శాంతి పర్వము - అధ్యాయము - 331

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
వ్యాస మహాభారతము (శాంతి పర్వము - అధ్యాయము - 331)
వేద వ్యాసుడు


వ్యాస మహాభారతము
పర్వములు
1. ఆది పర్వము
2. సభా పర్వము
3. అరణ్య పర్వము
4. విరాట పర్వము
5. ఉద్యోగ పర్వము
6. భీష్మ పర్వము
7. ద్రోణ పర్వము
8. కర్ణ పర్వము
9. శల్య పర్వము
10. సౌప్తిక పర్వము
11. స్త్రీ పర్వము
12. శాంతి పర్వము
13. అనుశాసన పర్వము
14. అశ్వమేధ పర్వము
15. ఆశ్రమవాసిక పర్వము
16. మౌసల పర్వము
17. మహాప్రస్ధానిక పర్వము
18. స్వర్గారోహణ పర్వము

1 [జనమేజయ]
బరహ్మన సుమహథ ఆఖ్యానం భవతా పరికీర్తితమ
యచ ఛరుత్వా మునయః సర్వే విస్మయం పరమం గతాః
2 ఇథం శతసహస్రాథ ధి భారతాఖ్యాన విస్తరాత
ఆమద్య మతిమన్దేన జఞానొథధిమ అనుత్తమమ
3 నవ నీతం యదా థధ్నొ మలయాచ చన్థనం యదా
ఆరణ్యకం చ వేథేభ్య ఓషధిభ్యొ ఽమృతం యదా
4 సముథ్ధృతమ ఇథం బరహ్మన కదామృతమ అనుత్తమమ
తపొ నిధే తవయొక్తం హి నారాయణ కదాశ్రయమ
5 స హీశొ భగవాన థేవః సర్వభూతాత్మభావనః
అహొ నారాయణం తేజొ థుర్థర్శం థవిజసత్తమ
6 యత్రావిశన్తి కల్పాన్తే సర్వే బరహ్మాథయః సురాః
ఋషయశ చ సగన్ధర్వా యచ చ కిం చిచ చరాచరమ
న తతొ ఽసతి పరం మన్యే పావనం థివి చేహ చ
7 సర్వాశ్రమాభిగమనం సర్వతీర్దావగాహనమ
న తదా ఫలథం చాపి నారాయణ కదా యదా
8 సర్వదా పావితాః సమేహ శరుత్వేమామ ఆథితః కదామ
హరేర విశ్వేశ్వరస్యేహ సర్వపాపప్రనాశనీమ
9 న చిత్రం కృతవాంస తత్ర యథ ఆర్యొ మే ధనంజయః
వాసుథేవసహాయొ యః పరాప్తవాఞ జయమ ఉత్తమమ
10 న చాస్య కిం చిథ అప్రాప్యం మన్యే లొకేష్వ అపి తరిషు
తరిలొక్య నాదొ విష్ణుః స యస్యాసీత సాహ్యకృత సఖా
11 ధన్యాశ చ సర్వ ఏవాసన బరహ్మంస తే మమ పూర్వకాః
హితాయ శరేయసే చైవ యేషామ ఆసీజ జనార్థనః
12 తపసాపి న థృశ్యొ హి భగవాఁల లొకపూజితః
యం థృష్టవన్తం తే సాక్షాచ ఛరీవత్సాఙ్క విభూసనమ
13 తేభ్యొ ధన్యతరశ చైవ నారథః పరమేష్ఠిజః
న చాల్పతేజసమ ఋషిం వేథ్మి నారథమ అవ్యయమ
శవేతథ్వీపం సమాసాథ్య యేన థృష్టః సవయం హరిః
14 థేవప్రసాథానుగతం వయక్తం తత తస్య థర్శనమ
యథ థృష్టవాంస తథా థేవమ అనిరుథ్ధ తనౌ సదితమ
15 బథరీమ ఆశ్రమం యత తు నారథః పరాథ్రవత పునః
నరనారాయణౌ థరష్టుం కిం ను తత కారణం మునే
16 శవేతథ్వీపాన నివృత్తశ చ నారథః పరమేష్ఠిజః
బథరీమ ఆశ్రమం పరాప్య సమాగమ్య చ తావ ఋషీ
17 కియన్తం కాలమ అవసత కాః కదాః పృష్టవాంశ చ సః
శవేతథ్వీపాథ ఉపావృత్తే తస్మిన వా సుమహాత్మని
18 కిమ అబ్రూతాం మహాత్మానౌ నరనారాయణావ ఋషీ
తథ ఏతన మే యదాతత్త్వం సర్వమ ఆఖ్యాతుమ అర్హసి
19 [వైషమ్పాయన]
నమొ భగవతే తస్మై వయాసాయామిత తేజసే
యస్య పరసాథాథ వక్ష్యామి నారాయణ కదామ ఇమామ
20 పరాప్య శవేతం మహాథ్వీపం థృష్టవాన హరిమ అవ్యయమ
నివృత్తొ నారథొ రాజంస తరసా మేరుమ ఆగమత
హృథయేనొథ్వహన భారం యథ ఉక్తం పరమాత్మనా
21 పశ్చాథ అస్యాభవథ రాజన్న ఆత్మనః సాధ్వసం మహత
యథ గత్వా థూరమ అధ్వానం కషేమీ పునర ఇహాగతః
22 తతొ మేరొః పరచక్రామ పర్వతం గన్ధమాథనమ
నిపపాత చ ఖాత తూర్ణం విశాలాం బథరీమ అను
23 తతః స థథృశే థేవౌ పురాణావ ఋషిసత్తమౌ
తపశ చరన్తౌ సుమహథ ఆత్మనిష్ఠౌ మహావ్రతౌ
24 తేజసాభ్యధికౌ సూర్యాత సర్వలొకవిరొచనాత
శరీవత్స లక్షణౌ పూజ్యౌ జతా మన్థల ధారిణౌ
25 జాలపాథభుజౌ తౌ తు పాథయొశ చక్రలక్షణౌ
వయూధొరస్కౌ థీర్ఘభుజౌ తదా ముష్క చతుష్కినౌ
26 షష్టిథన్తావ అష్ట థంష్ట్రౌ మేఘౌఘసథృశస్వనౌ
సవాస్యౌ పృదు లలాతౌ చ సుహనూ సుభ్రు నాసికౌ
27 ఆతపత్రేణ సథృశే శిరసీ థేవయొస తయొః
ఏవం లక్షణసంపన్నౌ మహాపురుష సంజ్ఞితౌ
28 తౌ థృష్ట్వా నారథొ హృష్టస తాభ్యాం చ పరతిపూజితః
సవాగతేనాభిభాస్యాద పృష్టశ చానామయం తథా
29 బభూవాన్తర్గతమ అతినిరీక్ష్య పురుషొత్తమౌ
సథొ గతాస తత్ర యే వై సర్వభూతనమస్కృతాః
30 శవేతథీపే మయా థృష్టాస తాథృశావ ఋషిసత్తమౌ
ఇతి సంచిన్త్య మనసా కృత్వా చాభిప్రథక్షిణమ
ఉపొపవివిశే తత్ర పీదే కుశ మయే శుభే
31 తతస తౌ తపసాం వాసౌ యశసాం తేజసామ అపి
ఋషీ శమ థమొపేతౌ కృత్వా పూర్వాహ్నికం విధిమ
32 పశ్చాన నారథమ అవ్యగ్రౌ పాథ్యార్ఘ్యాభ్యాం పరపూజ్య చ
పీదయొశ చొపవిష్టౌ తౌ కృతాతిద్యాహ్నికౌ నృప
33 తేషు తత్రొపవిష్టేషు స థేశొ ఽభివ్యరాజత
ఆజ్యాహుతి మహాజ్వాలైర యజ్ఞవాతొ ఽగనిభిర యదా
34 అద నారాయణస తత్ర నారథం వాక్యమ అబ్రవీత
సుఖొపవిష్టం విశ్రాన్తం కృతాతిద్యం సుఖస్దితమ
35 అపీథానీం స భగవాన పరమాత్మా సనాతనః
శవేతథీపే తవయా థృష్ట ఆవయొః పరకృతిః పరా
36 [నారథ]
థృష్టొ మే పురుషః శరీమాన విశ్వరూపధరొ ఽవయయః
సర్వే హి లొకాస తత్ర సదాస తదా థేవాః సహర్షిభిః
అథ్యాపి చైనం పశ్యామి యువాం పశ్యన సనాతనౌ
37 యైర లక్షణైర ఉపేతః స హరిర అవ్యక్తరూపధృక
తైర లక్షణైర ఉపేతౌ హి వయక్తరూపధరౌ యువామ
38 థృష్టౌ మయా యువాం తత్ర తస్య థేవస్య పార్శ్వతః
ఇహ చైవాగతొ ఽసమ్య అథ్య విసృష్టః పరమాత్మనా
39 కొ హి నామ భవేత తస్య తేజసా యశసా శరియా
సథృశస తరిషు లొకేషు ఋతే ధర్మాత్మజౌ యువామ
40 తేన మే కదితం పూర్వం నామ కషేత్రజ్ఞసంజ్ఞితమ
పరాథుర్భావాశ చ కదితా భవిష్యన్తి హి యే యదా
41 తత్ర యే పురుషాః శవేతాః పఞ్చేన్థ్రియ వివర్జితాః
రతిబుథ్ధాశ చ తే సర్వే భక్తాశ చ పురుషొత్తమమ
42 తే ఽరచయన్తి సథా థేవం తైః సార్ధం రమతే చ సః
పరియ భక్తొ హి భగవాన పరమాత్మా థవిజ పరియః
43 రమతే సొ ఽరచ్యమానొ హి సథా భాగవత పరియః
విశ్వభుక సర్వగొ థేవొ బాన్ధవొ భక్త వత్సలః
స కర్తా కారణం చైవ కార్యం చాతిబల థయుతిః
44 తపసా యొజ్య సొ ఽఽతమానం శవేతథ్వీపాత పరం హి యత
తేజ ఇత్య అభివిఖ్యాతం సవయం భాసావభాసితమ
45 శాన్తిః సా తరిషు లొకేషు సిథ్ధానాం భావితాత్మనామ
ఏతయా శుభయా బుథ్ధ్యా నైష్ఠికం వరతమ ఆస్దితః
46 న తత్ర సూర్యస తపతి న సొమొ ఽభివిరాజతే
న వాయుర వాతి థేవేశే తపశ చరతి థుశ్చరమ
47 వేథీమ అస్తతలొత్సేధాం భూమావ ఆస్దాయ విశ్వభుక
ఏకపాథస్దితొ థేవ ఊర్ధ్వబాహుర ఉథఙ ముఖః
సాఙ్గాన ఆవర్తయన వేథాంస తపస తేపే సుథుశ్చరమ
48 యథ బరహ్మా ఋషయశ చైవ సవయం పశుపతిశ చ యత
శేషాశ చ విబుధశ్రేష్ఠా థైత్యథానవరాక్షసాః
49 నాగాః సుపర్ణా గన్ధర్వాః సిథ్ధా రాజర్షయశ చ యే
హవ్యం కవ్యం చ సతతం విధిపూర్వం పరయుఞ్జతే
కృత్స్నం తత తస్య థేవస్య చరణావ ఉపతిష్ఠతి
50 యాః కరియాః సంప్రయుక్తాస తు ఏకాన్తగతబుథ్ధిభిః
తాః సర్వాః శిరసా థేవః పరతిగృహ్ణాతి వై సవయమ
51 న తస్యాన్యః పరియతరః పరతిబుథ్ధైర మహాత్మభిః
విథ్యతే తరిషు లొకేషు తతొ ఽసమ్య ఐకాన్తికం గతః
ఇహ చైవాగతస తేన విసృష్టః పరమాత్మనా
52 ఏవం మే భగవాన థేవః సవయమ ఆఖ్యాతవాన హరిః
ఆసిష్యే తత్పరొ భూత్వా యువాభ్యాం సహ నిత్యశః