శాంతి పర్వము - అధ్యాయము - 346

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
వ్యాస మహాభారతము (శాంతి పర్వము - అధ్యాయము - 346)
వేద వ్యాసుడు


వ్యాస మహాభారతము
పర్వములు
1. ఆది పర్వము
2. సభా పర్వము
3. అరణ్య పర్వము
4. విరాట పర్వము
5. ఉద్యోగ పర్వము
6. భీష్మ పర్వము
7. ద్రోణ పర్వము
8. కర్ణ పర్వము
9. శల్య పర్వము
10. సౌప్తిక పర్వము
11. స్త్రీ పర్వము
12. శాంతి పర్వము
13. అనుశాసన పర్వము
14. అశ్వమేధ పర్వము
15. ఆశ్రమవాసిక పర్వము
16. మౌసల పర్వము
17. మహాప్రస్ధానిక పర్వము
18. స్వర్గారోహణ పర్వము

1 [భీస్మ]
అద తేన నరశ్రేష్ఠ బరాహ్మణేన తపస్వినా
నిరాహారేణ వసతా థుఃఖితాస తే భుజంగమాః
2 సర్వే సంభూయ సహితాస తస్య నాగస్య బాన్ధవాః
భరాతరస తనయా భార్యా యయుస తం బరాహ్మణం పరతి
3 తే ఽపశ్యన పులినే తం వై వివిక్తే నియతవ్రతమ
సమాసీనం నిరాహారం థవిజం జప్యపరాయనమ
4 తే సర్వే సమభిక్రమ్య విప్రమ అభ్యర్చ్య చాసకృత
ఊచుర వాక్యమ అసంథిగ్ధమ ఆతిదేయస్య బాన్ధవాః
5 షష్ఠొ హి థివసస తే ఽథయ పరాప్తస్యేహ తపొధన
న చాభిలససే కిం చిథ ఆహారం ధర్మవత్సల
6 అస్మాన అభిగతశ చాసి వయం చ తవామ ఉపస్దితాః
కార్యం చాతిద్యమ అస్మాభిర వయం సర్వే కుతుమ్బినః
7 మూలం ఫలం వా పర్ణం వా పయొ వా థవిజసత్తమ
ఆహారహేతొర అన్నం వా భొక్తుమ అర్హసి బరాహ్మణ
8 తయక్తాహారేణ భవతా వనే నివసతా సతా
బాలవృథ్ధమ ఇథం సర్వం పీడ్యతే ధర్మసంకటాత
9 న హి నొ భరూణహా కశ చిథ రాజాపద్యొ ఽనృతొ ఽపి వా
పూర్వాశీ వా కులే హయ అస్మిన థేవతాతిదిబాన్ధుషు
10 [బరాహ్మన]
ఉపథేశేన యుష్మాకమ ఆహారొ ఽయం మయా వృతః
థవిర ఊనం థశరాత్రం వై నాగస్యాగమనం పరతి
11 యథ్య అస్తరాత్రే నిర్యాతే నాగమిష్యతి పన్నగః
తథాహారం కరిష్యామి తన్నిమిత్తమ ఇథం వరతమ
12 కర్తవ్యొ న చ సంతాపొ గమ్యతాం చ యదాగతమ
తన్నిమిత్తం వరతం మహ్యం నైతథ భేత్తుమ ఇహార్హద
13 [భీస్మ]
తేన తే సమనుజ్ఞాతా బరాహ్మణేన భుజంగమాః
సవమ ఏవ భవనం జగ్ముర అకృతార్దా నరర్షభ