శాంతి పర్వము - అధ్యాయము - 345

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
వ్యాస మహాభారతము (శాంతి పర్వము - అధ్యాయము - 345)
వేద వ్యాసుడు


వ్యాస మహాభారతము
పర్వములు
1. ఆది పర్వము
2. సభా పర్వము
3. అరణ్య పర్వము
4. విరాట పర్వము
5. ఉద్యోగ పర్వము
6. భీష్మ పర్వము
7. ద్రోణ పర్వము
8. కర్ణ పర్వము
9. శల్య పర్వము
10. సౌప్తిక పర్వము
11. స్త్రీ పర్వము
12. శాంతి పర్వము
13. అనుశాసన పర్వము
14. అశ్వమేధ పర్వము
15. ఆశ్రమవాసిక పర్వము
16. మౌసల పర్వము
17. మహాప్రస్ధానిక పర్వము
18. స్వర్గారోహణ పర్వము

1 [భీస్మ]
స వనాని విచిత్రాణి తీర్దాని చ సరాంసి చ
అభిగచ్ఛన కరమేణ సమ కం చిన మునిమ ఉపస్దితః
2 తం స తేన యదొథ్థిష్టం నాగం విప్రేణ బరాహ్మణః
పర్యపృచ్ఛథ యదాన్యాయం శరుత్వైవ చ జగామ సః
3 సొ ఽభిగమ్య యదాఖ్యాతం నాగాయతనమ అర్దవిత
పరొక్తవాన అహమ అస్మీతి భొః శబ్థాలంకృతం వచః
4 తతస తస్య వచః శరుత్వా రూపిణీ ధర్మవత్సలా
థర్శయామ ఆస తం విప్రం నాగపత్నీ పతివ్రతా
5 సా తస్మై విధివత పూజాం చక్రే ధర్మపరాయనా
సవాగతేనాగతం కృత్వా కిం కరొమీతి చాబ్రవీత
6 [బరాహ్మన]
విశ్రాన్తొ ఽభయర్చితశ చాస్మి భవత్యా శలక్ష్ణయా గిరా
థరష్టుమ ఇచ్ఛామి భవతి తం థేవం నాగమ ఉత్తమమ
7 ఏతథ ధి పరమం కార్యమ ఏతన మే ఫలమ ఈప్సితమ
అనేనార్దేన చాస్మ్య అథ్య సంప్రాప్తః పన్నగాలయమ
8 [నాగభార్యా]
ఆర్య సూర్యరదం వొఢుం గతొ ఽసౌ మాసచారికః
సప్తాస్తభిర థినైర విప్ర థర్శయిష్యత్య అసంశయమ
9 ఏతథ విథితమ ఆర్యస్య వివాస కరణం మమ
భర్తుర భవతు కిం చాన్యత కరియతాం తథ వథస్వ మే
10 [బరాహ్మన]
అనేన నిశ్చయేనాహం సాధ్వి సంప్రాప్తవాన ఇహ
పరతీక్షన్న ఆగమం థేవి వత్స్యామ్య అస్మిన మహావనే
11 సంప్రాప్తస్యైవ చావ్యగ్రమ ఆవేథ్యొ ఽహమ ఇహాగతః
మమాభిగమనం పరాప్తొ వాచ్యశ చ వచనం తవయా
12 అహమ అప్య అత్ర వత్స్యామి గొమత్యాః పులినే శుభే
కాలం పరిమితాహారొ యదొక్తం పరిపాలయన
13 [భీస్మ]
తతః స విప్రస తాం నాగీం సమాధాయ పునః పునః
తథ ఏవ పులినం నథ్యాః పరయయౌ బరాహ్మణర్షభః