శాంతి పర్వము - అధ్యాయము - 54

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
వ్యాస మహాభారతము (శాంతి పర్వము - అధ్యాయము - 54)
వేద వ్యాసుడు


వ్యాస మహాభారతము
పర్వములు
1. ఆది పర్వము
2. సభా పర్వము
3. అరణ్య పర్వము
4. విరాట పర్వము
5. ఉద్యోగ పర్వము
6. భీష్మ పర్వము
7. ద్రోణ పర్వము
8. కర్ణ పర్వము
9. శల్య పర్వము
10. సౌప్తిక పర్వము
11. స్త్రీ పర్వము
12. శాంతి పర్వము
13. అనుశాసన పర్వము
14. అశ్వమేధ పర్వము
15. ఆశ్రమవాసిక పర్వము
16. మౌసల పర్వము
17. మహాప్రస్ధానిక పర్వము
18. స్వర్గారోహణ పర్వము

1 [జనమేజయ]
ధర్మాత్మని మహాసత్త్వే సత్యసంధే జితాత్మని
థేవవ్రతే మహాభాగే శరతల్పగతే ఽచయుతే
2 శయానే వీరశయనే భీష్మే శంతనునన్థనే
గాఙ్గేయే పురుషవ్యాఘ్రే పాణ్డవైః పర్యుపస్దితే
3 కాః కదాః సమవర్తన్త తస్మిన వీర సమాగమే
హతేషు సర్వసైన్యేషు తన మే శంస మహామునే
4 [వైష]
శరతల్పగతే భీష్మే కౌరవాణాం ధురంధరే
ఆజగ్ముర ఋషయః సిథ్ధా నారథప్రముఖా నృప
5 హతశిష్టాశ చ రాజానొ యుధిష్ఠిరపురొగమాః
ధృతరాష్ట్రశ చ కృష్ణశ చ భీమార్జునయమాస తదా
6 తే ఽభిగమ్య మహాత్మానొ భరతానాం పితా మహమ
అన్వశొచన్త గాఙ్గేయమ ఆథిత్యం పతితం యదా
7 ముహూర్తమ ఇవ చ ధయాత్వా నారథొ థేవ థర్శనః
ఉవాచ పాణ్డవాన సర్వాన హతశిష్టాంశ చ పార్దివాన
8 పరాప్తకాలం చ ఆచక్షే భీష్మొ ఽయమ అనుయుజ్యతామ
అస్తమ ఏతి హి గాఙ్గేయొ భానుమాన ఇవ భారత
9 అయం పరాణాన ఉత్సిసృక్షుస తం సర్వే ఽభయేత్య పృచ్ఛత
కృత్స్నాన హి వివిధాన ధర్మాంశ చాతుర్వర్ణ్యస్య వేత్త్య అయమ
10 ఏష వృథ్ధః పురా లొకాన సంప్రాప్నొతి తనుత్యజామ
తం శీఘ్రమ అనుయుఞ్జధ్వం సంశయాన మనసి సదితాన
11 ఏవమ ఉక్తా నారథేన భీష్మమ ఈయుర నరాధిపాః
పరష్టుం చాశక్నువన్తస తే వీక్షాం చక్రుః పరస్పరమ
12 అదొవాచ హృషీకేశం పాణ్డుపుత్రొ యుధిష్ఠిరః
నాన్యస తవథ థేవకీపుత్ర శక్తః పరష్టుం పితా మహమ
13 పరవ్యాహరయ థుర్ధర్ష తవమ అగ్రే మధుసూథన
తవం హి నస తాత సర్వేషాం సర్వధర్మవిథ ఉత్తమః
14 ఏవమ ఉక్తః పాణ్డవేన భగవాన కేశవస తథా
అభిగమ్య థురాధర్షం పరవ్యాహరయథ అచ్యుతః
15 కచ చిత సుఖేన రజనీ వయుష్టా తే రాజసత్తమ
విస్పష్ట లక్షణా బుథ్ధిః కచ చిచ చొపస్దితా తవ
16 కచ చిజ జఞానని సర్వాణి పరతిభాన్తి చ తే ఽనఘ
న గలాయతే చ హృథయం న చ తే వయాకులం మనః
17 థాహొ మొహః శరమశ చైవ కలమొ గలానిస తదా రుజా
తవ పరసాథాథ గొవిన్థ సథ్యొ వయపగతానఘ
18 యచ చ భూతం భవిష్యచ చ భవచ చ పరమథ్యుతే
తత సర్వమ అనుపశ్యామి పాణౌ ఫలమ ఇవాహితమ
19 వేథొక్తాశ చైవ యే ధర్మా వేథాన్తనిహితాశ చ యే
తాన సర్వాన సంప్రపశ్యామి వరథానాత తవాచ్యుత
20 శిష్టైశ చ ధర్మొ యః పరొక్తః స చ మే హృథి వర్తతే
థేశజాతికులానాం చ ధర్మజ్ఞొ ఽసమి జనార్థన
21 చతుర్ష్వ ఆశ్రమధర్మేషు యొ ఽరదః స చ హృథి సదితః
రాజధర్మాంశ చ సకలాన అవగచ్ఛామి కేశవ
22 యత్ర యత్ర చ వక్తవ్యం తథ వక్ష్యామి జనార్థన
తవ పరసాథాథ ధి శుభా మనొ మే బుథ్ధిర ఆవిశత
23 యువేవ చాస్మి సంవృత్తస తవథ అనుధ్యాన బృంహితః
వక్తుం శరేయః సమర్దొ ఽసమి తవత్ప్రసాథాజ జనార్థన
24 సవయం కిమర్దం తుభవాఞ శరేయొ న పరాహ పాణ్డవమ
కిం తే వివక్షితం చాత్ర తథ ఆశు వథ మాధవ
25 యశసః శరేయసశ చైవ మూలం మాం విథ్ధి కౌరవ
మత్తః సర్వే ఽభినిర్వృత్తా భావాః సథసథ ఆత్మకాః
26 శీతాంశుశ చన్థ్ర ఇత్య ఉక్తే కొ లొకే విస్మయిష్యతి
తదైవ యశసా పూర్ణే మయి కొ విస్మయిష్యతి
27 ఆధేయం తు మయా భూయొ యశస తవ మహాథ్యుతే
తతొ మే విపులా బుథ్ధిస తవయి భీష్మ సమాహితా
28 యావథ ధి పృతివీ పాల పృదివీ సదాస్యతే ధరువా
తావత తవాక్షయా కీర్తిర లొకాన అను చరిష్యతి
29 యచ చ తవం వక్ష్యసే భీష్మ పాణ్డవాయానుపృచ్ఛతే
వేథ పరవాథా ఇవ తే సదాస్యన్తి వసుధాతలే
30 యశ చైతేన పరమాణేన యొక్ష్యత్య ఆత్మానమ ఆత్మనా
సఫలం సర్వపుణ్యానాం పరేత్య చానుభవిష్యతి
31 ఏతస్మాత కారణాథ భీష్మ మతిర థివ్యా మహాహితే
థత్తా యశొ విప్రదేత కదం భూయస తవేతి హ
32 యావథ ధి పరదతే లొకే పురుషస్య యశొ భువి
తావత తస్యాక్షయం సదానం భవతీతి వినిశ్చితమ
33 రాజానొ హతశిష్టాస తవాం రాజన్న అభిత ఆసతే
ధర్మాన అనుయుయుక్షన్తస తేభ్యః పరబ్రూహి భారత
34 భవాన హి వయసా వృథ్ధః శరుతాచార సమన్వితః
కుశలొ రాజధర్మాణాం పూర్వేషామ అపరాశ చ యే
35 జన్మప్రభృతి తే కశ చిథ వృజినం న థథర్శ హ
జఞాతారమ అనుధర్మాణాం తవాం విథుః సర్వపార్దివాః
36 తేభ్యః పితేవ పుత్రేభ్యొ రాజన బరూహి పరం నయమ
ఋషయశ చ హి థేవాశ చ తవయా నిత్యమ ఉపాసితాః
37 తస్మాథ వక్తవ్యమ ఏవేహ తవయా పశ్యామ్య అశేషతః
ధర్మాఞ శుశ్రూషమాణేభ్యః పృష్టేన చ సతా పునః
38 వక్తవ్యం విథుషా చేతి ధర్మమ ఆహుర మనీషిణః
అప్రతిబ్రువతః కష్టొ థొషొ హి భవతి పరభొ
39 తస్మాత పుత్రైశ చ పౌత్రైశ చ ధర్మాన పృష్టః సనాతనాన
విథ్వాఞ జిజ్ఞాసమానైస తవం పరబ్రూహి భరతర్షభ