శాంతి పర్వము - అధ్యాయము - 35

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
వ్యాస మహాభారతము (శాంతి పర్వము - అధ్యాయము - 35)
వేద వ్యాసుడు


వ్యాస మహాభారతము
పర్వములు
1. ఆది పర్వము
2. సభా పర్వము
3. అరణ్య పర్వము
4. విరాట పర్వము
5. ఉద్యోగ పర్వము
6. భీష్మ పర్వము
7. ద్రోణ పర్వము
8. కర్ణ పర్వము
9. శల్య పర్వము
10. సౌప్తిక పర్వము
11. స్త్రీ పర్వము
12. శాంతి పర్వము
13. అనుశాసన పర్వము
14. అశ్వమేధ పర్వము
15. ఆశ్రమవాసిక పర్వము
16. మౌసల పర్వము
17. మహాప్రస్ధానిక పర్వము
18. స్వర్గారోహణ పర్వము

1 [యుధిస్ఠిర]
కాని కృత్వేహ కర్మాణి పరాయశ్చిత్తీయతే నరః
కిం కృత్వా చైవ ముచ్యేత తన మే బరూహి పితామహః
2 [వయాస]
అకుర్వన విహితం కర్మ పరతిషిథ్ధాని చాచరన
పరాయశ్చిత్తీయతే హయ ఏవం నరొ మిద్యా చ వర్తయన
3 సూర్యేణాభ్యుథితొ యశ చ బరహ్మ చారీ భవత్య ఉత
తదా సూర్యాభినిర్ముక్తః కునఖీ శయావథన్న అపి
4 పరివిత్తిః పరివేత్తా బరహ్మొజ్ఝొ యశ చ కుత్సకః
థిధిషూ పతిస తదా యః సయాథ అగ్రే థిధిషుర ఏవ చ
5 అవకీర్ణీ భవేథ యశ చ థవిజాతివధకస తదా
అతీర్దే బరహ్మణస తయాగీ తీర్దే చాప్రతిపాథకః
6 గరామయాజీ చ కౌన్తేయ రాజ్ఞశ చ పరివిక్రయీ
శూథ్ర సత్రీవధకొ యశ చ పూర్వః పూర్వస తు గర్హితః
7 వృదా పశుసమాలమ్భీ వనథాహస్య కారకః
అనృతేనొపచర్తా చ పరతిరొథ్ధా గురొస తదా
8 యశ చాగ్నీన అపవిధ్యేత తదైవ బరహ్మ విక్రయీ
ఏతాన్య ఏనాంసి సర్వాణి వయుత్క్రాన్త సమయశ చ యః
9 అకార్యాణ్య అపి వక్ష్యామి యాని తాని నిబొధ మే
లొకవేథ విరుథ్ధాని తాన్య ఏకాగ్రమనాః శృణు
10 సవధర్మస్య పరిత్యాగః పరధర్మస్య చ కరియా
అయాజ్య యాజనం చైవ తదాభక్ష్యస్య భక్షణమ
11 శరణాగత సంత్యాగొ భృత్యస్యాభరణం తదా
రసానాం విక్రయశ చాపి తిర్యగ్యొనివధస తదా
12 ఆధానాథీని కర్మాణి శక్తిమాన న కరొతి యః
అప్రయచ్ఛంశ చ సర్వాణి నిత్యం థేయాని భారత
13 థక్షిణానామ అథానం చ బరాహ్మణ సవాభిమర్శనమ
సర్వాణ్య ఏతాన్య అకార్యాణి పరాహుర ధర్మవిథొ జనాః
14 పిత్రా విభజతే పుత్రొ యశ చ సయాథ గురు తల్ప గః
అప్రజాయన్న అధర్మేణ భవత్య ఆధర్మికొ జనః
15 ఉక్తాన్య ఏతాని కర్మాణి విస్తరేణేతరేణ చ
యాని కుర్వన్న అకుర్వంశ చ పరాయశ్చిత్తీయతే జనః
16 ఏతాన్య ఏవ తు కర్మాణి కరియమాణాని మానవాన
యేషు యేషు నిమిత్తేషు న లిమ్పన్త్య అద తచ ఛృణు
17 పరగృహ్య శస్త్రమ ఆయాన్తమ అపి వేథాన్తగం రణే
జిఘాంసన్తం నిహత్యాజౌ న తేన బరహ్మ హా భవేత
18 అపి చాప్య అత్ర కౌన్తేయ మన్త్రొ వేథేషు పఠ్యతే
వేథ పరమాణ విహితం తం ధర్మం పరబ్రవీమి తే
19 అపేతం బరాహ్మణం వృత్తాథ యొ హన్యాథ ఆతతాయినమ
న తేన బరహ్మ హా స సయాన మన్యుస తం మన్యుమ ఋచ్ఛతి
20 పరాణాత్యయే తదాజ్ఞానాథ ఆచరన మథిరామ అపి
అచొథితొ ధర్మపరః పునః సంస్కారమ అర్హతి
21 ఏతత తే సర్వమ ఆఖ్యాతం కౌన్తేయాభక్ష్య భక్షణమ
పరాయశ్చీత విధానేన సర్వమ ఏతేన శుధ్యతి
22 గురు తల్పం హి గుర్వర్దే న థూషయతి మానవమ
ఉథ్థాలకః శవేతకేతుం జనయామ ఆస శిష్యతః
23 సతేయం కుర్వంస తు గుర్వర్దమ ఆపత్సు న నిబధ్యతే
బహుశః కామకారేణ న చేథ యః సంప్రవర్తతే
24 అన్యత్ర బరాహ్మణ సవేభ్య ఆథథానొ న థుష్యతి
సవయమ అప్రాశితా యశ చ న స పాపేన లిప్యతే
25 పరాణత్రాణే ఽనృతం వాచ్యమ ఆత్మనొ వా పరస్య వా
గుర్వర్దే సత్రీషు చైవ సయాథ వివాహ కరణేషు చ
26 నావర్తతే వరతం సవప్నే శుక్రమొక్షే కదం చన
ఆజ్యహొమః సమిథ్ధే ఽగనౌ పరాయశ్చిత్తం విధీయతే
27 పారివిత్త్యం చ పతితే నాస్తి పరవ్రజితే తదా
భిక్షితే పారథార్యం చ న తథ ధర్మస్య థూషకమ
28 వృదా పశుసమాలమ్భం నైవ కుర్యాన న కారయేత
అనుగ్రహః పశూణాం హి సంస్కారొ విధిచొథితః
29 అనర్హే బరాహ్మణే థత్తమ అజ్ఞానాత తన న థూషకమ
స కారణం తదా తీర్దే ఽతీర్దే వా పరతిపాథనమ
30 సత్రియస తదాపచారిణ్యొ నిష్కృతిః సయాథ అథూషికా
అపి సా పూయతే తేన న తు భర్తా పరథుష్యతే
31 తత్త్వం జఞాత్వా తు సొమస్య విక్రయః సయాథ అథూషకః
అసమర్దస్య భృత్యస్య విసర్గః సయాథ అథొషవాన
వనథాహొ గవామ అర్దే కరియమాణొ న థూషకః
32 ఉక్తాన్య ఏతాని కర్మాణి యాని కుర్వన న థుష్యతి
పరాయశ్చిత్తాని వక్ష్యామి విస్తరేణైవ భారత