శాంతి పర్వము - అధ్యాయము - 333

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
వ్యాస మహాభారతము (శాంతి పర్వము - అధ్యాయము - 333)
వేద వ్యాసుడు


వ్యాస మహాభారతము
పర్వములు
1. ఆది పర్వము
2. సభా పర్వము
3. అరణ్య పర్వము
4. విరాట పర్వము
5. ఉద్యోగ పర్వము
6. భీష్మ పర్వము
7. ద్రోణ పర్వము
8. కర్ణ పర్వము
9. శల్య పర్వము
10. సౌప్తిక పర్వము
11. స్త్రీ పర్వము
12. శాంతి పర్వము
13. అనుశాసన పర్వము
14. అశ్వమేధ పర్వము
15. ఆశ్రమవాసిక పర్వము
16. మౌసల పర్వము
17. మహాప్రస్ధానిక పర్వము
18. స్వర్గారోహణ పర్వము

1 [వైషమ్పాయన]
కస్య చిత తవ అద కాలస్య నారథః పరమేష్ఠిజః
థైవం కృత్వా యదాన్యాయం పిత్ర్యం చక్రే తతః పరమ
2 తతస తం వచనం పరాహ జయేష్ఠొ ధర్మాత్మజః పరభుః
క ఇజ్యతే థవిజశ్రేష్ఠ థైవే పిత్ర్యే చ కల్పితే
3 తవయా మతిమతాం శరేష్ఠ తన మే శంస యదాగమమ
కిమ ఏతత కరియతే కర్మఫలం చాస్య కిమ ఇష్యతే
4 [నారథ]
తవయైతత కదితం పూర్వం థైవం కర్తవ్యమ ఇత్య అపి
థైవతం చ పరొ యజ్ఞః పరమాత్మా సనాతనః
5 తతస తథ్భావితొ నిత్యం యజే వైకున్దమ అవ్యయమ
తస్మాచ చ పరసృతః పూర్వం బరహ్మా లొకపితామహః
6 మమ వై పితరం పరీతః పరమేష్ఠ్య అప్య అజీజనత
అహం సంకల్పజస తస్య పుత్రః పరదమకల్పితః
7 యజామ్య అహం పితౄన సాధొ నారాయణ విధౌ కృతే
ఏవం స ఏవ భగవాన పితా మాతా పితామహః
ఇజ్యతే పితృయజ్ఞేషు మయా నిత్యం జగత్పతిః
8 శరుతిశ చాప్య అపరా థేవపుత్రాన హి పితరొ ఽయజన
వేథశ్రుతిః పరనస్తా చ పునర అధ్యాపితా సుతైః
తతస తే మన్త్రథాః పుత్రాః పితృత్వమ ఉపపేథిరే
9 నూనం పురైతథ విథితం యువయొర భావితాత్మనొః
పుత్రాశ చ పితరశ చైవ పరస్పరమ అపూజయన
10 తరీన పిణ్డాన నయస్య వై పృద్వ్యాం పూర్వం థత్త్వా కుశాన ఇతి
కదం తు పిణ్డ సంజ్ఞాం తే పితరొ లేభిరే పురా
11 [నరనారాయనౌ]
ఇమాం హి ధరణీం పూర్వం నస్తాం సాగరమేఖలామ
గొవిన్థ ఉజ్జహారాశు వారాహం రూపమ ఆశ్రితః
12 సదాపయిత్వా తు ధరణీం సవే సదానే పురుషొత్తమః
జలకర్థమ లిప్తాఙ్గొ లొకకార్యార్దమ ఉథ్యతః
13 పరాప్తే చాహ్నిక కాలే స మధ్యంథిన గతే రవౌ
థంస్త్రా విలగ్నాన మృత పిణ్డాన విధూయ సహసా పరభుః
సదాపయామ ఆస వై పృద్వ్యాం కుశాన ఆస్తీర్య నారథ
14 స తేష్వ ఆత్మానమ ఉథ్థిశ్య పిత్ర్యం చక్రే యదావిధి
సంకల్పయిత్వా తరీన పిణ్డాన సవేనైవ విధినా పరభుః
15 ఆత్మగాత్రొష్మ సంభూతైః సనేహగర్భైస తిలైర అపి
పరొక్ష్యాపవర్గం థేవేశః పరాఙ్ముఖః కృతవాన సవయమ
16 మర్యాథా సదాపనార్దం చ తతొ వచనమ ఉక్తవాన
అహం హి పితరః సరష్టుమ ఉథ్యతొ లొకకృత సవయమ
17 తస్య చిన్తయతః సథ్యః పితృకార్యవిధిం పరమ
థంస్త్రాభ్యాం పరవినిర్ధూతా మమైతే థక్షిణాం థిశమ
ఆశ్రితా ధరణీం పిణ్డాస తస్మాత పితర ఏవ తే
18 తరయొ మూర్తి విహీనా వై పిణ్డ మూర్తి ధరాస తవ ఇమే
భవన్తు పితరొ లొకే మయా సృష్టాః సనాతనాః
19 పితా పితామహశ చైవ తదైవ పరపితామహః
అహమ ఏవాత్ర విజ్ఞేయస తరిషు పిణ్డేషు సంస్దితః
20 నాస్తి మత్తొ ఽధికః కశ చిత కొ వాభ్యర్చ్యొ మయా సవయమ
కొ వా మమ పితా లొకే అహమ ఏవ పితామహః
21 పితామహ పితా చైవ అహమ ఏవాత్ర కారణమ
ఇత్య ఏవమ ఉక్త్వా వచనం థేవథేవొ వృషాకపిః
22 వరాహపర్వతే విప్ర థత్త్వా పిణ్డాన సవిస్తరాన
ఆత్మానం పూజయిత్వైవ తత్రైవాథర్శనం గతః
23 ఏతథర్దం శుభమతే పితరః పిణ్డ సంజ్ఞితాః
లభన్తే సతతం పూజాం వృషాకపి వచొ యదా
24 యే యజన్తి పితౄన థేవాన గురూంశ చైవాతిదీంస తదా
గాశ చైవ థవిజముఖ్యాంశ చ పృదివీం మాతరం తదా
కర్మణా మనసా వాచా విష్ణుమ ఏవ యజన్తి తే
25 అన్తర్గతః స భగవాన సర్వసత్త్వశరీరగః
సమః సర్వేషు భూతేషు ఈశ్వరః సుఖథుఃఖయొః
మహాన మహాత్మా సర్వాత్మా నారాయణ ఇతి శరుతః