శాంతి పర్వము - అధ్యాయము - 51

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
వ్యాస మహాభారతము (శాంతి పర్వము - అధ్యాయము - 51)
వేద వ్యాసుడు


వ్యాస మహాభారతము
పర్వములు
1. ఆది పర్వము
2. సభా పర్వము
3. అరణ్య పర్వము
4. విరాట పర్వము
5. ఉద్యోగ పర్వము
6. భీష్మ పర్వము
7. ద్రోణ పర్వము
8. కర్ణ పర్వము
9. శల్య పర్వము
10. సౌప్తిక పర్వము
11. స్త్రీ పర్వము
12. శాంతి పర్వము
13. అనుశాసన పర్వము
14. అశ్వమేధ పర్వము
15. ఆశ్రమవాసిక పర్వము
16. మౌసల పర్వము
17. మహాప్రస్ధానిక పర్వము
18. స్వర్గారోహణ పర్వము

1 [వైషమ్పాయన]
శరుత్వా తు వచనం భీష్మొ వాసుథేవస్య ధీమతః
కిం చిథ ఉన్నామ్య వథనం పరాఞ్జలిర వాక్యమ అబ్రవీత
2 నమస తే భగవన విష్ణొ లొకానాం నిధనొథ్భవ
తవం హి కర్తా హృషీకేశ సంహర్తా చాపరాజితః
3 విశ్వకర్మన నమస తే ఽసతు విశ్వాత్మన విశ్వసంభవ
అపవర్గొ ఽసి భూతానాం పఞ్చానాం పరతః సదితః
4 నమస తే తరిషు లొకేషు నమస తే పరతన్త్రిషు
యొగేశ్వర నమస తే ఽసతు తవం హి సర్వపరాయణమ
5 మత సంశ్రితం యథ ఆత్ద తవం వచః పురుషసత్తమ
తేన పశ్యామి తే థివ్యాన భావాన హి తరిషు వర్త్మసు
6 తచ చ పశ్యామి తత్త్వేన యత తే రూపం సనాతనమ
సప్త మార్గా నిరుథ్ధాస తే వాయొర అమితతేజసః
7 థివం తే శిరసా వయాప్తం పథ్భ్యాం థేవీ వసుంధరా
థిశొ భుజౌ రవిశ చక్షుర వీర్యే శక్రః పరతిష్ఠితః
8 అతసీ పుష్పసంకాశం పీతవాససమ అచ్యుతమ
వపుర హయ అనుమిమీమస తే మేఘస్యేవ స విథ్యుతః
9 తవత పరపన్నాయ భక్తాయ గతిమ ఇష్టాం జిగీషవే
యచ ఛరేయః పుణ్డరీకాక్ష తథ ధయాయస్వ సురొత్తమ
10 [వాసుథేవ]
యతః ఖలు పరా భక్తిర మయి తే పురుషర్షభ
తతొ వపుర మయా థివ్యం తవ రాజన పరథర్శితమ
11 న హయ అభక్తాయ రాజేన్థ్ర భక్తాయానృజవే న చ
థర్శయామ్య అహమ ఆత్మానం న చాథాన్తాయ భారత
12 భవాంస తు మమ భక్తశ చ నిత్యం చార్జవమ ఆస్దితః
థమే తపసి సత్యే చ థానే చ నిరతః శుచిః
13 అర్హస తవం భీష్మ మాం థరష్టుం తపసా సవేన పార్దివ
తవ హయ ఉపస్దితా లొకా యేభ్యొ నావర్తతే పునః
14 పఞ్చా శతం షట చ కురుప్రవీర; శేషం థినానాం తవ జీవితస్య
తతః శుభైః కర్మఫలొథయైస తవం; సమేష్యసే భీష్మ విముచ్య థేహమ
15 ఏతే హి థేవా వసవొ విమానాన్య; ఆస్దాయ సర్వే జవలితాగ్నికల్పాః
అన్తర్హితాస తవాం పరతిపాలయన్తి; కాష్ఠాం పరపథ్యన్తమ ఉథక పతంగమ
16 వయావృత్తమాత్రే భగవత్య ఉథీచీం; సూర్యే థిశం కాలవశాత పరపన్నే
గన్తాసి లొకాన పురుషప్రవీర; నావర్తతే యాన ఉపలభ్య విథ్వాన
17 అముం చ లొకం తవయి భీష్మ యాతే; జఞానాని నఙ్క్ష్యన్త్య అఖిలేన వీర
అతః సమ సర్వే తవయి సంనికర్షం; సమాగతా ధర్మవివేచనాయ
18 తజ జఞాతిశొకొపహతశ్రుతాయ; సత్యాభిసంధాయ యుధిష్ఠిరాయ
పరబ్రూహి ధర్మార్దసమాధి యుక్తమ; అర్ద్యం వచొ ఽసయాపనుథాస్య శొకమ