శాంతి పర్వము - అధ్యాయము - 45

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
వ్యాస మహాభారతము (శాంతి పర్వము - అధ్యాయము - 45)
వేద వ్యాసుడు


వ్యాస మహాభారతము
పర్వములు
1. ఆది పర్వము
2. సభా పర్వము
3. అరణ్య పర్వము
4. విరాట పర్వము
5. ఉద్యోగ పర్వము
6. భీష్మ పర్వము
7. ద్రోణ పర్వము
8. కర్ణ పర్వము
9. శల్య పర్వము
10. సౌప్తిక పర్వము
11. స్త్రీ పర్వము
12. శాంతి పర్వము
13. అనుశాసన పర్వము
14. అశ్వమేధ పర్వము
15. ఆశ్రమవాసిక పర్వము
16. మౌసల పర్వము
17. మహాప్రస్ధానిక పర్వము
18. స్వర్గారోహణ పర్వము

1 [జనమేజయ]
పరాప్య రాజ్యం మహాతేజా ధర్మరాజొ యుధిష్ఠిరః
యథ అన్యథ అకరొథ విప్ర తన మే వక్తుమ ఇహార్హసి
2 భగవాన వా హృషీకేశస తరైలొక్యస్య పరొ గురుః
ఋషే యథ అకరొథ వీరస తచ చ వయాఖ్యాతుమ అర్హసి
3 [వైషమ్పాయన]
శృణు రాజేన్థ్ర తత్త్వేన కీర్త్యమానం మయానఘ
వాసుథేవం పురస్కృత్య యథ అకుర్వత పాణ్డవాః
4 పరాప్య రాజ్యం మహాతేజా ధర్మరాజొ యుధిష్ఠిరః
చాతుర్వర్ణ్యం యదాయొగం సవే సవే ధర్మే నయవేశయత
5 బరాహ్మణానాం సహస్రం చ సనాతకానాం మహాత్మనామ
సహస్రనిష్కమ ఏకైకం వాచయామ ఆస పాణ్డవః
6 తదానుజీవినొ భృత్యాన సంశ్రితాన అతిదీన అపి
కామైః సంతర్పయామ ఆస కృపణాంస తర్కకాన అపి
7 పురొహితాయ ధౌమ్యాయ పరాథాథ అయుతశః స గాః
ధనం సువర్ణం రజతం వాసాంసి వివిధాని చ
8 కృపాయ చ మహారాజ గురువృత్తమ అవర్తత
విథురాయ చ ధర్మాత్మా పూజాం చక్రే యతవ్రతః
9 భక్షాన్న పానైర వివిధైర వాసొభిః శయనాసనైః
సర్వాన సంతొషయామ ఆస సంశ్రితాన థథతాం వరః
10 లబ్ధప్రశమనం కృత్వా స రాజా రాజసత్తమ
యుయుత్సొర ధాతరాష్ట్రస్య పూజాం చక్రే మహాయశాః
11 ధృతరాష్ట్రాయ తథ రాజ్యగాన్ధార్యై విథురాయ చ
నివేథ్య సవస్దవథ రాజన్న ఆస్తే రాజా యుధిష్ఠిరః
12 తదా సర్వం స నగరం పరసాథ్య జనమేజయ
వాసుథేవం మహాత్మానమ అభ్యగచ్ఛత కృతాఞ్జలిః
13 తతొ మహతి పర్యఙ్కే మణికాఞ్చనభూషితే
థథర్శ కృష్ణమ ఆసీనం నీలం మేరావ ఇవామ్బుథమ
14 జాజ్వల్యమానం వపుషా థివ్యాభరణభూషితమ
పీతకౌశేయసంవీతం హేమ్నీవొపహితం మణిమ
15 కౌస్తుభేన ఉరఃస్దేన మణినాభి విరాజితమ
ఉథ్యతేవొథయం శైలం సూర్యేణాప్త కిరీటినమ
నౌపమ్యం విథ్యతే యస్య తరిషు లొకేషు కిం చన
16 సొ ఽభిగమ్య మహాత్మానం విష్ణుం పురుషవిగ్రహమ
ఉవాచ మధురాభాషః సమితపూర్వమ ఇథం తథా
17 సుఖేన తే నిశా కచ చిథ వయుష్టా బుథ్ధిమతాం వర
కచ చిజ జఞానాని సర్వాణి పరసన్నాని తవాచ్యుత
18 తవ హయ ఆశ్రిత్య తాం థేవీం బుథ్ధిం బుథ్ధిమతాం వర
వయం రాజ్యమ అనుప్రాప్తాః పృదివీ చ వశే సదితా
19 భవత్ప్రసాథాథ భగవంస తరిలొకగతివిక్రమ
జయః పరాప్తొ యశశ చాగ్ర్యం న చ ధర్మాచ చయుతా వయమ
20 తం తదా భాషమాణం తు ధర్మరాజం యుధిష్ఠిరమ
నొవాచ భగవాన కిం చిథ ధయానమ ఏవాన్వపథ్యత