శాంతి పర్వము - అధ్యాయము - 50

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
వ్యాస మహాభారతము (శాంతి పర్వము - అధ్యాయము - 50)
వేద వ్యాసుడు


వ్యాస మహాభారతము
పర్వములు
1. ఆది పర్వము
2. సభా పర్వము
3. అరణ్య పర్వము
4. విరాట పర్వము
5. ఉద్యోగ పర్వము
6. భీష్మ పర్వము
7. ద్రోణ పర్వము
8. కర్ణ పర్వము
9. శల్య పర్వము
10. సౌప్తిక పర్వము
11. స్త్రీ పర్వము
12. శాంతి పర్వము
13. అనుశాసన పర్వము
14. అశ్వమేధ పర్వము
15. ఆశ్రమవాసిక పర్వము
16. మౌసల పర్వము
17. మహాప్రస్ధానిక పర్వము
18. స్వర్గారోహణ పర్వము

1 [వైషమ్పాయన]
తతొ రామస్య తత కర్మ శరుత్వా రాజా యుధిష్ఠిరః
విస్మయం పరమం గత్వా పరత్యువాచ జనార్థనమ
2 అహొ రామస్య వార్ష్ణేయ శక్రస్యేవ మహాత్మనః
విక్రమొ యేన వసుధా కరొధాన నిఃక్షత్రియా కృతా
3 గొభిః సముథ్రేణ తదా గొలాఙ్గూలర్క్ష వానరైః
గుప్తా రామ భయొథ్విగ్నాః కషత్రియాణాం కులొథ్వహాః
4 అహొ ధన్యొ హి లొకొ ఽయం స భాగ్యాశ చ నరా భువి
యత్ర కర్మేథృశం ధర్మ్యం థవిజేన కృతమ అచ్యుత
5 తదా యాన్తౌ తథా తాత తావ అచ్యుతయుధిష్ఠిరౌ
జగ్మతుర యత్ర గాఙ్గేయః శరతల్పగతః పరభుః
6 తతస తే థథృశుర భీష్మం శరప్రస్తర శాయినమ
సవరశ్మి జాలసంవీతం సాయం సూర్యమ ఇవానలమ
7 ఉపాస్యమానం మునిభిర థేవైర ఇవ శతక్రతుమ
థేశే పరమధర్మిష్ఠే నథీ మొఘవతీమ అను
8 థూరాథ ఏవ తమ ఆలొక్య కృష్ణొ రాజా చ ధర్మరాట
చత్వారః పాణ్డవాశ చైవ తే చ శారథ్వతాథయః
9 అవస్కన్థ్యాద వాహేభ్యః సంయమ్య పరచలం మనః
ఏకీకృత్యేన్థ్రియ గరామమ ఉపతస్దుర మహామునీన
10 అభివాథ్య చ గొవిన్థః సాత్యకిస తే చ కౌరవాః
వయాసాథీంస తాన ఋషీన పశ్చాథ గాఙ్గేయమ ఉపతస్దిరే
11 తపొవృథ్ధిం తతః పృష్ట్వా గాఙ్గేయం యథుకౌరవాః
పరివార్య తతః సర్వే నిషేథుః పురుషర్షభాః
12 తతొ నిశమ్య గాఙ్గేయం శామ్యమానమ ఇవానలమ
కిం చిథ థీనమనా భీష్మమ ఇతి హొవాచ కేశవః
13 కచ చిజ జఞానాని తే రాజన పరసన్నాని యదా పురా
కచ చిథ అవ్యా కులా చైవ బుథ్ధిస తే వథతాం వర
14 శరాభిఘాతథుః ఖాత తే కచ చిథ గాత్రం న థూయతే
మానసాథ అపి థుఃఖాథ ధి శారీరం బలవత తరమ
15 వరథానాత పితుః కామం ఛన్థ మృత్యుర అసి పరభొ
శంతనొర ధర్మశీలస్య న తవ ఏతచ ఛమ కారణమ
16 సుసూక్ష్మొ ఽపీహ థేహే వై శల్యొ జనయతే రుజమ
కిం పునః శరసంఘాతైశ చితస్య తవ భారత
17 కామం నైతత తవాఖ్యేయం పరాణినాం పరభవాప్యయౌ
భవాన హయ ఉపథిశేచ ఛరేయొ థేవానామ అపి భారత
18 యథ ధి భూతం భవిష్యచ చ భవచ చ పురుషర్షభ
సర్వం తజ జఞానవృథ్ధస్య తవ పాణావ ఇవాహితమ
19 సంసారశ చైవ భూతానాం ధర్మస్య చ ఫలొథయః
విథితస తే మహాప్రాజ్ఞ తవం హి బరహ్మ మయొ నిధిః
20 తవాం హి రాజ్యే సదితం సఫీతే సమగ్రాఙ్గమ అరొగిణమ
సత్రీసహస్రైః పరివృతం పశ్యామీహొర్ధ్వ రేతసమ
21 ఋతే శాంతనవాథ భీష్మాత తరిషు లొకేషు పార్దివ
సత్యసంధాన మహావీర్యాచ ఛూరాథ ధర్మైక తత్పరాత
22 మృత్యుమ ఆవార్య తరసా శరప్రస్తర శాయినః
నిసర్గ పరభవం కిం చిన న చ తాతానుశుశ్రుమ
23 సత్యే తపసి థానే చ యజ్ఞాధికరణే తదా
ధనుర్వేథే చ వేథే చ నిత్యం చైవాన్వవేక్షణే
24 అనృశంసం శుచిం థాన్తం సర్వభూతహితే రతమ
మహారదం తవత సథృశం న కం చిథ అనుశుశ్రుమ
25 తవం హి థేవాన స గన్ధర్వాన స సురాసురరాక్షసాన
శక్త ఏకరదేనైవ విజేతుం నాత్ర సంశయః
26 తవం హి భీష్మ మహాబాహొ వసూనాం వాసవొపమః
నిత్యం విప్రైః సమాఖ్యాతొ నవమొ ఽనవమొ గుణైః
27 అహం హి తవాభిజానామి యస తవం పురుషసత్తమ
తరిథశేష్వ అపి విఖ్యాతః సవశక్త్యా సుమహాబలః
28 మనుష్యేషు మనుష్యేన్థ్ర న థృష్టొ న చ మే శరుతః
భవతొ యొ గుణైస తుల్యః పృదివ్యాం పురుషః కవ చిత
29 తవం హి సర్వైర గుణై రాజన థేవాన అప్య అతిరిచ్యసే
తపసా హి భవాఞ శక్తః సరష్టుం లొకాంశ చరాచరాన
30 తథ అస్య తప్యమానస్య జఞాతీనాం సంక్షయేణ వై
జయేష్ఠస్య పాణ్డుపుత్రస్య శొకం భీష్మ వయపానుథ
31 యే హి ధర్మాః సమాఖ్యాతాశ చాతుర్వర్ణ్యస్య భారత
చాతుర ఆశ్రమ్య సంసృష్టాస తే సర్వే విథితాస తవ
32 చాతుర వేథ్యే చ యే పరొక్తాశ చాతుర హొత్రే చ భారత
సాంఖ్యే యొగే చ నియతా యే చ ధర్మాః సనాతనాః
33 చాతుర్వర్ణ్యేన యశ చైకొ ధర్మొ న సమ విరుధ్యతే
సేవ్యమానః స చైవాథ్యొ గాఙ్గేయ విథితస తవ
34 ఇతిహాస పురాణం చ కార్త్స్న్యేన విథితం తవ
ధర్మశాస్త్రం చ సకలం నిత్యం మనసి తే సదితమ
35 యే చ కే చన లొకే ఽసమిన్న అర్దాః సంశయ కారకాః
తేషాం ఛేత్తా నాస్తి లొకే తవథన్యః పురుషర్షభ
36 స పాణ్డవేయస్య మనః సముత్దితం; నరేన్థ్ర శొకం వయపకర్ష మేధయా
భవథ్విధా హయ ఉత్తమబుథ్ధివిస్తరా; విముహ్యమానస్య జనస్య శాన్తయే