శాంతి పర్వము - అధ్యాయము - 75

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
వ్యాస మహాభారతము (శాంతి పర్వము - అధ్యాయము - 75)
వేద వ్యాసుడు


వ్యాస మహాభారతము
పర్వములు
1. ఆది పర్వము
2. సభా పర్వము
3. అరణ్య పర్వము
4. విరాట పర్వము
5. ఉద్యోగ పర్వము
6. భీష్మ పర్వము
7. ద్రోణ పర్వము
8. కర్ణ పర్వము
9. శల్య పర్వము
10. సౌప్తిక పర్వము
11. స్త్రీ పర్వము
12. శాంతి పర్వము
13. అనుశాసన పర్వము
14. అశ్వమేధ పర్వము
15. ఆశ్రమవాసిక పర్వము
16. మౌసల పర్వము
17. మహాప్రస్ధానిక పర్వము
18. స్వర్గారోహణ పర్వము

1 యొగక్షేమొ హి రాష్ట్రస్య రాజన్యాయత్త ఉచ్యతే
యొగక్షేమశ చ రాజ్ఞొ ఽపి సమాయత్త పురొహితే
2 యతాథృష్టం భయం బరహ్మ పరజానాం శమయత్య ఉత
థృష్టం చ రాజా బాహుభ్యాం తథ రాష్ట్రం సుఖమ ఏధతే
3 అత్రాప్య ఉథాహరన్తీమమ ఇతిహాసం పురాతనమ
ముచుకున్థస్య సంవాథం రాజ్ఞొ వైశ్రవణస్య చ
4 ముచుకున్థొ విజిత్యేమాం పృదివీం పృదివీపతిః
జిజ్ఞాసమానః సవబలమ అభ్యయాథ అలకాధిపమ
5 తతొ వైశ్రవణొ రాజా రక్షాంసి సమవాసృజత
తే బలాన్య అవమృథ్నన్తః పరాచరంస తస్య నైరృతాః
6 స హన్యమానే సైన్త్యే సవే ముచుకున్థొ నరాధిపః
గర్హయామ ఆస విథ్వాంసం పురొహితమ అరింథమః
7 తత ఉగ్రం తపస తప్త్వా వసిష్ఠొ బరహ్మ విత తమః
రక్షాంస్య అపావధీత తత్ర పన్దానం చాప్య అవిన్థత
8 తతొ వైశ్రవణొ రాజా ముచుకున్థమ అథర్శయత
వధ్యమానేషు సైన్యేషు వచనం చేథమ అబ్రవీత
9 తవత్తొ హి బలినః పూర్వే రాజానః స పురొహితాః
న చైవం సమవర్తంస తే యదా తవమ ఇహ వర్తసే
10 తే ఖల్వ అపి కృతాస్త్రాశ చ బలవన్తశ చ భూమిపాః
ఆగమ్య పర్యుపాసన్తే మామ ఈశం సుఖథుఃఖయొః
11 యథ్య అస్తి బాహువీర్యం తే తథ థర్శయితుమ అర్హసి
కిం బరాహ్మణ బలేన తవమ అతి మాత్రం పరవర్తసే
12 ముచుకున్థస తతః కరుథ్ధః పరత్యువాచ ధనేశ్వరమ
నయాయపూర్వమ అసంరబ్ధమ అసంభ్రాన్తమ ఇథం వచః
13 బరహ్మక్షత్రమ ఇథం సృష్టమ ఏకయొనిస్వయం భువా
పృదగ బలవిధానం చ తల లొకం పరిరక్షతి
14 తపొ మన్త్రబలం నిత్యం బరాహ్మణేషు పరతిష్ఠితమ
అస్త్రబాహుబలం నిత్యం కషత్రియేషు పరతిష్ఠితమ
15 తాభ్యాం సంభూయ కర్తవ్యం పరజానాం పరిపాలనమ
తదా చ మాం పరవర్తన్తం గర్హయస్య అలకాధిప
16 తతొ ఽబరవీథ వైశ్రవణొ రాజానం స పురొహితమ
నాహం రాజ్యమ అనిర్థిష్టం కస్మై చిథ విథధామ్య ఉత
17 నాఛిన్థే చాపి నిర్థిష్టమ ఇతి జానీహి పార్దివ
పరశాధి పృదివీం వీర మథ్థత్తామ అఖిలామ ఇమామ
18 నాహం రాజ్యం భవథ థత్తం భొక్తుమ ఇచ్ఛామి పార్దివ
బాహువీర్యార్జితం రాజ్యమ అశ్నీయామ ఇతి కామయే
19 తతొ వైశ్రవణొ రాజా విస్మయం పరమం యయౌ
కషత్రధర్మే సదితం థృష్ట్వా ముచుకున్థమ అసంభ్రమమ
20 తతొ రాజా ముచుకున్థః సొ ఽనవశాసథ వసుంధరామ
బాహువీర్యార్జితాం సమ్యక కషత్రధర్మమ అనువ్రతః
21 ఏవం యొ బరహ్మ విథ రాజా బరహ్మపూర్వం పరవర్తతే
జయత్య అవిజితామ ఉర్వీం యశశ చ మహథ అశ్నుతే
22 నిత్యొథకొ బరాహ్మణః సయాన నిత్యశస్త్రశ చ కషత్రియః
తయొర హి సర్వమ ఆయత్తం యత కిం చిజ జగతీ గతమ