శాంతి పర్వము - అధ్యాయము - 71

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
వ్యాస మహాభారతము (శాంతి పర్వము - అధ్యాయము - 71)
వేద వ్యాసుడు


వ్యాస మహాభారతము
పర్వములు
1. ఆది పర్వము
2. సభా పర్వము
3. అరణ్య పర్వము
4. విరాట పర్వము
5. ఉద్యోగ పర్వము
6. భీష్మ పర్వము
7. ద్రోణ పర్వము
8. కర్ణ పర్వము
9. శల్య పర్వము
10. సౌప్తిక పర్వము
11. స్త్రీ పర్వము
12. శాంతి పర్వము
13. అనుశాసన పర్వము
14. అశ్వమేధ పర్వము
15. ఆశ్రమవాసిక పర్వము
16. మౌసల పర్వము
17. మహాప్రస్ధానిక పర్వము
18. స్వర్గారోహణ పర్వము

1 కేన వృత్తేన వృత్తజ్ఞ వర్తమానొ మహీపతిః
సుఖేనార్దాన సుఖొథర్కాన ఇహ చ పరేత్య చాప్నుయాత
2 ఇయం గుణానాం షట్త్రింశత షట తరింశథ గుణసంయుతా
యాన గుణాంస తు గుణొపేతః కుర్వన గుణమ అవాప్నుయాత
3 చరేథ ధర్మాన అకటుకొ ముఞ్చేత సనేహం న నాస్తికః
అనృశంసశ చరేథ అర్దం చరేత కామమ అనుథ్ధతః
4 పరియం బరూయాథ అకృపణః శూరః సయాథ అవికత్దనః
థాతా నాపాత్ర వర్షీ సయాత పరగల్భః సయాథ అనిష్ఠురః
5 సంథధీత న చానార్యైర విగృణీయాన న బన్ధుభిః
నానాప్తైః కారయేచ చారం కుర్యాత కార్యమ అపీడయా
6 అర్దాన బరూయాన న చాసత్సు గుణాన బరూయాన న చాత్మనః
ఆథథ్యాన న చ సాధుభ్యొ నాసత పురుషమ ఆశ్రయేత
7 నాపరీక్ష్య నయేథ థణ్డం న చ మత్రం పరకాశయేత
విసృజేన న చ లుబ్ధ్యేభ్యొ విశ్వసేన నాపకారిషు
8 అనీర్షుర గుప్తథారః సయాచ చొక్షః సయాథ అఘృణీ నృపః
సత్రియం సేవేత నాత్యర్దం మృష్టం భుఞ్జీత నాహితమ
9 అస్తబ్ధః పూజయేన మాన్యాన గురూన సేవేథ అమాయయా
అర్చేథ థేవాన న థమ్భేన శరియమ ఇచ్ఛేథ అకుత్సితామ
10 సేవేత పరణయం హిత్వా థక్షః సయాన న తవ అకాలవిత
సాన్త్వయేన న చ భొగార్దమ అనుగృహ్ణన న చాక్షిపేత
11 పరహరేన న తవ అవిజ్ఞాయ హత్వా శత్రూన న శేషయేత
కరొధం కుర్యాన న చాకస్మాన మృథుః సయాన నాపకారిషు
12 ఏవం చరస్వ రాజ్యస్దొ యథి శరేయ ఇహేచ్ఛసి
అతొ ఽనయదా నరపతిర భయమ ఋచ్ఛత్య అనుత్తమమ
13 ఇతి సర్వాన గుణాన ఏతాన యదొక్తాన యొ ఽనువర్తతే
అనుభూయేహ భథ్రాణి పరేత్య సవర్గం మహీయతే
14 ఇథం వచః శాంతనవస్య శుశ్రువాన; యుధిష్ఠిరః పాణ్డవముఖ్యసంవృతః
తథా వవన్థే చ పితా మహం నృపొ; యదొక్తమ ఏతచ చ చకార బుథ్ధిమాన