శాంతి పర్వము - అధ్యాయము - 6

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
వ్యాస మహాభారతము (శాంతి పర్వము - అధ్యాయము - 6)
వేద వ్యాసుడు


వ్యాస మహాభారతము
పర్వములు
1. ఆది పర్వము
2. సభా పర్వము
3. అరణ్య పర్వము
4. విరాట పర్వము
5. ఉద్యోగ పర్వము
6. భీష్మ పర్వము
7. ద్రోణ పర్వము
8. కర్ణ పర్వము
9. శల్య పర్వము
10. సౌప్తిక పర్వము
11. స్త్రీ పర్వము
12. శాంతి పర్వము
13. అనుశాసన పర్వము
14. అశ్వమేధ పర్వము
15. ఆశ్రమవాసిక పర్వము
16. మౌసల పర్వము
17. మహాప్రస్ధానిక పర్వము
18. స్వర్గారోహణ పర్వము

1 [వైషమ్పాయన]
ఏతావథ ఉక్త్వా థేవర్షిర విరరామ స నారథః
యుధిష్ఠిరస తు రాజర్షిర థధ్యౌ శొకపరిప్లుతః
2 తం థీనమనసం వీరమ అధొ వథనమ ఆతులమ
నిఃశ్వసన్తం యదా నాగం పర్యశ్రునయనం తదా
3 కున్తీ శొకపరీతాఙ్గీ థుఃఖొపహత చేతనా
అబ్రవీన మధురాభాషా కాలే వచనమ అర్దవత
4 యుధిష్ఠిర మహాబాహొ నైనం శొచితుమ అర్హసి
జహి శొకం మహాప్రాజ్ఞ శృణు చేథం వచొ మమ
5 యతితః స మయా పూర్వం భరాత్ర్యం జఞాపయితుం తవ
భాస్కరేణ చ థేవేన పిత్రా ధర్మభృతాం వర
6 యథ వాచ్యం హితకామేన సుహృథా భూతిమ ఇచ్ఛతా
తదా థివాకరేణొక్తః సవప్నాన్తే మమ చాగ్రతః
7 న చైనమ అశకథ భానుర అహం వా సనేహకారణైః
పురా పరత్యనునేతుం వా నేతుం వాప్య ఏకతాం తవయా
8 తతః కాలపరీతః స వైరస్యొథ్ధుక్షణే రతః
పరతీప కారీ యుష్మాకమ ఇతి చొపేక్షితొ మయా
9 ఇత్య ఉక్తొ ధర్మరాజస తు మాత్రా బాష్పాకులేక్షణః
ఉవాచ వాక్యం ధర్మాత్మా శొకవ్యాకుల చేతనః
10 భవత్యా గూఢమన్త్రత్వాత పీడితొ ఽసమీత్య ఉవాచ తామ
శశాప చ మహాతేజాః సర్వలొకేషు చ సత్రియః
న గుహ్యం ధారయిష్యన్తీత్య అతిథుఃఖ సమన్వితః
11 స రాజా పుత్రపౌత్రాణాం సంబన్ధిసుహృథాం తదా
సమరన్న ఉథ్విగ్నహృథయొ బభూవాస్వస్ద చేతనః
12 తతః శొకపరీతాత్మా స ధూమ ఇవ పావకః
నిర్వేథమ అకరొథ ధీమాన రాజా సంతాపపీడితః