శాంతి పర్వము - అధ్యాయము - 3

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
వ్యాస మహాభారతము (శాంతి పర్వము - అధ్యాయము - 3)
వేద వ్యాసుడు


వ్యాస మహాభారతము
పర్వములు
1. ఆది పర్వము
2. సభా పర్వము
3. అరణ్య పర్వము
4. విరాట పర్వము
5. ఉద్యోగ పర్వము
6. భీష్మ పర్వము
7. ద్రోణ పర్వము
8. కర్ణ పర్వము
9. శల్య పర్వము
10. సౌప్తిక పర్వము
11. స్త్రీ పర్వము
12. శాంతి పర్వము
13. అనుశాసన పర్వము
14. అశ్వమేధ పర్వము
15. ఆశ్రమవాసిక పర్వము
16. మౌసల పర్వము
17. మహాప్రస్ధానిక పర్వము
18. స్వర్గారోహణ పర్వము

1 [నారథ]
కర్ణస్య బాహువీర్యేణ పరశ్రయేణ థమేన చ
తుతొష భృగుశార్థూలొ గురుశుశ్రూషయా తదా
2 తస్మై స విధివత కృత్స్నం బరహ్మాస్త్రం స నివర్తనమ
పరొవాచాఖిలమ అవ్యగ్రం తపస్వీ సుతపస్వినే
3 విథితాస్త్రస తతః కర్ణొ రమమాణొ ఽఽశరమే భృగొః
చకార వై ధనుర్వేథే యత్నమ అథ్భుతవిక్రమః
4 తతః కథా చిథ రామస తు చరన్న ఆశ్రమమ అన్తికాత
కర్ణేన సహితొ ధీమాన ఉపవాసేన కర్శితః
5 సుష్వాప జామథగ్న్యొ వై విస్రమ్భొత్పన్న సౌహృథః
కర్ణస్యొత్సఙ్గ ఆధాయ శిరొ కలాన్తమనా గురుః
6 అద కృమిః శలేష్మ మయొ మాంసశొణితభొజనః
థారుణొ థారుణస్పర్శః కర్ణస్యాభ్యాశమ ఆగమత
7 స తస్యొరుమ అదాసాథ్య బిభేథ రుధిరాశనః
న చైనమ అశకత కషేప్తుం హన్తుం వాపి గురొర భయాత
8 సంథశ్యమానొ ఽపి తదా కృమిణా తేన భారత
గురు పరబొధ శఙ్కీ చ తమ ఉపైక్షత సూత జః
9 కర్ణస తు వేథనాం ధైర్యాథ అసహ్యాం వినిగృహ్య తామ
అకమ్పన్న అవ్యదంశ చైవ ధారయామ ఆస భార్గవమ
10 యథా తు రిధిరేణాఙ్గే పరిస్పృష్టొ భృగూథ్వహః
తథాబుధ్యత తేజస్వీ సంతప్తశ చేథమ అబ్రవీత
11 అహొ ఽసమ్య అశుచితాం పరాప్తః కిమ ఇథం కరియతే తవయా
కదయస్వ భయం తయక్త్వా యాదాతద్యమ ఇథం మమ
12 తస్య కర్ణస తథాచష్ట కృమిణా పరిభక్షణమ
థథర్శ రామస తం చాపి కృమిం సూకర సంనిభమ
13 అష్ట పాథం తీక్ష్ణథంష్ట్రం సూచీభిర ఇవ సంవృతమ
రొమభిః సంనిరుథ్ధాఙ్గమ అలర్కం నామ నామతః
14 స థృష్టమాత్రొ రామేణ కృమిః పరాణాన అవాసృజత
తస్మిన్న ఏవాసృక సంక్లిన్నే తథ అథ్భుతమ ఇవాభవత
15 తతొ ఽనతరిక్షే థథృశే విశ్వరూపః కరాలవాన
రాక్షసొ లొహితగ్రీవః కృష్ణాఙ్గొ మేఘవాహనః
16 స రామ పరాఞ్జలిర భూత్వా బభాషే పూర్ణమానసః
సవస్తి తే భృగుశార్థూల గమిష్యామి యదాగతమ
17 మొక్షితొ నరకాథ అస్మి భవతా మునిసత్తమ
భథ్రం చ తే ఽసు నన్థిశ చ పరియం మే భవతా కృతమ
18 తమ ఉవాచం మహాబాహుర జామథగ్న్యః పరతాపవాన
కస తవం కస్మాచ చ నరకం పరతిపన్నొ బరవీహి తత
19 సొ ఽబరవీథ అహమ ఆసం పరాగ గృత్సొ నామ మహాసురః
పురా థేవయుగే తాత భృగొస తుల్యవయా ఇవ
20 సొ ఽహం భృగొర సుథయితాం భార్యామ అపహరం బలాత
మహర్షేర అభిశాపేన కృమిభూతొ ఽపతం భువి
21 అబ్రవీత తు స మాం కరొధాత తవ పూర్వపితామహః
మూత్ర శలేష్మాశనః పాపనిరయం పరతిపత్స్యసే
22 శాపస్యాన్తొ భవేథ బరహ్మన్న ఇత్య ఏవం తమ అదాబ్రువమ
భవితా భార్గవే రామ ఇతి మామ అబ్రవీథ భృగుః
23 సొ ఽహమ ఏతాం గతిం పరాప్తొ యదా న కుశలం తదా
తవయా సాధొ సమాగమ్య విముక్తః పాపయొనితః
24 ఏవమ ఉక్త్వా నమస్కృత్య యయౌ రామం మహాసురః
రామః కర్ణం తు స కరొథమ ఇథం వచనమ అబ్రవీత
25 అతి థుఃఖమ ఇథం మూఢ న జాతు బరాహ్మణః సహేత
కషత్రియస్యైవ తే ధైర్యం కామయా సత్యమ ఉచ్యతామ
26 తమ ఉవాచ తతః కర్ణః శాపభీతః పరసాథయన
బరహ్మక్షత్రాన్తరే సూతం జాతం మాం విథ్ధి భార్గవ
27 రాధేయః కర్ణ ఇతి మాం పరవథన్తి జనా భువి
పరసాథం కురు మే బరహ్మన్న అస్త్రలుబ్ధస్య భార్గవ
28 పితా గురుర న సంథేహొ వేథ విథ్యా పరథః పరభుః
అతొ భార్గవ ఇత్య ఉక్తం మయా గొత్రం తవాన్తికే
29 తమ ఉవాచ భృగుశ్రేష్ఠః సరొషః పరహసన్న ఇవ
భూమౌ నిపతితం థీనం వేపమాన కృతాఞ్జలిమ
30 యస్మాన మిద్యొపచరితొ అస్త్రలొభాథ ఇహ తవయా
తస్మాథ ఏతథ ధి తే మూఢ బరహ్మాస్త్రం పరతిభాస్యతి
31 అన్యత్ర వధకాలాత తే సథృశేన సమేయుషః
అబ్రాహ్మణే న హి బరహ్మ ధరువం తిష్ఠేత కథా చన
32 గచ్ఛేథానీం న తే సదానమ అనృతస్యేహ విథ్యతే
న తవయా సథృశొ యుథ్ధే భవితా కశత్రియొ భువి
33 ఏవమ ఉక్తస తు రామేణ నయాయేనొపజగామ సః
థుర్యొధనమ ఉపాగమ్య కృతాస్త్రొ ఽసమీతి చాబ్రవీత