శాంతి పర్వము - అధ్యాయము - 350

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
వ్యాస మహాభారతము (శాంతి పర్వము - అధ్యాయము - 350)
వేద వ్యాసుడు


వ్యాస మహాభారతము
పర్వములు
1. ఆది పర్వము
2. సభా పర్వము
3. అరణ్య పర్వము
4. విరాట పర్వము
5. ఉద్యోగ పర్వము
6. భీష్మ పర్వము
7. ద్రోణ పర్వము
8. కర్ణ పర్వము
9. శల్య పర్వము
10. సౌప్తిక పర్వము
11. స్త్రీ పర్వము
12. శాంతి పర్వము
13. అనుశాసన పర్వము
14. అశ్వమేధ పర్వము
15. ఆశ్రమవాసిక పర్వము
16. మౌసల పర్వము
17. మహాప్రస్ధానిక పర్వము
18. స్వర్గారోహణ పర్వము

1 [బరాహ్మణ]
వివస్వతొ గచ్ఛతి పర్యయేణ; వొఢుం భవాంస తం రదమ ఏకచక్రమ
ఆశ్చర్యభూతం యథి తత్ర కిం చిథ; థృష్టం తవయా శంసితుమ అర్హసి తవమ
2 [నాగ]
యస్య రశ్మిసహస్రేషు శాఖాస్వ ఇవ విహంగమాః
వసన్త్య ఆశ్రిత్య మునయః సంసిథ్ధా థైవతైః సహ
3 యతొ వాయుర వినిఃసృత్య సూర్యరశ్మ్య ఆశ్రితొ మహాన
విజృమ్భత్య అమ్బరే విప్ర కిమ ఆశ్చర్యతరం తతః
4 శుక్రొ నామాసితః పారొ యస్య వారిధరొ ఽమబరే
తొయం సృజతి వర్షాసు కిమ ఆశ్చర్యమ అతః పరమ
5 యొ ఽసతమాసాంస తు శుచినా కిరణేనొజ్ఝితం పయః
పర్యాథత్తే పునః కాలే కిమ ఆశ్చర్యమ అతః పరమ
6 యస్య తేజొ విశేషేషు నిత్యమ ఆత్మా పరతిష్ఠితః
యతొ బీజం మహీ చేయం ధార్యతే సచరాచరమ
7 యత్ర థేవొ మహాబాహుః శాశ్వతః పరమొ ఽకషరః
అనాథి నిధనొ విప్ర కిమ ఆశ్చర్యమ అతః పరమ
8 ఆశ్చర్యాణామ ఇవాశ్చర్యమ ఇథమ ఏకం తు మే శృణు
విమలే యన మయా థృష్టమ అమ్బరే సూర్యసంశ్రయాత
9 పురా మధ్యాహ్న సమయే లొకాంస తపతి భాస్కరే
పరత్య ఆథిత్యప్రతీకాశః సర్వతః పరత్యథృశ్యత
10 స లొకాంస తేజసా సర్వాన సవభాసా నిర్విభాసయన
ఆథిత్యాభీముఖొ ఽభయేతి గగనం పాతయన్న ఇవ
11 హుతాహుతిర ఇవ జయొతిర వయాప్య తేజొ మరీచిభిః
అనిర్థేశ్యేన రూపేణ థవితీయ ఇవ భాస్కరః
12 తస్యాభిగమన పరాప్తౌ హస్తొ థత్తొ వివస్వతా
తేనాపి థక్షిణొ హస్తొ థత్తః పరత్యర్చనార్దినా
13 తతొ భిత్త్వైవ గగనం పరవిష్టొ రవిమన్థలమ
ఏకీభూతం చ తత తేజః కషణేనాథిత్యతాం గతమ
14 తత్ర నః శంసయొ జాతస తయొస తేజః సమాగమే
అనయొః కొ భవేత సూర్యొ రదస్దొ యొ ఽయమ ఆగతః
15 తే వయం జాతసంథేహాః పర్యపృచ్ఛామహే రవిమ
క ఏష థివమ ఆక్రమ్య గతః సూర్య ఇవాపరః