శాంతి పర్వము - అధ్యాయము - 340

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
వ్యాస మహాభారతము (శాంతి పర్వము - అధ్యాయము - 340)
వేద వ్యాసుడు


వ్యాస మహాభారతము
పర్వములు
1. ఆది పర్వము
2. సభా పర్వము
3. అరణ్య పర్వము
4. విరాట పర్వము
5. ఉద్యోగ పర్వము
6. భీష్మ పర్వము
7. ద్రోణ పర్వము
8. కర్ణ పర్వము
9. శల్య పర్వము
10. సౌప్తిక పర్వము
11. స్త్రీ పర్వము
12. శాంతి పర్వము
13. అనుశాసన పర్వము
14. అశ్వమేధ పర్వము
15. ఆశ్రమవాసిక పర్వము
16. మౌసల పర్వము
17. మహాప్రస్ధానిక పర్వము
18. స్వర్గారోహణ పర్వము

1 [య]
ధర్మాః పితామహేనొక్తా మొక్షధర్మాశ్రితాః శుభాః
ధర్మమ ఆశ్రమిణాం శరేష్ఠం వక్తుమ అర్హతి మే భవాన
2 [భీస్మ]
సర్వత్ర విహితొ ధర్మః సవర్గ్యః సత్యఫలొథయః
బహు థవారస్య ధర్మస్య నేహాస్తి విఫలా కరియా
3 యస్మిన యస్మింస తు విషయే యొ యొ యాతి వినిశ్చయమ
స తమ ఏవాభిజానాతి నాన్యం భరతసత్తమ
4 అపి చ తవం నరవ్యాఘ్ర శరొతుమ అర్హసి మే కదామ
పురా శక్రస్య కదితాం నారథేన సురర్షిణా
5 సురర్షిర నారథొ రాజన సిథ్ధస తరైలొక్యసంమతః
పర్యేతి కరమశొ లొకాన వాయుర అవ్యాహతొ యదా
6 స కథా చిన మహేష్వాస థేవరాజాలయం గతః
సత్కృతశ చ మహేన్థ్రేణ పరత్యాసన్న గతొ ఽభవత
7 తం కృతక్షణమ ఆసీనం పర్యపృచ్ఛచ ఛచీ పతిః
బరహ్మర్షే కిం చిథ ఆశ్చర్యమ అస్తి థృష్టం తవయానఘ
8 యదా తవమ అపి విప్రర్షే తరైలొక్యం సచరాచరమ
జాతకౌతూహలొ నిత్యం సిథ్ధశ చరసి సాక్షివత
9 న హయ అస్త్య అవిథితం లొకే థేవర్షే తవ కిం చన
శరుతం వాప్య అనుభూతం వా థృష్టం వా కదయస్వ మే
10 తస్మై రాజన సురేన్థ్రాయ నారథొ వథతాం వరః
ఆసీనాయొపపన్నాయ పరొక్తవాన విపులాం కదామ
11 యదా యేన చ కల్పేన స తస్మై థవిజసత్తమః
కదాం కదితవాన పృష్ఠస తదా తవమ అపి మే శృణు