శాంతి పర్వము - అధ్యాయము - 4

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
వ్యాస మహాభారతము (శాంతి పర్వము - అధ్యాయము - 4)
వేద వ్యాసుడు


వ్యాస మహాభారతము
పర్వములు
1. ఆది పర్వము
2. సభా పర్వము
3. అరణ్య పర్వము
4. విరాట పర్వము
5. ఉద్యోగ పర్వము
6. భీష్మ పర్వము
7. ద్రోణ పర్వము
8. కర్ణ పర్వము
9. శల్య పర్వము
10. సౌప్తిక పర్వము
11. స్త్రీ పర్వము
12. శాంతి పర్వము
13. అనుశాసన పర్వము
14. అశ్వమేధ పర్వము
15. ఆశ్రమవాసిక పర్వము
16. మౌసల పర్వము
17. మహాప్రస్ధానిక పర్వము
18. స్వర్గారోహణ పర్వము

1 [నారథ]
కర్ణస తు సమవాప్యైతథ అస్త్రం భార్గవనన్థనాత
థుర్యొధనేన సహితొ ముముథే భరతర్షభ
2 తతః కథా చిథ రాజానః సమాజగ్ముః సవయంవరే
కలిఙ్గ విషయే రాజన రాజ్ఞశ చిత్రాఙ్గథస్య చ
3 శరీమథ్రాజపురం నామ నగరం తత్ర భారత
రాజానః శతశస తత్ర కన్యార్దం సముపాగమన
4 శుత్వా థుర్యొధనస తత్ర సమేతాన సర్వపార్దివాన
రదేన కాఞ్చనాఙ్గేన కర్ణేన సహితొ యయౌ
5 తతః సవయంవరే తస్మిన సంప్రవృత్తే మహొత్సవే
సమాపేతుర నృపతయః కన్యార్దే నృపసత్తమ
6 శిశుపాలొ జరాసంధొ భీష్మకొ వక్ర ఏవ చ
కపొత రొమా నీలశ చ రుక్మీ చ థృఢవిక్రమః
7 సృగాలశ చ మహారాజ సత్రీ రాజ్యాధిపతిశ చ యః
అశొకః శతధన్వా చ భొజొ వీరశ చ నామతః
8 ఏతే చాన్యే చ బహవొ థక్షిణాం థిశమ ఆశ్రితాః
మలేచ్ఛాచార్యాశ చ రాజానః పరాచ్యొథీచ్యశ చ భారత
9 కాఞ్చనాఙ్గథినః సర్వే బథ్ధజామ్బూనథ సరజః
సర్వే భాస్వరథేహాశ చ వయాఘ్రా ఇవ మథొత్కటాః
10 తతః సముపవిష్టేషు తేషు రాజసు భారత
వివేశ రఙ్గం సా కన్యా ధాత్రీ వర్షధరాన్వితా
11 తతః సంశ్రావ్యమాణేషు రాజ్ఞాం నామసు భారత
అత్యక్రామథ ధార్తరాష్ట్రం సా కన్యా వరవర్ణినీ
12 థుర్యొధనస తు కౌరవ్యొ నామర్షయత లఙ్ఘనమ
పరత్యషేధచ చ తాం కన్యామ అసత్కృత్య నరాధిపాన
13 స వీర్యమథమత్తత్వాథ భీష్మథ్రొణావ ఉపాశ్రితః
రదమ ఆరొప్య తాం కన్యామ ఆజుహావ నరాధిపాన
14 తమ అన్వయాథ రదీ ఖడ్గీ భథ్ధ గొధాఙ్గులిత్రవాన
కర్ణః శస్త భృతాం శరేష్ఠః పృష్ఠతః పురుషర్షభ
15 తతొ విమర్థః సుమహాన రాజ్ఞామ ఆసీథ యుధిష్ఠిరః
సంనహ్యతాం తనుత్రాణి రదాన యొజయతామ అపి
16 తే ఽభయధావన్త సంక్రుథ్ధాః కర్ణథుర్యొధనావ ఉభౌ
శరవర్షాణి ముఞ్చన్తొ మేఘాః పర్వతయొర ఇవ
17 కర్ణస తేషామ ఆపతతామ ఏకైకేన కషురేణ హ
ధనూంషి స శరావాపాన్య అపాతయత భూతలే
18 తతొ విధనుషః కాంశ చిత కాంశ చిథ ఉథ్యతకార్ముకాన
కాంశ చిథ ఉథ్వహతొ బాణాన రదశక్తి గథాస తదా
19 లాఘవాథ ఆకులీ కృత్యకర్ణః పరహరతాం వరః
హతసూతాంశ చ భూయిష్ఠాన అవజిగ్యే నరాధిపాన
20 తే సవయం తవరయన్తొ ఽశవాన యాహి యాహీతి వాథినః
వయపేయుస తే రణం హిత్వా రాజానొ భగ్నమానసాః
21 థుర్యొధనస తు కర్ణేన పాల్యమానొ ఽభయయాత తథా
హృష్టః కన్యామ ఉపాథాయ నరగం నాగసాహ్వయమ