శాంతి పర్వము - అధ్యాయము - 5

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
వ్యాస మహాభారతము (శాంతి పర్వము - అధ్యాయము - 5)
వేద వ్యాసుడు


వ్యాస మహాభారతము
పర్వములు
1. ఆది పర్వము
2. సభా పర్వము
3. అరణ్య పర్వము
4. విరాట పర్వము
5. ఉద్యోగ పర్వము
6. భీష్మ పర్వము
7. ద్రోణ పర్వము
8. కర్ణ పర్వము
9. శల్య పర్వము
10. సౌప్తిక పర్వము
11. స్త్రీ పర్వము
12. శాంతి పర్వము
13. అనుశాసన పర్వము
14. అశ్వమేధ పర్వము
15. ఆశ్రమవాసిక పర్వము
16. మౌసల పర్వము
17. మహాప్రస్ధానిక పర్వము
18. స్వర్గారోహణ పర్వము

1 [నారథ]
ఆవిష కృతబలం కర్ణం జఞాత్వా రాజా తు మాగధః
ఆహ్వయథ థవైరదేనాజౌ జరాసంధొ మహీపతిః
2 తయొః సమభవథ యుథ్ధం థివ్యాస్త్రవిథుషొర థవయొః
యుధి నానాప్రహరణైర అన్యొన్యమ అభివర్షతొః
3 కషీణబాణౌ వి ధనుషౌ భగ్నఖడ్గౌ మహీం గతౌ
బాహుభిః సమసఞ్జేతామ ఉభావ అపి బలాన్వితౌ
4 బాహుకణ్టక యుథ్ధేన తస్య కర్ణొ ఽద యుధ్యతః
బిభేథ సంధిం థేహస్య జరయా శలేషితస్య హ
5 స వికారం శరీరస్య థృష్ట్వా నృపతిర ఆత్మనః
పరీతొ ఽసమీత్య అబ్రవీత కర్ణం వైరమ ఉత్సృజ్య భారత
6 పరీత్యా థథౌ స కర్ణాయ మాలినీం నగరీమ అద
అఙ్గేషు నరశార్థూల స రాజాసీత సపత్నజిత
7 పాలయామ ఆస చమ్పాం తు కర్ణః పరబలార్థనః
థుర్యొధనస్యానుమతే తవాపి విథితం తదా
8 ఏవం శస్త్రప్రతాపేన పరదితః సొ ఽభవత కషితౌ
తవథ్ధితార్దం సురేన్థ్రేణ భిక్షితొ వర్మ కుణ్డలే
9 స థివ్యే సహజే పరాథాత కుణ్డలే పరమార్చితే
సహజం కవచం చైవ మొహితొ థేవ మాయయా
10 విముక్తః కుణ్డలాభ్యాం చ సహజేన చ వర్మణా
నిహతొ విజయేనాజౌ వాసుథేవస్య పశ్యతః
11 బరాహ్మణస్యాభిశాపేన రామస్య చ మహాత్మనః
కున్త్యాశ చ వరథానేన మాయయా చ శతక్రతొః
12 భీష్మావమానాత సంఖ్యాయాం రదానామ అర్ధకీర్తనాత
శల్యాత తేజొవధాచ చాపి వాసుథేవ నయేన చ
13 రుథ్రస్య థేవరాజస్య యమస్య వరుణస్య చ
కుబేర థరొణయొశ చైవ కృపస్య చ మహాత్మనః
14 అస్త్రాణి థివ్యాన్య ఆథాయ యుధి గాణ్డీవధన్వనా
హతొ వైకర్తనః కర్ణొ థివాకరసమథ్యుతిః
15 ఏవం శప్తస తవ భరాతా బహుభిశ చాపి వఞ్చితః
న శొచ్యః స నరవ్యాఘ్రొ యుథ్ధే హి నిధనం గతః