శాంతి పర్వము - అధ్యాయము - 347

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
వ్యాస మహాభారతము (శాంతి పర్వము - అధ్యాయము - 347)
వేద వ్యాసుడు


వ్యాస మహాభారతము
పర్వములు
1. ఆది పర్వము
2. సభా పర్వము
3. అరణ్య పర్వము
4. విరాట పర్వము
5. ఉద్యోగ పర్వము
6. భీష్మ పర్వము
7. ద్రోణ పర్వము
8. కర్ణ పర్వము
9. శల్య పర్వము
10. సౌప్తిక పర్వము
11. స్త్రీ పర్వము
12. శాంతి పర్వము
13. అనుశాసన పర్వము
14. అశ్వమేధ పర్వము
15. ఆశ్రమవాసిక పర్వము
16. మౌసల పర్వము
17. మహాప్రస్ధానిక పర్వము
18. స్వర్గారోహణ పర్వము

1 [భీస్మ]
అద కాలే బహుతిదే పూర్ణే పరాప్తొ భుజంగమః
థత్తాభ్యనుజ్ఞః సవం వేశ్మ కృతకర్మా వివస్వతః
2 తం భార్యాసమభిక్రామత పాథశౌచాథిభిర గుణైః
ఉపపన్నాం చ తాం సాధ్వీం పన్నగః పర్యపృచ్ఛత
3 అపి తవమ అసి కల్యాని థేవతాతిదిపూజనే
పూర్వమ ఉక్తేన విధినా యుక్తా యుక్తేన మత్సమమ
4 న ఖల్వ అస్యాకృతార్దేన సత్రీ బుథ్ధ్యా మార్థవీ కృతా
మథ్వియొగేన సుశ్రొణి వియుక్తా ధర్మసేతునా
5 [నాగభార్యా]
శిష్యాణాం గురు శుశ్రూసా విప్రాణాం వేథ పారణమ
భృత్యానాం సవామివచనం రాజ్ఞాం లొకానుపాలనమ
6 సర్వభూతపరిత్రాణం కషత్రధర్మ ఇహొచ్యతే
వైశ్యానాం యజ్ఞసంవృత్తిర ఆతిదేయ సమన్వితా
7 విప్ర కషత్రియ వైశ్యానాం శుశ్రూసా శూథ్ర కర్మ తత
గృహస్ద ధర్మొ నాగేన్థ్ర సర్వభూతహితైషితా
8 నియతాహారతా నిత్యం వరతచర్యా యదాక్రమమ
ధర్మొ హి ధర్మసంబన్ధాథ ఇన్థ్రియాణాం విశేషణమ
9 అహం కస్య కుతొ వాహం కః కొ మే హ భవేథ ఇతి
పరయొజన మతిర నిత్యమ ఏవం మొక్షాశ్రమీ భవేత
10 పతివ్రతాత్వం భార్యాయాః పరమొ ధర్మ ఉచ్యతే
తపొపథేశాన నాగేన్థ్ర తచ చ తత్త్వేన వేథ్మి వై
11 సాహం ధర్మం విజానన్తీ ధర్మనిత్యే తవయి సదితే
సత్పదం కదమ ఉత్సృజ్య యాస్యామి విషమే పది
12 థేవతానాం మహాభాగ ధర్మచర్యా న హీయతే
అతిదీనాం చ సత్కారే నిత్యయుక్తాస్మ్య అతన్థ్రితా
13 సప్తాస్త థివసాస తవ అథ్య విప్రస్యేహాగతస్య వై
స చ కార్యం న మే ఖయాతిథర్శనం తవ కాఙ్క్షతి
14 గొమత్యాస తవ ఏష పులినే తవథ్థర్శనసముత్సుకః
ఆసీనొ ఽఽవర్తయన బరహ్మ బరాహ్మణః సంశితవ్రతః
15 అహం తవ అనేన నాగేన్థ్ర సామపూర్వం సమాహితా
పరస్దాప్యొ మత్సకాశం స సంప్రాప్తొ భుజగొత్తమః
16 ఏతచ ఛరుత్వా మహాప్రాజ్ఞ తత్ర గన్తుం తవమ అర్హసి
థాతుమ అర్హసి వా తస్య థర్శనం థర్శనశ్రవః