శాంతి పర్వము - అధ్యాయము - 44

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
వ్యాస మహాభారతము (శాంతి పర్వము - అధ్యాయము - 44)
వేద వ్యాసుడు


వ్యాస మహాభారతము
పర్వములు
1. ఆది పర్వము
2. సభా పర్వము
3. అరణ్య పర్వము
4. విరాట పర్వము
5. ఉద్యోగ పర్వము
6. భీష్మ పర్వము
7. ద్రోణ పర్వము
8. కర్ణ పర్వము
9. శల్య పర్వము
10. సౌప్తిక పర్వము
11. స్త్రీ పర్వము
12. శాంతి పర్వము
13. అనుశాసన పర్వము
14. అశ్వమేధ పర్వము
15. ఆశ్రమవాసిక పర్వము
16. మౌసల పర్వము
17. మహాప్రస్ధానిక పర్వము
18. స్వర్గారోహణ పర్వము

1 [వైషమ్పాయన]
తతొ విసర్జయామ ఆస సర్వాః పరకృతయొ నృపః
వివిశుశ చాభ్యనుజ్ఞాతా యదా సవాని గృహాణి చ
2 తతొ యుధిష్ఠిరొ రాజా భీమం భీమపరాక్రమమ
సాన్త్వయన్న అబ్రవీథ ధీమాన అర్జునం యమజౌ తదా
3 శత్రుభిర వివిధైః శస్త్రైః కృత్తథేహా మహారణే
శరాన్తా భవన్తః సుభృశం తాపితాః శొకమన్యుభిః
4 అరణ్యే థుఃఖవసతీర మత్కృతే పురుషొత్తమాః
భవథ్భిర అనుభూతాశ చ యదా కు పురుషైస తదా
5 యదాసుఖం యదాజొషం జయొ ఽయమ అనుభూయతామ
విశ్రాన్తాఁల లబ్ధవిజ్ఞానాఞ శవః సమేతాసి వః పునః
6 తతొ థుర్యొధన గృహం పరాసాథైర ఉపశొభితమ
బహురత్నసమాకీర్ణం థాసీథాస సమాకులమ
7 ధృతరాష్ట్రాభ్యనుజ్ఞాతం భరాత్రా థత్తం వృకొథరః
పరతిపేథే మహాబాహుర మన్థరం మఘవాన ఇవ
8 యదా థుర్యొధన గృహం తదా థుఃశాసనస్య చ
పరాసాథమాలా సంయుక్తం హేమతొరణ భీషితమ
9 థాసీథాస సుసంపూర్ణం పరభూతధనధాన్యవత
పరతిపేథే మహాబాహుర అర్జునొ రాజశాసనాత
10 థుర్మర్షణస్య భవనం థుఃశాసన గృహాథ వరమ
కుబేరభవనప్రఖ్యం మణిహేమవిభూషితమ
11 నకులాయ వరార్హాయ కర్శితాయ మహావనే
థథౌ పరీతొ మహారాజ ధర్మరాజొ యుధిష్ఠిరః
12 థుర్ముఖస్య చ వేశ్మాగ్ర్యం శరీమత కనకభూషితమ
పూర్ణం పథ్మథలాక్షీణాం సత్రీణాం శయనసంకులమ
13 పరథథౌ సహథేవాయ సతతం పరియకారిణే
ముముథే తచ చ లబ్ధ్వా స కైలాసం ధనథొ యదా
14 యుయుత్సుర విథురశ చైవ సంజయశ చ మహాథ్యుతిః
సుధర్మా చైవ ధౌమ్యశ చ యదా సవం జగ్ముర ఆలయాన
15 సహ సాత్యకినా శౌరిర అర్జునస్య నివేశనమ
వివేశ పురుషవ్యాఘ్రొ వయాఘ్రొ గిరిగుహామ ఇవ
16 తత్ర భక్షాన్న పానైస తే సముపేతాః సుఖొషితాః
సుఖప్రబుథ్ధా రాజానమ ఉపతస్దుర యుధిష్ఠిరమ