శాంతి పర్వము - అధ్యాయము - 52

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
వ్యాస మహాభారతము (శాంతి పర్వము - అధ్యాయము - 52)
వేద వ్యాసుడు


వ్యాస మహాభారతము
పర్వములు
1. ఆది పర్వము
2. సభా పర్వము
3. అరణ్య పర్వము
4. విరాట పర్వము
5. ఉద్యోగ పర్వము
6. భీష్మ పర్వము
7. ద్రోణ పర్వము
8. కర్ణ పర్వము
9. శల్య పర్వము
10. సౌప్తిక పర్వము
11. స్త్రీ పర్వము
12. శాంతి పర్వము
13. అనుశాసన పర్వము
14. అశ్వమేధ పర్వము
15. ఆశ్రమవాసిక పర్వము
16. మౌసల పర్వము
17. మహాప్రస్ధానిక పర్వము
18. స్వర్గారోహణ పర్వము

1 [వైషమ్పాయన]
తతః కృష్ణస్య తథ వాక్యం ధర్మార్దసహితం హితమ
శరుత్వా శాంతనవొ భీష్మః పరత్యువాచ కృతాఞ్జలిః
2 లొకనాద మహాబాహొ శివ నారాయణాచ్యుత
తవ వాక్యమ అభిశ్రుత్య హర్షేణాస్మి పరిప్లుతః
3 కిం చాహమ అభిధాస్యామి వాక పతే తవ సంనిధౌ
యథా వాచొ గతం సర్వం తవ వాచి సమాహితమ
4 యథ ధి కిం చిత కృతం లొకే కర్తవ్యం కరియతే చ యత
తవత్తస తన నిఃసృతం థేవలొకా బుథ్ధిమయా హి తే
5 కదయేథ థేవలొకం యొ థేవరాజసమీపతః
ధర్మకామార్ద శాస్త్రాణాం సొ ఽరదాన బరూయాత తవాగ్రతః
6 శరాభిఘాతాథ వయదితం మనొ మే మధుసూథన
గాత్రాణి చావసీథన్తి న చ బుథ్ధిః పరసీథతి
7 న చ మే పరతిభా కా చిథ అస్తి కిం చిత పరభాషితుమ
పీడ్యమానస్య గొవిన్థ విషానల సమైః శరైః
8 బలం మేధాః పరజరతి పరాణాః సంత్వరయన్తి చ
మర్మాణి పరితప్యన్తే భరాన్తం చేతస తదైవ చ
9 థౌర్బాల్యాత సజ్జతే వాన మే స కదం వక్తుమ ఉత్సహే
సాధు మే తవం పరసీథస్వ థాశార్హ కులనన్థన
10 తత్క్షమస్వ మహాబాహొ న బరూయాం కిం చిథ అచ్యుత
తవత్సంనిధౌ చసీథేత వాచః పతిర అపి బరువన
11 న థిశః సంప్రజానామి నాకాశం న చ మేథినీమ
కేవలం తవ వీర్యేణ తిష్ఠామి మధుసూథన
12 సవయమ ఏవ పరభొ తస్మాథ ధర్మరాజస్య యథ ధితమ
తథ బరవీహ్య ఆశు సర్వేషామ ఆగమానాం తవమ ఆగమః
13 కదం తవయి సదితే లొకే శాశ్వతే లొకకర్తరి
పరబ్రూయాన మథ్విధః కశ చిథ గురౌ శిష్య ఇవ సదితే
14 [వాసుథేవ]
ఉపపన్నమ ఇథం వాక్యం కౌరవాణాం ధురంధరే
మహావీర్యే మహాసత్త్వే సదితే సర్వార్దథర్శిని
15 యచ చ మామ ఆత్ద గాఙ్గేయ బాణఘాత రుజం పరతి
గృహాణాత్ర వరం భీష్మ మత్ప్రసాథ కృతం విభొ
16 న తే గలానిర న తే మూర్ఛా న థాహొ న చ తే రుజా
పరభవిష్యన్తి గాఙ్గేయ కషుత్పిపాసే న చాప్య ఉత
17 జఞానాని చ సమగ్రాణి పరతిభాస్యన్తి తే ఽనఘ
న చ తే కవ చిథ ఆసక్తిర బుథ్ధేః పరాథుర్భవిష్యతి
18 సత్త్వస్దం చ మనొ నిత్యం తవ భీష్మ భవిష్యతి
రజస తమొభ్యాం రహితం ఘనైర ముక్త ఇవొథు రాట
19 యథ యచ చ ధర్మసంయుక్తమ అర్దయుక్తమ అదాపి వా
చిన్తయిష్యసి తత్రాగ్ర్యా బుథ్ధిస తవ భవిష్యతి
20 ఇమం చ రాజశార్థూల భూతగ్రామం చతుర్విధమ
చక్షుర థివ్యం సమాశ్రిత్య థరక్ష్యస్య అమితవిక్రమ
21 చతుర్విధం పరజా జాలం సంయుక్తొ జఞానచక్షుషా
భీష్మ థరక్ష్యసి తత్త్వేన జలే మీన ఇవామలే
22 [వైషమ్పాయన]
తతస తే వయాస సహితాః సర్వ ఏవ మహర్షయః
ఋగ యజుః సామ సంయుక్తైర వచొభిః కృష్ణమ అర్చయన
23 తతః సర్వార్తవం థివ్యం పుష్పవర్షం నభస్తలాత
పపాత యత్ర వార్ష్ణేయః స గాఙ్గేయః స పాణ్డవః
24 వాథిత్రాణి చ థివ్యాని జగుశ చాప్సరసాం గణాః
న చాహితమ అనిష్టం వా కిం చిత తత్ర వయథృశ్యత
25 వవౌ శివః సుఖొ వాయుః సర్వగన్ధవహః శుచిః
శాన్తాయాం థిశి శాన్తాశ చ పరావథన మృగపక్షిణః
26 తతొ ముహూర్తాథ భగవాన సహస్రాంశుర థివాకరః
థహన వనమ ఇవైకాన్తే పరతీచ్యాం పరత్యథృశ్యత
27 తతొ మహర్షయః సర్వే సముత్దాయ జనార్థనమ
భీష్మమ ఆమన్త్రయాం చక్రూ రాజానం చయుధిష్ఠిరమ
28 తతః పరణామమ అకరొత కేశవః పాణ్డవస తదా
సాత్యకిః సంజయశ చైవ స చ శారథ్వతః కృపః
29 తతస తే ధర్మనిరతాః సమ్యక తైర అభిపూజితాః
శవః సమేష్యామ ఇత్య ఉక్త్వా యదేష్టం తవరితా యయుః
30 తదైవామన్త్ర్య గాఙ్గేయం కేశవస తే చ పాణ్డవాః
పరథక్షిణమ ఉపావృత్య రదాన ఆరురుహుః శుభాన
31 తతొ రదైః కాఞ్చనథన్త కూబరైర; మహీధరాభైః స మథైశ చ థన్తిభిః
హయైః సుపర్ణైర ఇవ చాశుగామిభిః; పథాతిభిశ చాత్త శరాసనాథిభిః
32 యయౌ రదానాం పురతొ హి సా చమూస; తదైవ పశ్చాథ అతి మాత్రసారిణీ
పురశ చ పశ్చాచ చ యదా మహానథీ; పురర్క్ష వన్తం గిరిమ ఏత్య నర్మథా
33 తతః పురస్తాథ భగవాన నిశాకరః; సముత్దితస తామ అభిహర్షయంశ చమూమ
థివాకరాపీత రసాస తదౌషధీః; పునః సవకేనైవ గుణేన యొజయన
34 తతః పురం సురపురసంనిభ థయుతి; పరవిశ్య తే యథువృషపాణ్డవాస తథా
యదొచితాన భవనవరాన సమావిశఞ; శరమాన్వితా మృగపతయొ గుహా ఇవ