శాంతి పర్వము - అధ్యాయము - 341

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
వ్యాస మహాభారతము (శాంతి పర్వము - అధ్యాయము - 341)
వేద వ్యాసుడు


వ్యాస మహాభారతము
పర్వములు
1. ఆది పర్వము
2. సభా పర్వము
3. అరణ్య పర్వము
4. విరాట పర్వము
5. ఉద్యోగ పర్వము
6. భీష్మ పర్వము
7. ద్రోణ పర్వము
8. కర్ణ పర్వము
9. శల్య పర్వము
10. సౌప్తిక పర్వము
11. స్త్రీ పర్వము
12. శాంతి పర్వము
13. అనుశాసన పర్వము
14. అశ్వమేధ పర్వము
15. ఆశ్రమవాసిక పర్వము
16. మౌసల పర్వము
17. మహాప్రస్ధానిక పర్వము
18. స్వర్గారోహణ పర్వము

1 [భీస్మ]
ఆసీత కిల కురుశ్రేష్ఠ మహాపథ్మే పురొత్తమే
గఙ్గాయా థక్షిణే తీరే కశ చిథ విప్రః సమాహితః
2 సౌమ్యః సొమాన్వయే వేథే గతాధ్వా ఛిన్నసంశయః
ధర్మనిత్యొ జితక్రొధొ నిత్యతృప్తొ జితేన్థ్రియః
3 అహింసా నిరతొ నిత్యం సత్యః సజ జనసంమతః
నయాయప్రాప్తేన విత్తేన సవేన శీలేన చాన్వితః
4 జఞాతిసంబన్ధివపులే మిత్రాపాశ్రయ సంమతే
కులే మహతి విఖ్యాతే విశిష్టాం వృత్తిమ ఆస్దితః
5 సపుత్రాన బహులాన థృష్ట్వా విపులే కర్మణి సదితః
కులధర్మాశ్రితొ రాజన ధర్మచర్యా పరొ ఽభవత
6 తతః స ధర్మం వేథొక్తం యదాశాస్త్రొక్తమ ఏవ చ
శిష్టాచీర్ణం చ ధర్మం చ తరివిధం చిన్త్య చేతసా
7 కిం ను మే సయాచ ఛుభం కృత్వా కిం కషమం కిం పరాయనమ
ఇత్య ఏవం ఖిథ్యతే నిత్యం న చ యాతి వినిశ్చయమ
8 తస్యైవం ఖిథ్యమానస్య ధర్మం పరమమ ఆస్దితః
కథా చిథ అతిదిః పరాప్తొ బరాహ్మణః సుసమాహితః
9 స తస్మై సత్క్రియాం చక్రే కరియా యుక్తేన హేతునా
విశ్రాన్తం చైనమ ఆసీనమ ఇథం వచనమ అబ్రవీత