శాంతి పర్వము - అధ్యాయము - 342

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
వ్యాస మహాభారతము (శాంతి పర్వము - అధ్యాయము - 342)
వేద వ్యాసుడు


వ్యాస మహాభారతము
పర్వములు
1. ఆది పర్వము
2. సభా పర్వము
3. అరణ్య పర్వము
4. విరాట పర్వము
5. ఉద్యోగ పర్వము
6. భీష్మ పర్వము
7. ద్రోణ పర్వము
8. కర్ణ పర్వము
9. శల్య పర్వము
10. సౌప్తిక పర్వము
11. స్త్రీ పర్వము
12. శాంతి పర్వము
13. అనుశాసన పర్వము
14. అశ్వమేధ పర్వము
15. ఆశ్రమవాసిక పర్వము
16. మౌసల పర్వము
17. మహాప్రస్ధానిక పర్వము
18. స్వర్గారోహణ పర్వము

1 [బరాహ్మణ]
సముత్పన్నాభిధానొ ఽసమి వాఙ మాధుర్యేణ తే ఽనఘ
మిత్రతామ అభిపన్నస తవాం కిం చిథ వక్ష్యామి తచ ఛృణు
2 గృహస్ద ధర్మం విప్రేన్థ్ర కృత్వా పుత్రగతం తవ అహమ
ధర్మం పరమకం కుర్యాం కొ హి మార్గొ భవేథ థవిజ
3 అహమ ఆత్మానమ ఆత్మస్దమ ఏక ఏవాత్మని సదితః
కర్తుం కాఙ్క్షామి నేచ్ఛామి బథ్ధః సాధారణైర గుణైః
4 యావథ ఏవానతీతం మే వయః పుత్రఫలాశ్రితమ
తావథ ఇచ్ఛామి పాదేయమ ఆథాతుం పారలౌకికమ
5 అస్మిన హి లొకసంతానే పరం పారమ అభీప్సతః
ఉత్పన్నా మే మతిర అయం కుతొ ధర్మమయః పలవః
6 సముహ్యమానాని నిశమ్య లొకే; నిర్యాత్యమానాని చ సాత్త్వికాని
థృష్ట్వా చ ధర్మధ్వజకేతుమాలాం; పరకీర్యమానామ ఉపరి పరజానామ
7 న మే మనొ రజ్యతే భొగకాలే; థృష్ట్వా యతీన పరార్దయతః పరత్ర
తేనాతిదే బుథ్ధిబలాశ్రయేణ; ధర్మార్దతత్త్వే వినియుఙ్క్ష్వ మాం తవమ
8 [భీస్మ]
సొ ఽతిదిర వచనం తస్య శరుత్వా ధర్మాభిలాసినః
పరొవాచ వచనం శలక్ష్ణం పరాజ్ఞొ మధురయా గిరా
9 అహమ అప్య అత్ర ముహ్యామి మమాప్య ఏష మనొరదః
న చ సంనిశ్చయం యామి బహు థవారే తరివిష్టపే
10 కే చిన మొక్షం పరశంసన్తి కే చిథ యజ్ఞఫలం థవిజాః
వాన పరస్దాశ్రమం కే చిథ గార్హస్ద్యం కే చిథ ఆశ్రితాః
11 రాజధర్మాశ్రయం కే చిత కే చిథ ఆత్మఫలాశ్రయమ
గురు చర్యాశ్రయం కే చిత కే చిథ వాక్యం యమ ఆశ్రయమ
12 మాతరం పితరం కే చిచ ఛుశ్రూసన్తొ థివం గతాః
అహింసయా పరే సవర్గం సత్యేన చ తదా పరే
13 ఆహవే ఽభిముఖాః కే చిన నిహతాః సవిథ థివం గతాః
కే చిథ ఉఞ్ఛవ్రతైః సిథ్ధాః సవర్గమార్గసమాశ్రితాః
14 కే చిథ అధ్యయనే యుక్తా వేథ వరతపరాః శుభాః
బుథ్ధిమన్తొ గతాః సవర్గం తుష్టాత్మానొ జితేన్థ్రియాః
15 ఆర్జవేనాపరే యుక్తా నిహతానార్జవైర జనైః
ఋజవొ నాకపృష్ఠే వై శుథ్ధాత్మానః పరతిష్ఠితాః
16 ఏవం బహువిధైర లొకే ధర్మథ్వారైర అనావృతైః
మమాపి మతిర ఆవిగ్నా మేఘలేఖేవ వాయునా