శాంతి పర్వము - అధ్యాయము - 352

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
వ్యాస మహాభారతము (శాంతి పర్వము - అధ్యాయము - 352)
వేద వ్యాసుడు


వ్యాస మహాభారతము
పర్వములు
1. ఆది పర్వము
2. సభా పర్వము
3. అరణ్య పర్వము
4. విరాట పర్వము
5. ఉద్యోగ పర్వము
6. భీష్మ పర్వము
7. ద్రోణ పర్వము
8. కర్ణ పర్వము
9. శల్య పర్వము
10. సౌప్తిక పర్వము
11. స్త్రీ పర్వము
12. శాంతి పర్వము
13. అనుశాసన పర్వము
14. అశ్వమేధ పర్వము
15. ఆశ్రమవాసిక పర్వము
16. మౌసల పర్వము
17. మహాప్రస్ధానిక పర్వము
18. స్వర్గారోహణ పర్వము

1 [బరాహ్మణ]
ఆశ్చర్యం నాత్ర సంథేహః సుప్రీతొ ఽసమి భుజంగమ
అన్వర్దొపగతైర వాక్యైః పన్దానం చాస్మి థర్శితః
2 సవస్తి తే ఽసతు గమిష్యామి సాధొ భుజగ సత్తమ
సమరణీయొ ఽసమి భవతా సంప్రేషణ నియొజనైః
3 [నాగ]
అనుక్త్వా మథ్గతం కార్యం కవేథానీం పరస్దితొ భవాన
ఉచ్యతాం థవిజ యత కార్యం యథర్దం తవమ ఇహాగతః
4 ఉక్తానుక్తే కృతే కార్యే మామ ఆమన్త్ర్య థవిజర్షభ
మయా పరత్యభ్యనుజ్ఞాతస తతొ యాస్యసి బరాహ్మణ
5 న హి మాం కేవలం థృష్ట్వా తయక్త్వా పరనయవాన ఇహ
గన్తుమ అర్హసి విప్రర్షే వృక్షమూలగతొ యదా
6 తవయి చాహం థవిజశ్రేష్ఠ భవాన మయి న సంశయః
లొకొ ఽయం భవతః సర్వః కా చిన్తా మయి తే ఽనఘ
7 [బరాహ్మన]
ఏవమ ఏతన మహాప్రాజ్ఞ విజ్ఞాతార్దభుజంగమ
నాతిరిక్తాస తవయా థేవాః సర్వదైవ యదాతదమ
8 య ఏవాహం స ఏవ తవమ ఏవమ ఏతథ భుజంగమ
అహం భవాంశ చ భూతాని సర్వే సర్వత్ర గాః సథా
9 ఆసీత తు మే భొగపతే సంశయః పుణ్యసంచయే
సొ ఽహమ ఉఞ్ఛవ్రతం సాధొ చరిష్యామ్య అర్దథర్శనమ
10 ఏష మే నిశ్చయః సాధొ కృతః కారణవత్తరః
ఆమన్త్రయామి భథ్రం తే కృతార్దొ ఽసమి భుజంగమ