శాంతి పర్వము - అధ్యాయము - 334

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
వ్యాస మహాభారతము (శాంతి పర్వము - అధ్యాయము - 334)
వేద వ్యాసుడు


వ్యాస మహాభారతము
పర్వములు
1. ఆది పర్వము
2. సభా పర్వము
3. అరణ్య పర్వము
4. విరాట పర్వము
5. ఉద్యోగ పర్వము
6. భీష్మ పర్వము
7. ద్రోణ పర్వము
8. కర్ణ పర్వము
9. శల్య పర్వము
10. సౌప్తిక పర్వము
11. స్త్రీ పర్వము
12. శాంతి పర్వము
13. అనుశాసన పర్వము
14. అశ్వమేధ పర్వము
15. ఆశ్రమవాసిక పర్వము
16. మౌసల పర్వము
17. మహాప్రస్ధానిక పర్వము
18. స్వర్గారోహణ పర్వము

1 [వైషమ్పాయన]
శరుత్వైతన నారథొ వాక్యం నరనారాయణేరితమ
అత్యన్తభక్తిమాన థేవే ఏకాన్తిత్వమ ఉపేయివాన
2 పరొష్య వర్షసహస్రం తు నరనారాయణాశ్రమే
శరుత్వా భగవథ ఆఖ్యానం థృష్ట్వా చ హరిమ అవ్యయమ
హిమవన్తం జగామాశు యత్రాస్య సవక ఆశ్రమః
3 తావ అపి ఖయాతతపసౌ నరనారాయణావ ఋషీ
తస్మిన్న ఏవాశ్రమే రమ్యే తేపతుస తప ఉత్తమమ
4 తమ అప్య అమితవిక్రాన్తః పాణ్డవానాం కులొథ్వహః
పావితాత్మాథ్య సంవృత్తః శరుత్వేమామ ఆథితః కదామ
5 నైవ తస్య పరొ లొకొ నాయం పార్దివ సత్తమ
కర్మణా మనసా వాచా యొ థవిష్యాథ విష్ణుమ అవ్యయమ
6 మజ్జన్తి పితరస తస్య నరకే శాశ్వతీః సమాః
యొ థవిష్యాథ విబుధశ్రేష్ఠం థేవం నారాయణం హరిమ
7 కదం నామ భవేథ థవేష్య ఆత్మా లొకస్య కస్య చిత
ఆత్మా హి పురుషవ్యాఘ్ర జఞేయొ విష్ణుర ఇతి సదితిః
8 య ఏష గురుర అస్మాకమ ఋషిర గన్ధవతీ సుతః
తేనైతత కదితం తాత మాహాత్మ్యం పరమాత్మనః
తస్మాచ ఛరుతం మయా చేథం కదితం చ తవానఘ
9 కృష్ణథ్వైపాయనం వయాసం విథ్ధి నారాయణం పరభుమ
కొ హయ అన్యః పురుషవ్యాఘ్ర మహాభారత కృథ భవేత
ధర్మాన నానావిధాంశ చైవ కొ బరూయాత తమ ఋతే పరభుమ
10 వర్తతాం తే మహాయజ్ఞొ యదా సంకల్పితస తవయా
సంకల్పితాశ్వమేధస తవం శరుతధర్మశ చ తత్త్వతః
11 ఏతత తు మహథ ఆఖ్యానం శరుత్వా పారిక్షితొ నృపః
తతొ యజ్ఞసమాప్త్య అర్దం కరియాః సర్వాః సమారభత
12 నారాయణీయమ ఆఖ్యానమ ఏతత తే కదితం మయా
నారథేన పురా రాజన గురవే మే నివేథితమ
ఋషీణాం పాణ్డవానాం చ శృణ్వతొః కృష్ణ భీస్మయొః
13 స హి పరమగురుర భువనపతిర; ధరణిధరః శమ నియమనిధిః
శరుతివినయనిధిర థవిజ పరమహితస; తవ భవతు గతిర హరిర అమర హితః
14 తపసాం నిధిః సుమహతాం మహతొ; యశసశ చ భాజనమ అరిష్టకహా
ఏకాన్తినాం శరణథొ ఽభయథొ గతిథొ ఽసతు వః; స మఖభాగహరస తరిగుణాతిగః
15 తరిగుణాతిగశ చతుర్పఞ్చధరః; పూర్తేష్టయొశ చ ఫలభాగహరః
విథధాతి నిత్యమ అజితొ ఽతిబలొ; గతిమ ఆత్మగా సుకృతినామ ఋషిణామ
16 తం లొకసాక్షిణమ అజం పురుషం; రవివర్ణమ ఈశ్వర గతిం బహుశః
పరనమధ్వమ ఏకమతయొ యతయః; సలిలొథ్భవొ ఽపి తమ ఋషిం పరనతః
17 స హి లొకయొనిర అమృతస్య పథం; సూక్ష్మం పురాణమ అచలం పరమమ
తత సాంఖ్యయొగిభిర ఉథారధృతం; బుథ్ధ్యా యతాత్మభిర విథితం సతతమ