శాంతి పర్వము - అధ్యాయము - 43

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
వ్యాస మహాభారతము (శాంతి పర్వము - అధ్యాయము - 43)
వేద వ్యాసుడు


వ్యాస మహాభారతము
పర్వములు
1. ఆది పర్వము
2. సభా పర్వము
3. అరణ్య పర్వము
4. విరాట పర్వము
5. ఉద్యోగ పర్వము
6. భీష్మ పర్వము
7. ద్రోణ పర్వము
8. కర్ణ పర్వము
9. శల్య పర్వము
10. సౌప్తిక పర్వము
11. స్త్రీ పర్వము
12. శాంతి పర్వము
13. అనుశాసన పర్వము
14. అశ్వమేధ పర్వము
15. ఆశ్రమవాసిక పర్వము
16. మౌసల పర్వము
17. మహాప్రస్ధానిక పర్వము
18. స్వర్గారోహణ పర్వము

1 [వైషమ్పాయన]
అభిషిక్తొ మహాప్రాజ్ఞొ రాజ్యం పరాప్య యుధిష్ఠిరః
థాశార్హం పుణ్డరీకాక్షమ ఉవాచ పరాఞ్జలిః శుచిః
2 తవ కృష్ణ పరసాథేన నయేన చ బలేన చ
బుథ్ధ్యా చ యథుశార్థూల తదా విక్రమణేన చ
3 పునః పరాప్తమ ఇథం రాజ్యం పితృపైతామహం మయా
నమస తే పుణ్డరీకాక్ష పునః పునర అరింథమ
4 తవామ ఏకమ ఆహుః పురుషం తవామ ఆహుః సాత్వతాం పతిమ
నామభిస తవాం బహువిధైః సతువన్తి పరమర్షయః
5 విశ్వకర్మన నమస తే ఽసతు విశ్వాత్మన విశ్వసంభవ
విష్ణొ జిష్ణొ హరే కృష్ణ వైకుణ్ఠ పురుషొత్తమ
6 అథిత్యాః సప్తరాత్రం తు పురాణే గర్భతాం గతః
పృశ్ని గర్భస తవమ ఏవైకస తరియుగం తవాం వథన్త్య అపి
7 శుచి శరవా హృషీకేశొ ఘృతార్చిర హంస ఉచ్యసే
తరిచక్షుః శమ్భుర ఏకస తవం విభుర థామొథరొ ఽపి చ
8 వరాహొ ఽగనిర బృహథ భానుర వృషణస తార్క్ష్య లక్షణః
అనీక సాహః పురుషః శిపి విష్ట ఉరు కరమః
9 వాచిష్ఠ ఉగ్రః సేనానీః సత్యొ వాజసనిర గుహః
అచ్యుతశ చయావనొ ఽరీణాం సంకృతిర వికృతిర వృషః
10 కృతవర్త్మా తవమ ఏవాథ్రిర వృషగర్భొ వృషా కపిః
సిన్ధుక్షిథ ఊర్మిస తరికకుత తరిధామా తరివృథ అచ్యుత
11 సంరాథ విరాట సవరాట చైవ సురరాడ ధర్మథొ భవః
విభుర భూర అభిభూః కృష్ణః కృష్ణవర్త్మా తవమ ఏవ చ
12 సవిష్టకృథ భిషగ ఆవర్తః కపిలస తవం చ వామనః
యజ్ఞొ ధరువః పతంగశ చ జయత్సేనస తవమ ఉచ్యసే
13 శిఖణ్డీ నహుషొ బభ్రుర థివస్పృక తవం పునర వసుః
సుబభ్రుర ఉక్షొ రుక్మస తవం సుషేణొ థున్థుభిస తదా
14 గభస్తినేమిః శరీపథ్మం పుష్కరం పుష్పధారణః
ఋభుర విభుః సర్వసూక్ష్మస తవం సావిత్రం చ పఠ్యసే
15 అమ్భొనిధిస తవం బరహ్మా తవం పవిత్రం ధామ ధన్వ చ
హిరణ్యగర్భం తవామ ఆహుః సవధా సవాహా చ కేశవ
16 యొనిస తవమ అస్య పరలయశ చ కృష్ణ; తవమ ఏవేథం సృజసి విశ్వమ అగ్రే
విశ్వం చేథం తవథ్వశే విశ్వయొనే; నమొ ఽసతు తే శార్ఙ్గచక్రాసి పాణే
17 ఏవం సతుతొ ధర్మరాజేన కృష్ణః; సభామధ్యే పరీతిమాన పుష్కరాక్షః
తమ అభ్యనన్థథ భారతం పుష్కలాభిర; వాగ్భిర జయేష్ఠం పాణ్డవం యాథవాగ్ర్యః