శాంతి పర్వము - అధ్యాయము - 349

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
వ్యాస మహాభారతము (శాంతి పర్వము - అధ్యాయము - 349)
వేద వ్యాసుడు


వ్యాస మహాభారతము
పర్వములు
1. ఆది పర్వము
2. సభా పర్వము
3. అరణ్య పర్వము
4. విరాట పర్వము
5. ఉద్యోగ పర్వము
6. భీష్మ పర్వము
7. ద్రోణ పర్వము
8. కర్ణ పర్వము
9. శల్య పర్వము
10. సౌప్తిక పర్వము
11. స్త్రీ పర్వము
12. శాంతి పర్వము
13. అనుశాసన పర్వము
14. అశ్వమేధ పర్వము
15. ఆశ్రమవాసిక పర్వము
16. మౌసల పర్వము
17. మహాప్రస్ధానిక పర్వము
18. స్వర్గారోహణ పర్వము

1 [భీస్మ]
స పన్నగపతిస తత్ర పరయయౌ బరాహ్మణం పరతి
తమ ఏవ మనసా ధయాయన కార్యవత్తాం విచారయన
2 తమ అభిక్రమ్య నాగేన్థ్రొ మతిమాన స నరేశ్వరః
పరొవాచ మధురం వాక్యం పరకృత్యా ధర్మవత్సలః
3 భొ భొ కషామ్యాభిభాసే తవాం న రొషం కర్తుమ అర్హసి
ఇహ తవమ అభిసంప్రాప్తః కస్యార్దే కిం పరయొజనమ
4 ఆభిముఖ్యాథ అభిక్రమ్య సనేహాత పృచ్ఛామి తే థవిజ
వివిక్తే గొమతీతీరే కిం వా తవం పర్యుపాససే
5 [బరాహ్మన]
ధర్మారణ్యం హి మాం విథ్ధి నాగం థరష్టుమ ఇహాగతమ
పథ్మనాభం థవిజశ్రేష్ఠం తత్ర మే కార్యమ ఆహితమ
6 తస్య చాహమ అసాంనిధ్యం శరుతవాన అస్మి తం గతమ
సవజనం తం పరతీక్షామి పర్జన్యమ ఇవ కర్షకః
7 తస్య చాక్లేశ కరణం సవస్తి కారసమాహితమ
వర్తయామ్య అయుతం బరహ్మయొగయుక్తొ నిరామయః
8 [నాగ]
అహొ కల్యాన వృత్తస తవం సాధు సజ జనవత్సలః
శరవాధ్యస తవం మహాభాగ పరం సనేహేన పశ్యసి
9 అహం స నాగవిప్రర్షే యదా మాం విన్థతే భవాన
ఆజ్ఞాపయ యదా సవైరం కిం కరొమి పరియం తవ
10 భవన్తం సవజనాథ అస్మి సంప్రాప్తం శరుతవాన ఇహ
అతస తవాం సవయమ ఏవాహం థరష్టుమ అభ్యాగతొ థవిజ
11 సంప్రాప్తశ చ భవాన అథ్య కృతార్దః పరతియాస్యతి
విస్రబ్ధొ మాం థవిజశ్రేష్ఠ విషయే యొక్తుమ అర్హసి
12 వయం హి భవతా సర్వే గుణక్రీతా విశేషతః
యస తవమ ఆత్మహితం తయక్త్వా మామ ఏవేహానురుధ్యసే
13 [బరాహ్మన]
ఆగతొ ఽహం మహాభాగ తవ థర్శనలాలసః
కం చిథ అర్దమ అనర్దజ్ఞః పరస్తు కామొ భుజంగమ
14 అహమ ఆత్మానమ ఆత్మస్దొ మార్గమాణొ ఽఽతమనొ హితమ
వాసార్దినం మహాప్రాజ్ఞ బలవన్తమ ఉపాస్మి హ
15 పరకాశితస తవం సవగుణైర యశొ గర్భగభస్తిభిః
శశాఙ్కకరసంస్పర్శైర హృథ్యైర ఆత్మప్రకాశితైః
16 తస్య మే పరశ్నమ ఉత్పన్నం ఛిన్ధి తవమ అనిలాశన
పశ్చాత కార్యం వథిష్యామి శరొతుమ అర్హతి మే భవాన