శాంతి పర్వము - అధ్యాయము - 53

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
వ్యాస మహాభారతము (శాంతి పర్వము - అధ్యాయము - 53)
వేద వ్యాసుడు


వ్యాస మహాభారతము
పర్వములు
1. ఆది పర్వము
2. సభా పర్వము
3. అరణ్య పర్వము
4. విరాట పర్వము
5. ఉద్యోగ పర్వము
6. భీష్మ పర్వము
7. ద్రోణ పర్వము
8. కర్ణ పర్వము
9. శల్య పర్వము
10. సౌప్తిక పర్వము
11. స్త్రీ పర్వము
12. శాంతి పర్వము
13. అనుశాసన పర్వము
14. అశ్వమేధ పర్వము
15. ఆశ్రమవాసిక పర్వము
16. మౌసల పర్వము
17. మహాప్రస్ధానిక పర్వము
18. స్వర్గారోహణ పర్వము

1 [వైషమ్పాయన]
తతః పరవిశ్య భవనం పరసుప్తొ మధుసూథనః
యామమాత్రావశేషాయాం యామిన్యాం పరత్యబుధ్యత
2 స ధయానపదమ ఆశ్రిత్య సర్వజ్ఞానాని మాధవః
అవలొక్య తతః పశ్చాథ థధ్యౌ బరహ్మ సనాతనమ
3 తతః శరుతిపురాణ జఞాః శిక్షితా రక్తకణ్ఠినః
అస్తువన విశ్వకర్మాణం వాసుథేవం పరజాపతిమ
4 పఠన్తి పాణిస్వనికాస తదా గాయన్తి గాయనాః
శఙ్ఖానక మృథఙ్గాంశ చ పరవాథ్యన్త సహస్రశః
5 వీణా పణవవేణూనాం సవనశ చాతి మనొరమః
పరహాస ఇవ విస్తీర్ణః శుశ్రువే తస్య వేశ్మనః
6 తదా యుధిష్ఠిరస్యాపి రాజ్ఞొ మఙ్గలసంహితాః
ఉచ్చేరుర మధురా వాచొ గీతవాథిత్రసంహితాః
7 తత ఉత్దాయ థాశార్హః సనాతః పరాఞ్జలిర అచ్యుతః
జప్త్వా గుహ్యం మహాబాహుర అగ్నీన ఆశ్రిత్య తస్దివాన
8 తతః సహస్రవిప్రాణాం చతుర్వేథ విథాం తదా
గవాం సహస్రేణైకైకం వాచయామ ఆస మాధవః
9 మఙ్గలాలమ్భనం కృత్వా ఆత్మానమ అవలొక్య చ
ఆథర్శే విమలే కృష్ణస తతః సాత్యకిమ అబ్రవీత
10 గచ్ఛ శైనేయ జానీహి గత్వా రాజనివేశనమ
అపి సజ్జొ మహాతేజా భీష్మం థరష్టుం యుదిష్ఠిరః
11 తతః కృష్ణస్య వచనాత సాత్యకిస తవరితొ యయౌ
ఉపగమ్య చ రాజానం యుధిష్ఠిరమ ఉవాచ హ
12 యుక్తొ రదవరొ రాజన వాసుథేవస్య ధీమతః
సమీపమ ఆపగేయస్య పరయాస్యతి జనార్థనః
13 భవత పరతీక్షః కృష్ణొ ఽసౌ ధర్మరాజ మహాథ్యుతే
యథ అత్రానన్తరం కృత్యం తథ భవాన కర్తుమ అర్హతి
14 [యుధిస్ఠిర]
యుజ్యతాం మే రదవరః ఫల్గునాప్రతిమ థయుతే
న సైనికైశ చ యాతవ్యం యాస్యామొ వయమ ఏవ హి
15 న చ పీడయితవ్యొ మే భీష్మొ ధర్మభృతాం వరః
అతః పురఃసరాశ చాపి నివర్తన్తు ధనంజయ
16 అథ్య పరభృతి గాఙ్గేయః పరం గుహ్యం పరవక్ష్యతి
తతొ నేచ్ఛామి కౌన్తేయ పృదగ్జనసమాగమమ
17 [వైషమ్పాయన]
తథ వాక్యమ ఆకర్ణ్య తదా కున్తీపుత్రొ ధనంజయః
యుక్తం రదవరం తస్మా ఆచచక్షే నరర్షభ
18 తతొ యుధిష్ఠిరొ రాజా యమౌ భీమార్జునావ అపి
భూతానీవ సమస్తాని యయుః కృష్ణ నివేశనమ
19 ఆగచ్ఛత్స్వ అద కృష్ణొ ఽపి పాణ్డవేషు మహాత్మసు
శైనేయ సహితొ ధీమాన రదమ ఏవాన్వపథ్యత
20 రదస్దాః సంవిథం కృత్వా సుఖాం పృష్ట్వా చ శర్వరీమ
మేఘఘొషై రదవరైః పరయయుస తే మహారదాః
21 మేఘపుష్పం బలాహం చ సైన్యం సుగ్రీవమ ఏవ చ
థారుకశ చొథయామ ఆస వాసుథేవస్య వాజినః
22 తే హయా వాసుథేవస్య థారుకేణ పరచొథితాః
గాం ఖురాగ్రైస తదా రాజఁల లిఖన్తః పరయయుస తథా
23 తే గరసన్త ఇవాకాశం వేగవన్తొ మహాబలాః
కషేత్రం ధర్మస్య కృత్స్నస్య కురుక్షేత్రమ అవాతరన
24 తతొ యయుర యత్ర భీష్మః శరతల్పగతః పరభుః
ఆస్తే బరహ్మర్షిభిః సార్ధం బరహ్మా థేవగణైర యదా
25 తతొ ఽవతీర్య గొవిన్థొ రదాత స చ యుధిష్ఠిరః
భీమొ గాణ్డీవధన్వా చ యమౌ సాత్యకిర ఏవ చ
ఋషీన అభ్యర్చయామ ఆసుః కరాన ఉథ్యమ్య థక్షిణాన
26 స తైః పరివృతొ రాజా నక్షత్రైర ఇవ చన్థ్రమాః
అభ్యాజగామ గాఙ్గేయం బరహ్మాణమ ఇవ వాసవః
27 శరతల్పే శయానం తమ ఆథిత్యం పతితం యదా
థథర్శ స మహాబాహుర భయాథ ఆగతసాధ్వసః