతి ధర్మవిథొ విథుః
14 స చేన నొ పరివర్తేత కృతవృత్తిః పరంతప
తతొ నివాసనీయః సయాత తస్మాథ థేశాత స బాన్ధవః