శాంతి పర్వము - అధ్యాయము - 7

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
వ్యాస మహాభారతము (శాంతి పర్వము - అధ్యాయము - 7)
వేద వ్యాసుడు


వ్యాస మహాభారతము
పర్వములు
1. ఆది పర్వము
2. సభా పర్వము
3. అరణ్య పర్వము
4. విరాట పర్వము
5. ఉద్యోగ పర్వము
6. భీష్మ పర్వము
7. ద్రోణ పర్వము
8. కర్ణ పర్వము
9. శల్య పర్వము
10. సౌప్తిక పర్వము
11. స్త్రీ పర్వము
12. శాంతి పర్వము
13. అనుశాసన పర్వము
14. అశ్వమేధ పర్వము
15. ఆశ్రమవాసిక పర్వము
16. మౌసల పర్వము
17. మహాప్రస్ధానిక పర్వము
18. స్వర్గారోహణ పర్వము

1 [వైషమ్పాయన]
యుధిష్ఠిరస తు ధర్మాత్మా శొకవ్యాకుల చేతనః
శుశొచ థుఃఖసంతప్తః సమృత్వా కర్ణం మహారదమ
2 ఆవిష్టొ థుఃఖశొకాభ్యాం నిఃశ్వసంశ చ పునః పునః
థృష్ట్వార్జునమ ఉవాచేథం వచనం శొకకర్శితః
3 యథ భైక్షమ ఆచరిష్యామ వృష్ణ్యన్ధకపురే వయమ
జఞాతీన నిష్పురుషాన కృత్వా నేమాం పరాప్స్యామ థుర్గతిమ
4 అమిత్రా నః సమృథ్ధార్దా వృత్తార్దాః కురవః కిల
ఆత్మానమ ఆత్మనా హత్వా కిం ధర్మఫలమ ఆప్నుమః
5 ధిగ అస్తు కషాత్రమ ఆచారం ధిగ అస్తు బలమ ఔరసమ
ధిగ అస్త్వ అమర్షం యేనేమామ ఆపథం గమితా వయమ
6 సాధు కషమా థమః శౌచమ అవైరొధ్యమ అమత్సరః
అహింసా సత్యవచనం నిత్యాని వనచారిణామ
7 వయం తు లొభాన మొహాచ చ సతమ్భం మానం చ సంశ్రితాః
ఇమామ అవస్దామ ఆపన్నా రాజ్యలేశ బుభుక్షయా
8 తరైలొక్యస్యాపి రాజ్యేన నాస్మాన కశ చిత పరహర్షయేత
బాన్ధవాన నిహతాన థృష్ట్వా పృదివ్యామ ఆమిషైషిణః
9 తే వయం పృదివీ హేతొర అవధ్యాన పృదివీసమాన
సంపరిత్యజ్య జీవామొ హీనార్దా హతబాన్ధవాః
10 ఆమిషే గృధ్యమానానామ అశునాం నః శునామ ఇవ
ఆమిషం చైవ నొ నష్టమ ఆమిషస్య చ భొజినః
11 న పృదివ్యా సకలయా న సువర్ణస్య రాశిభిః
న గవాశ్వేన సర్వేణ తే తయాజ్యా య ఇమే హతాః
12 సంయుక్తాః కామమన్యుభ్యాం కరొధామర్షసమన్వితాః
మృత్యుయానం సమారుహ్య గతా వైవస్వతక్షయమ
13 బహుకల్యాణమ ఇచ్ఛన్త ఈహన్తే పితరః సుతాన
తపసా బరహ్మచర్యేణ వన్థనేన తితిక్షయా
14 ఉపవాసైస తదేజ్యాభిర వరతకౌతుక మఙ్గలైః
లభన్తే మాతరొ గర్భాంస తాన మాసాన థశ బిభ్రతి
15 యథి సవస్తి పరజాయన్తే జాతా జీవన్తి వా యథి
సంభావితా జాతబలాస తే థథ్యుర యథి నః సుఖమ
ఇహ చాముత్ర చైవేతి కృపణాః ఫలహేతుకాః
16 తాసామ అయం సమారమ్భొ నివృత్తః కేవలొ ఽఫలః
యథ ఆసాం నిహతాః పుత్రా యువానొ మృష్టకుణ్డలాః
17 అభుక్త్వా పార్దివాన భొగాన ఋణాన్య అనవథాయ చ
పితృభ్యొ థేవతాభ్యశ చ గతా వైవస్వతక్షయమ
18 యథైషామ అఙ్గపితరౌ జాతౌ కామమయావ ఇవ
సంజాతబలరూపేషు తథైవ నిహతా నృపాః
19 సంయుక్తాః కామమన్యుభ్యాం కరొధహర్షాసమఞ్జసాః
న తే జన్మ ఫలం కిం చిథ భొక్తారొ జాతు కర్హి చిత
20 పాఞ్చాలానాం కురూణాం చ హతా ఏవ హి యే ఽహతాః
తే వయం తవ అధమాఁల లొకాన పరపథ్యేమ సవకర్మభిః
21 వయమ ఏవాస్య లొకస్య వినాశే కారణం సమృతాః
ధృతరాష్ట్రస్య పుత్రేణ నికృత్యా పరత్యపత్స్మహి
22 సథైవ నికృతిప్రజ్ఞొ థవేష్టా మాయొపజీవనః
మిద్యవృత్తః స సతతమ అస్మాస్వ అనపకారిషు
23 అంశకామా వయం తే చ న చాస్మాభిర న తైర జితమ
న తైర భుక్తేయమ అవనిర న నార్యొ గీతవాథితమ
24 నామాత్య సమితౌ కద్యం న చ శరుతవతాం శరుతమ
న రత్నాని పరార్ధ్యాని న భూర న థరవిణాగమః
25 ఋథ్ధిమ అస్మాసు తాం థృష్ట్వా వివర్ణొ హరిణః కృశః
ధృతరాష్ట్రస్య నృపతేః సౌబలేన నివేథితః
26 తం పితా పుత్రగృథ్ధిత్వాథ అనుమేనే ఽనయే సదితమ
అనవేక్ష్యైష పితరం గాఙ్గేయం విథురం తదా
అసంశయం ధృతరాష్ట్రొ యదైవాహం తదాగతః
27 అనియమ్యాశుచిం లుబ్ధం పుత్రం కామవశానుగమ
పతితొ యశసొ థీప్తాథ ఘాతయిత్వా సహొథరాన
28 ఇమౌ వృథ్ధౌ చ శొకాగ్నౌ పరక్షిప్య స సుయొధనః
అస్మత పరథ్వేష సంయుక్తః పాపబుథ్ధిః సథైవ హి
29 కొ హి బన్ధుః కులీనః సంస తదా బరూయాత సుహృజ్జనే
యదాసావ ఉక్తవాన కషుథ్రొ యుయుత్సుర వృష్ణిసంనిధౌ
30 ఆత్మనొ హి వయం థొషాథ వినష్టాః శాశ్వతీః సమాః
పరథహన్తొ థిశః సర్వాస తేజసా భాస్కరా ఇవ
31 సొ ఽసమాకం వైరపురుషొ థుర్మన్త్రి పరగ్రహం గతః
థుర్యొధనకృతే హయ ఏతత కులం నొ వినిపాతితమ
అవధ్యానాం వధం కృత్వా లొకే పరాప్తాః సమ వాచ్యతామ
32 కులస్యాస్యాన్త కరణం థుర్మతిం పాపకారిణమ
రాజా రాష్ట్రేశ్వరం కృత్వా ధృతరాష్ట్రొ ఽథయ శొచతి
33 హతాః శూరాః కృతం పాపం విషయః సవొ వినాశితః
హత్వా నొ విగతొ మన్యుః శొకొ మాం రున్ధయత్య అయమ
34 ధనంజయ కృతం పాపం కల్యాణేనొపహన్యతే
తయాగవాంశ చ పునః పాపం నాలం కర్తుమ ఇతి శరుతిః
35 తయాగవాఞ జన్మ మరణే నాప్నొతీతి శరుతిర యథా
పరాప్తవర్మా కృతమతిర బరహ్మ సంపథ్యతే తథా
36 సధనంజయ నిర్థ్వంథ్వొ మునిర జఞానసమన్వితః
వనమ ఆమన్త్ర్య వః సర్వాన గమిష్యామి పరంతప
37 న హి కృత్స్నతమొ ధర్మః శక్యః పరాప్తుమ ఇతి శరుతిః
పరిగ్రహవతా తన మే పరత్యక్షమ అరిసూథన
38 మయా నిసృష్టం పాపం హి పరిగ్రహమ అభీప్సతా
జన్మ కషయనిమిత్తం చ శక్యం పరాప్తుమ ఇతి శరుతిః
39 స పరిగ్రహమ ఉత్సృజ్య కృత్స్నం రాజ్యం తదైవ చ
గమిష్యామి వినిర్ముక్తొ విశొకొ వి జవరస తదా
40 పరశాధి తవమ ఇమామ ఉర్వీం కషేమాం నిహతకణ్టకామ
న మమార్దొ ఽసతి రాజ్యేన న భొగైర వా కురూత్తమ
41 ఏతావథ ఉక్త్వా వచనం ధర్మరాజొ యుధిష్ఠిరః
వయుపారమత తతః పార్దః కనీయాన పరత్యభాషత