శాంతి పర్వము - అధ్యాయము - 348

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
వ్యాస మహాభారతము (శాంతి పర్వము - అధ్యాయము - 348)
వేద వ్యాసుడు


వ్యాస మహాభారతము
పర్వములు
1. ఆది పర్వము
2. సభా పర్వము
3. అరణ్య పర్వము
4. విరాట పర్వము
5. ఉద్యోగ పర్వము
6. భీష్మ పర్వము
7. ద్రోణ పర్వము
8. కర్ణ పర్వము
9. శల్య పర్వము
10. సౌప్తిక పర్వము
11. స్త్రీ పర్వము
12. శాంతి పర్వము
13. అనుశాసన పర్వము
14. అశ్వమేధ పర్వము
15. ఆశ్రమవాసిక పర్వము
16. మౌసల పర్వము
17. మహాప్రస్ధానిక పర్వము
18. స్వర్గారోహణ పర్వము

1 [నాగ]
అద బరాహ్మణరూపేణ కం తం సమనుపశ్యసి
మానుషం కేవలం విప్రం థేవం వాద శుచిస్మితే
2 కొ హి మాం మానుషః శక్తొ థరష్టుకామొ యశస్విని
సంథర్శన రుచిర వాక్యమ ఆజ్ఞా పూర్వం వథిష్యతి
3 సురాసురగణానాం చ థేవర్షీణాం చ భామిని
నను నాగా మహావీర్యాః సౌరసేయాస తరస్వినః
4 వన్థనీయాశ చ వరథా వయమ అప్య అనుయాయినః
మనుష్యాణాం విశేషేణ ధనాధ్యక్షా ఇతి శరుతిః
5 [నాగభార్యా]
ఆర్జవేనాభిజానామి నాసౌ థేవొ ఽనిలాశన
ఏకం తవ అస్య విజానామి భక్తిమాన అతిరొషణః
6 స హి కార్యాన్తరాకాఙ్క్షీ జలేప్సుః సతొకకొ యదా
వర్షం వర్షప్రియః పక్షీ థర్శనం తవ కాఙ్క్షతి
7 న హి తవా థైవతం కిం చిథ వివిగ్నం పరతిపాలయేత
తుల్యే హయ అభిజనే జాతొ న కశ చిత పర్యుపాసతే
8 తథ రొషం సహజం తయక్త్వా తవమ ఏనం థరష్టుమ అర్హసి
ఆశా ఛేథేన తస్యాథ్య నాత్మానం థగ్ధుమ అర్హసి
9 ఆశయా తవ అభిపన్నానామ అకృత్వాశ్రు పరమార్జనమ
రాజా వా రాజపుత్రొ వా భరూణ హత్యైవ యుజ్యతే
10 మౌనాజ జఞానఫలావాప్తిర థానేన చ యశొ మహత
వాగ్మిత్వం సత్యవాచ్క్యేన పరత్ర చ మహీయతే
11 భూమిప్రథానేన గతిం లభత్య ఆశ్రమసంమితామ
నస్తస్యార్దస్య సంప్రాప్తిం కృత్వా ఫలమ ఉపాశ్నుతే
12 అభిప్రేతామ అసంక్లిష్టాం కృత్వాకామవతీం కరియామ
న యాతి నిరయం కశ చిథ ఇతి ధర్మవిథొ విథుః
13 [నాగ]
అభిమానేన మానొ మే జాతిథొషేణ వై మహాన
రొషః సంకల్పజః సాధ్వి థగ్ధొ వాచాగ్నినా తవయా
14 న చ రొషాథ అహం సాధ్వి పశ్యేయమ అధికం తమః
యస్య వక్తవ్యతాం యాన్తి విశేషేణ భుజంగమాః
15 థొషస్య హి వశంగత్వా థశగ్రీవః పరతాపవాన
తదా శక్ర పరతిస్పర్ధీ హతొ రామేణ సంయుగే
16 అన్తఃపుర గతం వత్సం శరుత్వా రామేణ నిర్హృతమ
ధర్షణాథ రొషసంవిగ్నాః కార్తవీర్య సుతా హతాః
17 జామథగ్న్యేన రామేణ సహస్రనయనొపమః
సంయుగే నిహతొ రొషాత కార్తవీర్యొ మహాబలః
18 తథ ఏష తపసాం శత్రుః శరేయసశ చ నిపాతనః
నిగృహీతొ మయా రొషః శరుత్వైవ వచనం తవ
19 ఆత్మానం చ విశేషేణ పరశంసామ్య అనపాయిని
యస్య మే తవం విశాలాక్షి భార్యా సర్వగుణాన్వితా
20 ఏష తత్రైవ గచ్ఛామి యత్ర తిష్ఠత్య అసౌ థవిజః
సర్వదా చొక్తవాన వాక్యం నాకృతార్దః పరయాస్యతి