శాంతి పర్వము - అధ్యాయము - 74

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
వ్యాస మహాభారతము (శాంతి పర్వము - అధ్యాయము - 74)
వేద వ్యాసుడు


వ్యాస మహాభారతము
పర్వములు
1. ఆది పర్వము
2. సభా పర్వము
3. అరణ్య పర్వము
4. విరాట పర్వము
5. ఉద్యోగ పర్వము
6. భీష్మ పర్వము
7. ద్రోణ పర్వము
8. కర్ణ పర్వము
9. శల్య పర్వము
10. సౌప్తిక పర్వము
11. స్త్రీ పర్వము
12. శాంతి పర్వము
13. అనుశాసన పర్వము
14. అశ్వమేధ పర్వము
15. ఆశ్రమవాసిక పర్వము
16. మౌసల పర్వము
17. మహాప్రస్ధానిక పర్వము
18. స్వర్గారోహణ పర్వము

1 రాజ్ఞా పురొహితః కార్యొ భవేథ విథ్వాన బహుశ్రుతః
ఉభౌ సమీక్ష్య ధర్మార్దావ అప్రమేయావ అనన్తరమ
2 ధర్మాత్మా ధర్మవిథ యేషాం రాజ్ఞాం రాజన పురొహితః
రాజా చైవం గుణొ యేషాం కుశలం తేషు సర్వశః
3 ఉభౌ పరజా వర్ధయతొ థేవాన పూర్వాన పరాన పితౄన
యౌ సమేయాస్దితౌ ధర్మే శరథ్ధేయౌ సుతపస్వినౌ
4 పరస్పరస్య సుహృథౌ సంమతౌ సమచేతనౌ
బరహ్మక్షత్రస్య సంమానాత పరజాః సుఖమ అవాప్నుయుః
5 విమాననాత తయొర ఏవ పరజా నశ్యేయుర ఏవ హ
బరహ్మక్షత్రం హి సర్వేషాం ధర్మాణాం మూలమ ఉచ్యతే
6 అత్రాప్య ఉథాహరన్తీమమ ఇతిహాసం పురాతనమ
ఐల కశ్యప సంవాథం తం నిబొధ యుధిష్ఠిర
7 యథా హి బరహ్మ పరజహాతి కషత్రం; కషత్రం యథా వా పరజహాతి బరహ్మ
అన్వగ బలం కతమే ఽసమిన భజన్తే; తదాబల్యం కతమే ఽసమిన వియన్తి
8 వయృథ్ధం రాష్ట్రం భవతి కషత్రియస్య; బరహ్మక్షత్రం యత్ర విరుధ్యతే హ
అన్వగ బలం థస్యవస తథ భజన్తే; ఽబల్యం తదా తత్ర వియన్తి సన్తః
9 నైషామ ఉక్షా వర్ధతే నొత ఉస్రా; న గర్గరొ మద్యతే నొ యజన్తే
నైషాం పుత్రా వేథమ అధీయతే చ; యథా బరహ్మక్షత్రియాః సంత్యజన్తి
10 నైషామ ఉక్షావర్ధతే జాతు గేహే; నాధీయతే స పరజా నొ యజన్తే
అపధ్వస్తా థస్యు భూతా భవన్తి; యే బరాహ్మణాః కషత్రియాన సంత్యజన్తి
11 ఏతౌ హి నిత్యసంయుక్తావ ఇతరేతర ధారణే
కషత్రం హి బరహ్మణొ యొనిర యొనిః కషత్రస్య చ థవిజాః
12 ఉభావ ఏతౌ నిత్యమ అభిప్రపన్నౌ; సంప్రాపతుర మహతీం శరీప్రతిష్ఠామ
తయొః సంధిర భిథ్యతే చేత పురాణస; తతః సర్వం భవతి హి సంప్రమూఢమ
13 నాత్ర పలవం లభతే పారగామీ; మహాగాధే నౌర ఇవ సంప్రణున్నా
చాతుర్వర్ణ్యం భవతి చ సంప్రమూఢం; తతః పరజాః కషయసంస్దా భవన్తి
14 బరహ్మ వృక్షొ రక్ష్యమాణొ మధు హేమచ వర్షతి
అరక్ష్యమాణః సతతమ అశ్రుపాపం చ వర్షతి
15 అబ్రహ్మ చారీ చరణాథ అపేతొ; యథా బరహ్మా బరహ్మణి తరాణమ ఇచ్ఛేత
ఆశ్చర్యశొ వర్షతి తత్ర థేవస; తత్రాభీక్ష్ణం థుః సహాశ చావిశన్తి
16 సత్రియం హత్వా బరాహ్మణం వాపి పాపః; సభాయాం యత్ర లభతే ఽనువాథమ
రాజ్ఞః సకాశే న బిభేతి చాపి; తతొ భయం జాయతే కషత్రియస్య
17 పాపైః పాపే కరియమాణే ఽతివేలం; తతొ రుథ్రొ జాయతే థేవ ఏషః
పాపైః పాపాః సంజనయన్తి రుథ్రం; తతః సర్వాన సాధ్వ అసాధూన హినస్తి
18 కుతొ రుథ్రః కీథృశొ వాపి రుథ్రః; సత్త్వైః సత్త్వం థృశ్యతే వధ్యమానమ
ఏతథ విథ్వన కశ్యప మే పరచక్ష్వ; యతొ రుథ్రొ జాయతే థేవ ఏషః
19 ఆత్మా రుథ్రొ హృథయే మానవానాం; సవం సవం థేహం పరథేహం చ హన్తి
వాతొత్పాతైః సథృశం రుథ్రమ ఆహుర; థావైర జీమూతైః సథృశం రూపమ అస్య
20 న వై వాతం పరివృనొతి కశ చిన; న జీమూతొ వర్షతి నైవ థావః
తదాయుక్తొ థృశ్యతే మానవేషు; కామథ్వేషాథ బధ్యతే ముచ్యతే చ
21 యదైక గేహే జాతవేథాః పరథీప్తః; కృత్స్నం గరామం పరథహేత స తవరా వాన
విమొహనం కురుతే థేవ ఏష; తతః సర్వం సపృశ్యతే పుణ్యపాపైః
22 యథి థణ్డః సపృశతే పుణ్యభాజం; పాపైః పాపే కరియమాణే ఽవిశేషాత
కస్య హేతొః సుకృతం నామ కుర్యాథ; థుష్కృతం వా కస్య హేతొర న కుర్యాత
23 అసంత్యాగాత పాపకృతామ అపాపంస; తుల్యొ థణ్డః సపృశ్యతే మిశ్రభావాత
శుష్కేణార్థ్రం థహ్యతే మిశ్రభావాన; న మిశ్రః సయాత పాపకృథ్భిః కదం చిత
24 సాధ్వ అసాధూన ధారయతీహ భూమిః; సాధ్వ అసాధూంస తాపయతీహ సూర్యః
సాధ్వ అసాధూన వాతయతీహ వాయుర; ఆపస తదా సాధ్వ అసాధూన వహన్తి
25 ఏవమ అస్మిన వర్తతే లొక ఏవ; నాముత్రైవం వర్తతే రాజపుత్ర
పరేత్యైతయొర అన్తరవాన విశేషొ; యొ వై పుణ్యం చరతే యశ చ పాపమ
26 పుణ్యస్య లొకొ మధుమాన ధృతార్చిర; హిరణ్యజ్యొతిర అమృతస్య నాభిః
తత్ర పరేత్య మొథతే బరహ్మచారీ; న తత్ర మృత్యుర న జరా నొత థుఃఖమ
27 పాపస్య లొకొ నిరయొ ఽపరకాశొ; నిత్యం థుఃఖః శొకభూయిష్ఠ ఏవ
తత్రాత్మానం శొచతే పాపకర్మా; బహ్వీః సమాః పరపతన్న అప్రతిష్ఠః
28 మిదొ భేథాథ బరాహ్మణక్షత్రియాణాం; పరజా థుఃఖం థుః సహం చావిశన్తి
ఏవం జఞాత్వా కార్య ఏవేహ విథ్వాన; పురొహితొ నైకవిథ్యొ నృపేణ
29 తం చైవాన్వభిషిచ్యేత తదా ధర్మొ విధీయతే
అగ్ర్యొ హి బరాహ్మణః పరొక్తః సర్వస్యైవేహ ధర్మతః
30 పూర్వం హి బరాహ్మణాః సృష్టా ఇతి ధర్మవిథొ విథుః
జయేష్ఠేనాభిజనేనాస్య పరాప్తం సర్వం యథ ఉత్తరమ
31 తస్మాన మాన్యశ చ పూజ్యశ చ బరాహ్మణః పరసృతాగ్ర భుక
సర్వం శరేష్ఠం వరిష్ఠం చ నివేథ్యం తస్య ధర్మతః
32 అవశ్యమ ఏతత కర్తవ్యం రాజ్ఞా బలవతాపి హి
బరహ్మ వర్ధయతి కషత్రం కషత్రతొ బరహ్మ వర్ధతే