శాంతి పర్వము - అధ్యాయము - 332

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
వ్యాస మహాభారతము (శాంతి పర్వము - అధ్యాయము - 332)
వేద వ్యాసుడు


వ్యాస మహాభారతము
పర్వములు
1. ఆది పర్వము
2. సభా పర్వము
3. అరణ్య పర్వము
4. విరాట పర్వము
5. ఉద్యోగ పర్వము
6. భీష్మ పర్వము
7. ద్రోణ పర్వము
8. కర్ణ పర్వము
9. శల్య పర్వము
10. సౌప్తిక పర్వము
11. స్త్రీ పర్వము
12. శాంతి పర్వము
13. అనుశాసన పర్వము
14. అశ్వమేధ పర్వము
15. ఆశ్రమవాసిక పర్వము
16. మౌసల పర్వము
17. మహాప్రస్ధానిక పర్వము
18. స్వర్గారోహణ పర్వము

1 [నరనారాయణౌ]
ధన్యొ ఽసయ అనుగృహీతొ ఽసి యత తే థృష్టః సవయంప్రభుః
న హి తం థృష్టవాన కశ చిత పథ్మయొనిర అపి సవయమ
2 అవ్యక్తయొనిర భగవాన థుర్థర్శః పురుషొత్తమః
నారథైతథ ధి తే సత్యం వచనం సముథాహృతమ
3 నాస్య భక్తైః పరియతరొ లొకే కశ చన విథ్యతే
తతః సవయం థర్శితవాన సవమ ఆత్మానం థవిజొత్తమః
4 తపొ హి తప్యతస తస్య యత సదానం పరమాత్మనః
న తత సంప్రాప్నుతే కశ చిథ ఋతే హయ ఆవాం థవిజొత్తమ
5 యా హి సూర్యసహస్రస్య సమస్తస్య భవేథ థయుతిః
సదానస్య సా భవేత తస్య సవయం తేన విరాజతా
6 తస్మాథ ఉత్తిష్ఠతే విప్ర థేవాథ విశ్వభువః పతేః
కషమా కషమావతాం శరేష్ఠ యయా భూమిస తు యుజ్యతే
7 తస్మాచ చొత్తిష్ఠతే థేవాత సర్వభూతి హితొ రసః
ఆపొ యేన హి యుజ్యన్తే థరవత్వం పరాప్నువన్తి చ
8 తస్మాథ ఏవ సముథ్భూతం తేజొ రూపగుణాత్మకమ
యేన సమ యుజ్యతే సూర్యస తతొ లొకాన విరాజతే
9 తస్మాథ థేవాత సముథ్భూతః సపర్శస తు పురుషొత్తమాత
యేన సమ యుజ్యతే వాయుస తతొ లొకాన వివాత్య అసౌ
10 తస్మాచ చొత్తిష్ఠతే శబ్థః సర్వలొకేశ్వరాత పరభొః
ఆకాశం యుజ్యతే యేన తతస తిష్ఠత్య అసంవృతమ
11 తస్మాచ చొత్తిష్ఠతే థేవాత సర్వభూతగతం మనః
చన్థ్రమా యేన సంయుక్తః పరకాశగుణ ధారణః
12 సొ భూతొత్పాథకం నామ తత సదానం వేథ సంజ్ఞితమ
విథ్యా సహాయొ యత్రాస్తే భగవాన హవ్యకవ్య భుక
13 యే హి నిష్కల్మసా లొకే పుణ్యపాపవివర్జితాః
తేషాం వై కషేమమ అధ్వానం గచ్ఛతాం థవిజసత్తమ
సర్వలొకతమొ హన్తా ఆథిత్యొ థవారమ ఉచ్యతే
14 ఆథిత్యథగ్ధసర్వాఙ్గా అథృశ్యాః కేన చిత కవ చిత
పరమాను భూతా భూత్వా తు తం థేవం పరవిశన్త్య ఉత
15 తస్మాథ అపి వినిర్ముక్తా అనిరుథ్ధ తనౌ సదితాః
మనొ భూతాస తతొ భూయః పరథ్యుమ్నం పరవిశన్త్య ఉత
16 పరథ్యుమ్నాచ చాపి నిర్ముక్తా జీవం సంకర్షణం తదా
విశన్తి విప్ర పరవరాః సాంఖ్యా భాగవతైః సహ
17 తతస తరైగుణ్యహీనాస తే పరమాత్మానమ అఞ్జసా
పరవిశన్తి థవిజశ్రేష్ఠ కషేత్రజ్ఞం నిర్గుణాత్మకమ
సర్వావాసం వాసుథేవం కషేత్రజ్ఞం విథ్ధి తత్త్వతః
18 సమాహిత మనస్కాశ చ నియతాః సంయతేన్థ్రియాః
ఏకాన్తభావొపగతా వాసుథేవం విశన్తి తే
19 ఆవామ అపి చ ధర్మస్య గృహే జాతౌ థవిజొత్తమ
రమ్యాం విశాలామ ఆశ్రిత్య తప ఉగ్రం సమాస్దితౌ
20 యే తు తస్యైవ థేవస్య పరాథుర్భావాః సురప్రియాః
భవిష్యన్తి తరిలొకస్దాస తేషాం సవస్తీత్య అతొ థవిజ
21 విధినా సవేన యుక్తాభ్యాం యదాపూర్వం థవిజొత్తమ
ఆస్దితాభ్యాం సర్వకృచ్ఛ్రం వరతం సమ్యక తథ ఉత్తమమ
22 ఆవాభ్యామ అపి థృష్టస తవం శవేతథ్వీపే తపొధన
సమాగతొ భగవతా సంజల్పం కృతవాన యదా
23 సర్వం హి నౌ సంవిథితం తరైలొక్యే సచరాచరే
యథ భవిష్యతి వృత్తం వా వర్తతే వా శుభాశుభమ
24 [వైషమ్పాయన]
ఏతచ ఛరుత్వా తయొర వాక్యం తపస్య ఉగ్రే ఽభయవర్తత
నారథః పరాఞ్జలిర భూత్వా నారాయణ పరాయనః
25 జజాప విధివన మన్త్రాన నారాయణ గతాన బహూన
థివ్యం వర్షసహస్రం హి నరనారాయణాశ్రమే
26 అవసత స మహాతేజా నారథొ భగవాన ఋషిః
తమ ఏవాభ్యర్చయన థేవం నరనారాయణౌ చ తౌ