శాంతి పర్వము - అధ్యాయము - 36

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
వ్యాస మహాభారతము (శాంతి పర్వము - అధ్యాయము - 36)
వేద వ్యాసుడు


వ్యాస మహాభారతము
పర్వములు
1. ఆది పర్వము
2. సభా పర్వము
3. అరణ్య పర్వము
4. విరాట పర్వము
5. ఉద్యోగ పర్వము
6. భీష్మ పర్వము
7. ద్రోణ పర్వము
8. కర్ణ పర్వము
9. శల్య పర్వము
10. సౌప్తిక పర్వము
11. స్త్రీ పర్వము
12. శాంతి పర్వము
13. అనుశాసన పర్వము
14. అశ్వమేధ పర్వము
15. ఆశ్రమవాసిక పర్వము
16. మౌసల పర్వము
17. మహాప్రస్ధానిక పర్వము
18. స్వర్గారోహణ పర్వము

1 [వయాస]
తపసా కర్మభిశ చైవ పరథానేన చ భారత
పునాతి పాపం పురుషః పూతశ చేన న పరవర్తతే
2 ఏకకాలం తు భుఞ్జానశ చరన భైక్షం సవకర్మకృత
కపాలపాణిః ఖట్వాఙ్గీ బరహ్మ చారీ సథొత్దితః
3 అనసూయుర అధః శాయీ కర్మ లొకే పరకాశయన
పూర్ణైర థవాథశభిర వర్షైర బరహ్మ హా విప్రముచ్యతే
4 షడ్భిర వర్షైః కృచ్ఛ్రభొజీ బరహ్మ హా పూయతే నరః
మాసే మాసే సమశ్నంస తు తరిభిర వర్షైః పరముచ్యతే
5 సంవత్సరేణ మాసాశీ పూయతే నాత్ర సంశయః
తదైవొపరమన రాజన సవల్పేనాపి పరముచ్యతే
6 కరతునా చాశ్వమేధేన పూయతే నాత్ర సంశయః
య చాస్యావభృదే సనాన్తి కే చిథ ఏవంవిధా నరాః
7 తే సర్వే పూతపాప్మానొ భవన్తీతి పరా శరుతిః
బరాహ్మణార్దే హతొ యుథ్ధే ముచ్యతే బరహ్మహత్యయా
8 గవాం శతసహస్రం తు పాత్రేభ్యః పరతిపాథయన
బరహ్మ హా విప్రముచ్యేత సర్వపాపేభ్య ఏవ చ
9 కపిలానాం సహస్రాణి యొ థథ్యాత పఞ్చవింశతిమ
థొగ్ధ్రీణాం స చ పాపేభ్యః సర్వేభ్యొ విప్రముచ్యతే
10 గొసహస్రం స వత్సానాం థొగ్ధ్రీణాం పరాణసంశయే
సాధుభ్యొ వై థరిథ్రేభ్యొ థత్త్వా ముచ్యేత కిల్బిషాత
11 శతం తై యస తు కామ్బొజాన బరాహ్మణేభ్యః పరయచ్ఛతి
నియతేభ్యొ మహీపాల స చ పాపాత పరముచ్యతే
12 మనొరదం తు యొ థథ్యాథ ఏకస్మా అపి భారత
న కీర్తయేత థత్త్వా యః స చ పాపాత పరముచ్యతే
13 సురా పానం సకృత పీత్వా యొ ఽగనివర్ణాం పిబేథ థవిజః
స పావయత్య అదాత్మానమ ఇహ లొకే పరత్ర చ
14 మేరుప్రపాతం పరపతఞ జవలనం వా సమావిశన
మహాప్రస్దానమ ఆతిష్ఠన ముచ్యతే సర్వకిల్బిషైః
15 బృహస్పతిసవేనేష్ట్వా సురా పొ బరాహ్మణః పునః
సమితిం బరాహ్మణైర గచ్ఛేథ ఇతి వై బరాహ్మణీ శరుతిః
16 భూమిప్రథానం కుర్యాథ యః సురాం పీత్వా విమత్సరః
పునర న చ పిబేథ రాజన సంస్కృతః శుధ్యతే నరః
17 గురు తల్పీ శిలాం తప్తామ ఆయసీమ అధిసంవిశేత
పాణావ ఆధాయ వా శేఫం పరవ్రజేథ ఊర్ధ్వథర్శనః
18 శరీరస్య విమొక్షేణ ముచ్యతే కర్మణొ ఽశుభాత
కర్మభ్యొ విప్రముచ్యన్తే యత్తాః సంవత్సరం సత్రియః
19 మహావ్రతం చరేథ యస తు థథ్యాత సర్వస్వమ ఏవ తు
గుర్వర్దే వా హతొ యుథ్ధే స ముచ్యేత కర్మణొ ఽశుభాత
20 అనృతేనొపచర్తా చ పరతిరొథ్ధా గురొస తదా
ఉపహృత్య పరియం తస్మై తస్మాత పాపాత పరముచ్యతే
21 అవకీర్ణి నిమిత్తం తు బరహ్మహత్యా వరతం చరేత
ఖరచర్మ వాసాః షణ మాసం తదా ముచ్యేత కిల్బిషాత
22 పరథారాపహారీ చ పరస్యాపహరన వసు
సంవత్సరం వరతీ భూత్వా తదా ముచ్యేత కిల్బిషాత
23 సతేయం తు యస్యాపహరేత తస్మై థథ్యాత సమం వసు
వివిధేనాభ్యుపాయేన తేన ముచ్యేత కిల్బిషాత
24 కృచ్ఛ్రాథ థవాథశ రాత్రేణ సవభ్యస్తేన థశావరమ
పరివేత్తా భవేత పూతః పరివిత్తిశ చ భారత
25 నివేశ్యం తు భవేత తేన సథా తారయితా పితౄన
న తు సత్రియా భవేథ థొషొ న తు సా తేన లిప్యతే
26 భజనే హయ ఋతునా శుథ్ధం చాతుర్మాస్యం విధీయతే
సత్రియస తేన విశుధ్యన్తి ఇతి ధర్మవిథొ విథుః
27 సత్రియస తవ ఆశఙ్కితాః పాపైర నొపగమ్యా హి జానతా
రజసా తా విశుధ్యన్తే భస్మనా భాజనం యదా
28 చతుష్పాత సకలొ ధర్మొ బరాహ్మణానాం విధీయతే
పాథావకృష్టొ రాజన్యే తదా ధర్మొ విధీయతే
29 తదా వైశ్యే చ శూథ్రే చ పాథః పాథొ విధీయతే
విథ్యాథ ఏవంవిధేనైషాం గురులాఘవ నిశ్చయమ
30 తిర్యగ్యొనివధం కృత్వా థరుమాంశ ఛిత్త్వేతరాన బహూన
తరిరాత్రం వాయుభక్షః సయాత కర్మ చ పరదయేన నరః
31 అగమ్యా గమనే రాజన పరాయశ్చిత్తం విధీయతే
ఆర్థ్ర వస్త్రేణ షణ మాసం విహార్యం భస్మశాయినా
32 ఏష ఏవ తు సర్వేషామ అకార్యాణాం విధిర భవేత
బరాహ్మణొక్తేన విధినా థృష్టాన్తాగమహేతుభిః
33 సావిత్రీమ అప్య అధీయానః శుచౌ థేశే మితాశనః
అహింస్రొ ఽమన్థకొ ఽజల్పన ముచ్యతే సర్వకిల్బిషైః
34 అహఃసు సతతం తిష్ఠేథ అభ్యాకాశం నిశి సవపేత
తరిర అహ్నస తరిర నిశాయాశ చ స వాసా జలమ ఆవిశేత
35 సత్రీ శూథ్ర పతితాంశ చాపి నాభిభాషేథ వరతాన్వితః
పాపాన్య అజ్ఞానతః కృత్వా ముచ్యేథ ఏవం వరతొ థవిజః
36 శుభాశుభఫలం పరేత్య లభతే భూతసాక్షికః
అతిరిచ్యేత తయొర యత తు తత కర్తా లభతే ఫలమ
37 తస్మాథ థానేన తపసా కర్మణా చ శుభం ఫలమ
వర్ధయేథ అశుభం కృత్వా యదా సయాథ అతిరేకవాన
38 కుర్యాచ ఛుభాని కర్మాణి నిమిత్తే పాపకర్మణామ
థథ్యాన నిత్యం చ విత్తాని తదా ముచ్యేత కిల్బిషాత
39 అనురూపం హి పాపస్య పరాయశ్చిత్తమ ఉథాహృతమ
మహాపాతక వర్జం తు పరాయశ్చిత్తం విధీయతే
40 భక్ష్యాభక్ష్యేషు సర్వేషు వాచ్యావాచ్యే తదైవ చ
అజ్ఞానజ్ఞానయొ రాజన విహితాన్య అనుజానతే
41 జానతా తు కృతం పాపం గురు సర్వం భవత్య ఉత
అజ్ఞానాత సఖలితే థొషే పరాయశ్చిత్తం విధీయతే
42 శక్యతే విధినా పాపం యదొక్తేన వయపొహితుమ
ఆస్తికే శరథ్థధానే తు విధిర ఏష విధీయతే
43 నాస్తికాశ్రథ్థధానేషు పురుషేషు కథా చన
థమ్భథొషప్రధానేషు విధిర ఏష న థృశ్యతే
44 శిష్టాచారశ చ శిష్టశ చ ధర్మొ ధర్మభృతాం వర
సేవితవ్యొ నరవ్యాఘ్ర పరేత్య చేహ సుఖార్దినా
45 స రాజన మొక్ష్యసే పాపాత తేన పూర్వేణ హేతునా
తరాణార్దం వా వధేనైషామ అద వా నృప కర్మణా
46 అద వా తే ఘృణా కా చిత పరాయశ్చిత్తం చరిష్యసి
మా తవ ఏవానార్య జుష్టేన కర్మణా నిధనం గమః