శాంతి పర్వము - అధ్యాయము - 344

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
వ్యాస మహాభారతము (శాంతి పర్వము - అధ్యాయము - 344)
వేద వ్యాసుడు


వ్యాస మహాభారతము
పర్వములు
1. ఆది పర్వము
2. సభా పర్వము
3. అరణ్య పర్వము
4. విరాట పర్వము
5. ఉద్యోగ పర్వము
6. భీష్మ పర్వము
7. ద్రోణ పర్వము
8. కర్ణ పర్వము
9. శల్య పర్వము
10. సౌప్తిక పర్వము
11. స్త్రీ పర్వము
12. శాంతి పర్వము
13. అనుశాసన పర్వము
14. అశ్వమేధ పర్వము
15. ఆశ్రమవాసిక పర్వము
16. మౌసల పర్వము
17. మహాప్రస్ధానిక పర్వము
18. స్వర్గారోహణ పర్వము

1 [బరాహ్మణ]
అతిభారొథ్యతస్యైవ భారాపనయనం మహత
పరాశ్వాస కరం వాక్యమ ఇథం మే భవతః శరుతమ
2 అధ్వక్లాన్తస్య శయనం సదానక్లాన్తస్య చాసనమ
తృషితస్య చ పానీయం కషుధార్తస్య చ భొజనమ
3 ఈప్సితస్యేవ సంప్రాప్తిర అన్నస్య సమయే ఽతిదేః
ఏషితస్యాత్మనః కాలే వృథ్ధస్యేవ సుతొ యదా
4 మనసా చిన్తితస్యేవ పరీతిస్నిగ్ధస్య థర్శనమ
పరహ్లాథయతి మాం వాక్యం భవతా యథ ఉథీరితమ
5 థత్తచక్షుర ఇవాకాశే పశ్యామి విమృశామి చ
పరజ్ఞాన వచనాథ యొ ఽయమ ఉపథేశొ హి మే కృతః
బాధమ ఏవం కరిష్యామి యదా మాం భాసతే భవాన
6 ఇహేమాం రజనీం సాధొ నివసస్వ మయా సహ
పరభాతే యాస్యతి భవాన పర్యాశ్వస్తః సుఖొషితః
అసౌ హి భగవాన సూర్యొ మన్థరశ్మిర అవాఙ ముఖః
7 [భీస్మ]
తతస తేన కృతాతిద్యః సొ ఽతిదిః శత్రుసూథన
ఉవాస కిల తాం రాత్రిం సహ తేన థవిజేన వై
8 తత తచ చ ధర్మసంయుక్తం తయొః కదయతొస తథా
వయతీతా సా నిశా కృత్స్నాసుఖేన థివసొపమా
9 తతః పరభాతసమయే సొ ఽతిదిస తేన పూజితః
బరాహ్మణేన యదాశక్త్యా సవకార్యమ అభికాఙ్క్షతా
10 తతః స విప్రః కృతధర్మనిశ్చయః; కృతాభ్యనుజ్ఞః సవజనేన ధర్మవిత
యదొపథిష్టం భుజగేన్థ్రసంశ్రయం; జగామ కాలే సుకృతైక నిశ్చయః