శాంతి పర్వము - అధ్యాయము - 70

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
వ్యాస మహాభారతము (శాంతి పర్వము - అధ్యాయము - 70)
వేద వ్యాసుడు


వ్యాస మహాభారతము
పర్వములు
1. ఆది పర్వము
2. సభా పర్వము
3. అరణ్య పర్వము
4. విరాట పర్వము
5. ఉద్యోగ పర్వము
6. భీష్మ పర్వము
7. ద్రోణ పర్వము
8. కర్ణ పర్వము
9. శల్య పర్వము
10. సౌప్తిక పర్వము
11. స్త్రీ పర్వము
12. శాంతి పర్వము
13. అనుశాసన పర్వము
14. అశ్వమేధ పర్వము
15. ఆశ్రమవాసిక పర్వము
16. మౌసల పర్వము
17. మహాప్రస్ధానిక పర్వము
18. స్వర్గారోహణ పర్వము

1 థణ్డనీతిశ చ రాజా చ సమస్తౌ తావ ఉభావ అపి
తస్య కిం కుర్వతః సిథ్ధ్యై తన మే బరూహి పితా మహ
2 మహాభాగ్యం థణ్డనీత్యాః సిథ్ధైః శబ్థైః స హేతుకైః
శృణు మే శంసతొ రాజన యదా వథ ఇహ భారత
3 థణ్డనీతిః సవధర్మేభ్యశ చాతుర్వర్ణ్యం నియచ్ఛతి
పరయుక్తా సవామినా సమ్యగ అధర్మేభ్యశ చ యచ్ఛతి
4 చాతుర్వర్ణ్యే సవధర్మస్దే మర్యాథానామ అసంకరే
థణ్డనీతి కృతే కషేమే పరజానామ అకుతొభయే
5 సొమే పరయత్నం కుర్వన్తి తరయొ వర్ణా యదావిధి
తస్మాథ థేవమనుష్యాణాం సుఖం విథ్ధి సమాహితమ
6 కాలొ వా కారణం రాజ్ఞొ రాజా వా కాలకారణమ
ఇతి తే సంశయొ మా భూథ రాజా కాలస్య కారణమ
7 థణ్డనీత్యా యథా రాజా సమ్యక కార్త్స్న్యేన వర్తతే
తథా కృతయుగం నామ కాలః శరేష్ఠః పరవర్తతే
8 భవేత కృతయుగే ధర్మొ నాధర్మొ విథ్యతే కవ చిత
సర్వేషామ ఏవ వర్ణానాం నాధర్మే రమతే మనః
9 యొగక్షేమాః పరవర్తన్తే పరజానాం నాత్ర సంశయః
వైథికాని చ కర్మాణి భవన్త్య అవిగుణాన్య ఉత
10 ఋతవశ చ సుఖాః సర్వే భవన్త్య ఉత నిరామయాః
పరసీథన్తి నరాణాం చ సవరవర్ణమనాంసి చ
11 వయాధయొ న భవన్త్య అత్ర నాల్పాయుర థృశ్యతే నరః
విధవా న భవన్త్య అత్ర నృశంసొ నాభిజాయతే
12 అకృష్టపచ్యొ పృదివీ భవన్త్య ఓషధయస తదా
తవక పత్రఫలమూలాని వీర్యవన్తి భవన్తి చ
13 నాధర్మొ విథ్యతే తత్ర ధర్మ ఏవ తు కేవలః
ఇతి కార్తయుగాన ఏతాన గుణాన విథ్ధి యుధిష్ఠిర
14 థణ్డనీత్యా యథా రాజా తరీన అంశాన అనువర్తతే
చతుర్దమ అంశమ ఉత్సృజ్య తథా తరేతా పరవర్తతే
15 అశుభస్య చతుర్దాం శస్త్రీన అంశాన అనువర్తతే
కృష్టపచ్యైవ పృదివీ భవన్త్య ఓషధయస తదా
16 అర్ధం తయక్త్వా యథా రాజా నీత్యర్ధమ అనువర్తతే
తతస తు థవాపరం నామ స కాలః సంప్రవర్తతే
17 అశుభస్య తథా అర్ధం థవావ అంశావ అనువర్తతే
కృష్టపచ్యైవ పృదివీ భవత్య అల్పఫలా తదా
18 థణ్డనీతిం పరిత్యజ్య యథా కార్త్స్న్యేన భూమిపః
పరజాః కలిశ్నాత్య అయొగేన పరవిశ్యతి తథా కలిః
19 కలావ అధర్మొ భూయిష్ఠం ధర్మొ భవతి తు కవ చిత
సర్వేషామ ఏవ వర్ణానాం సవధర్మాచ చయవతే మనః
20 శూథ్రా భైక్షేణ జీవన్తి బరాహ్మణాః పరిచర్యయా
యొగక్షేమస్య నాశశ చ వర్తతే వర్ణసంకరః
21 వైథికాని చ కర్మాణి భవన్తి వి గుణాన్య ఉత
ఋతవొ న సుఖాః సర్వే భవన్త్య ఆమయినస తదా
22 హరసన్తి చ మనుష్యాణాం సవరవర్ణమనాంస్య ఉత
వయాధయశ చ భవన్త్య అత్ర మరియన్తే చాగతాయుషః
23 విధవాశ చ భవన్త్య అత్ర నృశంసా జాయతే పరజా
కవ చిథ వర్షతి పర్జన్యః కవ చిత సస్యం పరరొహతి
24 రసాః సర్వే కషయం యాన్తి యథా నేచ్ఛతి భూమిపః
పరజాః సంరక్షితుం సమ్యగ థణ్డనీతి సమాహితః
25 రాజా కృతయుగస్రష్టా తరేతాయా థవాపరస్య చ
యుగస్య చ చతుర్దస్య రాజా భవతి కారణమ
26 కృతస్య కరణాథ రాజా సవర్గమ అత్యన్తమ అశ్నుతే
తరేతాయాః కరణాథ రాజా సవర్గం నాత్యన్తమ అశ్నుతే
27 పరవర్తనాథ థవాపరస్య యదాభాగమ ఉపాశ్నుతే
కలేః పరవర్తనాథ రాజా పాపమ అత్యన్తమ అశ్నుతే
28 తతొ వసతి థుష్కర్మా నరకే శాశ్వతీః సమాః
పరజానాం కల్మషే మగ్నొ ఽకీర్దిం పాపం చ విన్థతి
29 థణ్డనీతిం పురస్కృత్య విజాన కషత్రియః సథా
అనవాప్తం చ లిప్సేత లబ్ధం చ పరిపాలయేత
30 లొకస్య సీమన్త కరీ మర్యాథా లొకభావనీ
సమ్యఙ నీతా థణ్డనీతిర యదా మాతా యదా పితా
31 యస్యాం భవన్తి భూతాని తథ విథ్ధి భరతర్షభ
ఏష ఏవ పరొ ధర్మొ యథ రాజా థణ్డనీతి మాన
32 తస్మాత కౌరవ్య ధర్మేణ పరజాః పాలయ నీతిమాన
ఏవంవృత్తః పరజా రక్షన సవర్గం జేతాసి థుర జయమ