శాంతి పర్వము - అధ్యాయము - 34

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
వ్యాస మహాభారతము (శాంతి పర్వము - అధ్యాయము - 34)
వేద వ్యాసుడు


వ్యాస మహాభారతము
పర్వములు
1. ఆది పర్వము
2. సభా పర్వము
3. అరణ్య పర్వము
4. విరాట పర్వము
5. ఉద్యోగ పర్వము
6. భీష్మ పర్వము
7. ద్రోణ పర్వము
8. కర్ణ పర్వము
9. శల్య పర్వము
10. సౌప్తిక పర్వము
11. స్త్రీ పర్వము
12. శాంతి పర్వము
13. అనుశాసన పర్వము
14. అశ్వమేధ పర్వము
15. ఆశ్రమవాసిక పర్వము
16. మౌసల పర్వము
17. మహాప్రస్ధానిక పర్వము
18. స్వర్గారోహణ పర్వము

1 [వైషమ్పాయన]
యుధిష్ఠిరస్య తథ వాక్యం శరుత్వా థవైపాయనస తథా
సమీక్ష్య నిపుణం బుథ్ధ్యా ఋషిః పరొవాచ పాణ్డవమ
2 మా విషాథం కృదా రాజన కషత్రధర్మమ అనుస్మర
సవధర్మేణ హతా హయ ఏతే కషత్రియాః కషత్రియర్షభ
3 కాఙ్క్షమాణాః శరియం కృత్స్నాం పృదివ్యాం చ మహథ యశః
కృతాన్తవిధిసంయుక్తాః కాలేన నిధనం గతాః
4 న తవం హన్తా న భీమొ ఽపి నార్జునొ న యమావ అపి
కాలః పర్యాయ ధర్మేణ పరాణాన ఆథత్త థేహినామ
5 న యస్య మాతా పితరౌ నానుగ్రాహ్యొ ఽసతి కశ చన
కర్మ సాక్షీ పరజానాం యస తేన కాలేన సంహృతాః
6 హేతుమాత్రమ ఇథం తస్య కాలస్య పురుషర్షభ
యథ ధన్తి భూతైర భూతాని తథ అస్మై రూపమ ఐశ్వరమ
7 కర్మ మూర్త్య ఆత్మకం విథ్ధి సాక్షిణం శుభపాపయొః
సుఖథుఃఖగుణొథర్కం కాలం కాలఫలప్రథమ
8 తేషామ అపి మహాబాహొ కర్మాణి పరిచిన్తయ
వినాశహేతుకారిత్వే యైస తే కాలవశం గతాః
9 ఆత్మనశ చ విజానీహి నియమవ్రతశీలతామ
యథా తవమ ఈథృశం కర్మ విధినాక్రమ్య కారితః
10 తవష్టేవ విహితం యన్త్రం యదా సదాపయితుర వశే
కర్మణా కాలయుక్తేన తదేథం భరామ్యతే జగత
11 పురుషస్య హి థృష్ట్వేమామ ఉత్పత్తిమ అనిమిత్తతః
యథృచ్ఛయా వినాశం చ శొకహర్షావ అనర్దకౌ
12 వయలీకం చాపి యత తవ అత్ర చిత్తవైతంసికం తవ
తథర్దమ ఇష్యతే రాజన పరాయశ్చిత్తం తథ ఆచర
13 ఇథం చ శరూయతే పార్ద యుథ్ధే థేవాసురే పురా
అసురా భరాతరొ జయేష్ఠా థేవాశ చాపి యవీయసః
14 తేషామ అపి శరీనిమిత్తం మహాన ఆసీత సముచ్ఛ్రయః
యుథ్ధం వర్షసహస్రాణి థవాత్రింశథ అభవత కిల
15 ఏకార్ణవాం మహీం కృత్వా రుధిరేణ పరిప్లుతామ
జఘ్నుర థైత్యాంస తథా థేవాస తరిథివం చైవ లేభిరే
16 తదైవ పృదివీం లబ్ధ్వా బరాహ్మణా వేథ పారగాః
సంశ్రితా థానవానాం వై సాహ్యార్దే థర్పమొహితాః
17 శాలా వృకా ఇతి ఖయాతాస తరిషు లొకేషు భారత
అష్టాశీతి సహస్రాణి తే చాపి విబుధైర హతాః
18 ధర్మవ్యుచ్ఛిత్తిమ ఇచ్ఛన్తొ యే ఽధర్మస్య పరవర్తకాః
హన్తవ్యాస తే థురాత్మానొ థేవైర థైత్యా ఇవొల్వణాః
19 ఏకం హత్వా యథి కులే శిష్టానాం సయాథ అనామయమ
కులం హత్వాద రాష్ట్రం వా న తథ్వృత్తొపఘాతకమ
20 అధర్మరూపొ ధర్మొ హి కశ చిథ అస్తి నరాధిప
ధర్మశ చాధర్మరూపొ ఽసతి తచ చ జఞేయం విపశ్చితా
21 తస్మాత సంస్తమ్భయాత్మానం శరుతవాన అసి పాణ్డవ
థేవైః పూర్వగతం మార్గమ అనుయాతొ ఽసి భారత
22 న హీథృశా గమిష్యన్తి నరకం పాణ్డవర్షభ
భరాతౄన ఆశ్వాసయైతాంస తవం సుహృథశ చ పరంతప
23 యొ హి పాపసమారమ్భే కార్యే తథ్భావభావితః
కుర్వన్న అపి తదైవ సయాత కృత్వా చ నిరపత్రపః
24 తస్మింస తత కలుషం సర్వం సమాప్తమ ఇతి శబ్థితమ
పరాయశ్చిత్తం న తస్యాస్తి హరాసొ వా పాపకర్మణః
25 తవం తు శుక్లాభిజాతీయః పరథొషేణ కారితః
అనిచ్ఛమానః కర్మేథం కృత్వా చ పరితప్యసే
26 అశ్వమేధొ మహాయజ్ఞః పరాయశ్చిత్తమ ఉథాహృతమ
తమ ఆహర మహారాజ వి పాప్మైవం భవిష్యసి
27 మరుథ్భిః సహ జిత్వారీన మఘవాన పాకశాసనః
ఏకైకం కరతుమ ఆహృత్య శతకృత్వః శతక్రతుః
28 పూతపాప్మా జితస్వర్గొ లొకాన పరాప్య సుఖొథయాన
మరుథ్గణవృతః శక్రః శుశుభే భాసయన థిశః
29 సవర్గలొకే మహీయన్తమ అప్సరొభిః శచీపతిమ
ఋషయః పర్యుపాసన్తే థేవాశ చ విబుధేశ్వరమ
30 సొ ఽయం తవమ ఇహ సంక్రాన్తొ విక్రమేణ వసుంధరామ
నిర్జితాశ చ మహీపాలా విక్రమేణ తవయానఘ
31 తేషాం పురాణి రాష్ట్రాణి గత్వా రాజన సుహృథ్వృతః
భరాతౄన పుత్రాంశ చ పౌత్రాంశ చ సవే సవే రాజ్యే ఽభిషేచయ
32 బాలాన అపి చ గర్భస్దాన సాన్త్వాని సముథాచరన
రఞ్జయన పరకృతీః సర్వాః పరిపాహి వసుంధరామ
33 కుమారొ నాస్తి యేషాం చ కన్యాస తత్రాభిషేచయ
కామాశయొ హి సత్రీ వర్గః శొకమ ఏవం పరహాస్యతి
34 ఏవమ ఆశ్వాసనం కృత్వా సర్వరాష్ట్రేషు భారత
యజస్వ వాజిమేధేన యదేన్థ్రొ విజయీ పురా
35 అశొచ్యాస తే మహాత్మానః కషత్రియాః కషత్రియర్షభ
సవకర్మభిర గతా నాశం కృతాన్తబలమొహితాః
36 అవాప్తః కషత్రధర్మస తే రాజ్యం పరాప్తమ అకల్మషమ
చరస్వ ధర్మం కౌన్తేయ శరేయాన యః పరేత్య భావికః