శాంతి పర్వము - అధ్యాయము - 330

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
వ్యాస మహాభారతము (శాంతి పర్వము - అధ్యాయము - 330)
వేద వ్యాసుడు


వ్యాస మహాభారతము
పర్వములు
1. ఆది పర్వము
2. సభా పర్వము
3. అరణ్య పర్వము
4. విరాట పర్వము
5. ఉద్యోగ పర్వము
6. భీష్మ పర్వము
7. ద్రోణ పర్వము
8. కర్ణ పర్వము
9. శల్య పర్వము
10. సౌప్తిక పర్వము
11. స్త్రీ పర్వము
12. శాంతి పర్వము
13. అనుశాసన పర్వము
14. అశ్వమేధ పర్వము
15. ఆశ్రమవాసిక పర్వము
16. మౌసల పర్వము
17. మహాప్రస్ధానిక పర్వము
18. స్వర్గారోహణ పర్వము

1 [భగవాన]
సూర్యా చన్థ్రమసౌ శశ్వత కేశైర మే అంశుసంజ్ఞితైః
బొధయంస తాపయంశ చైవ జగథ ఉత్తిష్ఠతః పృదక
2 బొధనాత తాపనాచ చైవ జగతొ హర్షణం భవేత
అగ్నీషొమ కృతైర ఏభిః కర్మభిః పాణ్డునన్థన
హృషీకేశొ ఽహమ ఈశానొ వరథొ లొకభావనః
3 ఇథొపహూత యొగేన హరే భాగం కరతుష్వ అహమ
వర్ణశ చ మే హరిశ్రేష్ఠస తస్మాథ ధరిర అహం సమృతః
4 ధామ సారొ హి లొకానామ ఋతం చైవ విచారితమ
ఋతధామా తతొ విప్రైః సత్యశ చాహం పరకీర్తితః
5 నస్తాం చ ధరణీం పూర్వమ అవిన్థం వై గుహా గతామ
గొవిన్థ ఇతి మాం థేవా వాగ భిః సమభితుష్టువుః
6 శిపివిష్టేతి చాఖ్యాయాం హీనరొమా చ యొ భవేత
తేనావిష్టం హి యత కిం చిచ ఛిపివిష్టం హి తత సమృతమ
7 యాస్కొ మామ ఋషిర అవ్యగ్రొ నైకయజ్ఞేషు గీతవాన
శిపివిష్ట ఇతి హయ అస్మాథ గుహ్య నామ ధరొ హయ అహమ
8 సతుత్వా మాం శిపివిష్టేతి యాస్కొ ఋషిర ఉథారధీః
మత్ప్రసాథాథ అధొ నస్తం నిరుక్తమ అభిజగ్మివాన
9 న హి జాతొ న జాయే ఽహం న జనిష్యే కథా చన
కషేత్రజ్ఞః సర్వభూతానాం తస్మాథ అహమ అజః సమృతః
10 నొక్తపూర్వం మయా కషుథ్రమ అశ్లీలం వా కథా చన
ఋతా బరహ్మసుతా సా మే సత్యా థేవీ సరస్వతీ
11 సచ చాసచ చైవ కౌన్తేయ మయావేశితమ ఆత్మని
పౌష్కరే బరహ్మ సథనే సత్యం మామ ఋషయొ విథుః
12 సత్త్వాన న చయుత పూర్వొ ఽహం సత్త్వం వై విథ్ధి మత్కృతమ
జన్మనీహాభవత సత్త్వం పౌర్వికం మే ధనఞ్జయ
13 నిరాశీః కర్మ సంయుక్తం సాత్వతం మాం పరకల్పయ
సాత్వత జఞానథృష్టొ ఽహం సాత్వతః సాత్వతాం పతిః
14 కృషామి మేథినీం పార్ద భూత్వా కార్ష్ణాయసొ మహాన
కృష్ణొ వర్ణశ చ మే యస్మాత తస్మాత కృష్ణొ ఽహమ అర్జున
15 మయా సంశ్లేషితా భూమిర అథ్భిర వయొమ చ వాయునా
వాయుశ చ తేజసా సార్ధం వైకున్దత్వం తతొ మమ
16 నిర్వానం పరమం సౌఖ్యం ధర్మొ ఽసౌ పర ఉచ్యతే
తస్మాన న చయుత పూర్వొ ఽహమ అచ్యుతస తేన కర్మణా
17 పృదివీ నభసీ చొభే విశ్రుతే విశ్వలౌకికే
తయొః సంధారణార్దం హి మామ అధొక్షజమ అఞ్జసా
18 నిరుక్తం వేథ విథుషొ యే చ శబ్థార్ద చిన్తకాః
తే మాం గాయన్తి పరాగ్వంశే అధొక్షజ ఇతి సదితిః
19 శబ్థ ఏకమతైర ఏష వయాహృతః పరమర్షిభిః
నాన్యొ హయ అధొక్షజొ లొకే ఋతే నారాయణం పరభుమ
20 ఘృతం మమార్చిషొ లొకే జన్తూనాం పరాణ ధారణమ
ఘృతార్చిర అహమ అవ్యగ్రైర వేథజ్ఞైః పరికీర్తితః
21 తరయొ హి ధాతవః ఖయాతాః కర్మజా ఇతి చ సమృతాః
పిత్తం శలేష్మా చ వాయుశ చ ఏష సంఘాత ఉచ్యతే
22 ఏతైశ చ ధార్యతే జన్తుర ఏతైః కషీణైశ చ కషీయతే
ఆయుర్వేథవిథస తస్మాత తరిధాతుం మాం పరచక్షతే
23 వృషొ హి భగవాన ధర్మః ఖయాతొ లొకేషు భారత
నైఘన్తుక పథాఖ్యాతం విథ్ధి మాం వృషమ ఉత్తమమ
24 కపిర వరాహః శరేష్ఠశ చ ధర్మశ చ వృష ఉచ్యతే
తస్మాథ వృషాకపిం పరాహ కశ్యపొ మాం పరజాపతిః
25 న చాథిం న మధ్యం తదా నైవ చాన్తం; కథా చిథ విథన్తే సురాశ చాసురాశ చ
అనాథ్యొ హయ అమధ్యస తదా చాప్య అనన్తః; పరగీతొ ఽహమ ఈశొ విభుర లొకసాక్షీ
26 శుచీని శరవణీయాని శృణొమీహ ధనంజయ
న చ పాపాని గృహ్ణామి తతొ ఽహం వై శుచిశ్రవః
27 ఏకశృఙ్గః పురా భూత్వా వరాహొ థివ్యథర్శనః
ఇమామ ఉథ్ధృతవాన భూమిమ ఏకశృఙ్గస తతొ హయ అహమ
28 తదైవాసం తరికకుథొ వారాహం రూపమ ఆస్దితః
తరికకుత తేన విఖ్యాతః శరీరస్య తు మాపనాత
29 విరిఞ్చ ఇతి యః పరొక్తః కపిల జఞానచిన్తకైః
స పరజాపతిర ఏవాహం చేతనాత సర్వలొకకృత
30 విథ్యా సహాయవన్తం మామ ఆథిత్యస్దం సనాతనమ
కపిలం పరాహుర ఆచార్యాః సాంఖ్యా నిశ్చిత నిశ్చయాః
31 హిరణ్యగర్భొ థయుతిమాన ఏష యశ ఛన్థసి సతుతః
యొగైః సంపూజ్యతే నిత్యం స ఏవాహం విభుః సమృతః
32 ఏకవింశతిశాఖం చ ఋగ్వేథం మాం పరచక్షతే
సహస్రసాఖం యత సామ యే వై వేథ విథొ జనాః
గాయన్త్య ఆరణ్యకే విప్రా మథ్భక్తాస తే ఽపి థుర్లభాః
33 సః పఞ్చాశతమ అస్తౌ చ సప్తత్రింశతమ ఇత్య ఉత
యస్మిఞ శాఖా యజుర్వేథే సొ ఽహమ ఆధ్వర్యవే సమృతః
34 పఞ్చ కల్పమ అదర్వాణం కృత్యాభిః పరిబృంహితమ
కల్పయన్తి హి మాం విప్రా అదర్వాణవిథస తదా
35 శాఖా భేథాశ చ యే కే చిథ యాశ చ శాఖాసు గీతయః
సవరవర్ణసముచ్చారాః సర్వాంస తాన విథ్ధి మత్కృతాన
36 యత తథ ధయశిరః పార్ద సముథేతి వరప్రథమ
సొ ఽహమ ఏవొత్తరే భాగే కరమాక్షర విభాగవిత
37 రామాథేశిత మార్గేణ మత్ప్రసాథాన మహాత్మనా
పాఞ్చాలేన కరమః పరాప్తస తస్మాథ భూతాత సనాతనాత
బాభ్రవ్య గొత్రః స బభౌ పరదమః కరమపారగః
38 నారాయణాథ వరం లబ్ధ్వా పరాప్య యొగమ అనుత్తమమ
కరమం పరనీయ శిక్షాం చ పరనయిత్వా స గాలవః
39 కన్థలీకొ ఽద రాజా చ బరహ్మథత్తః పరతాపవాన
జాతీ మరణజం థుఃఖం సమృత్వా సమృత్వా పునః పునః
సప్తజాతిషు ముఖ్యత్వాథ యొగానాం సంపథం గతః
40 పురాహమ ఆత్మజః పార్ద పరదితః కారణాన్తరే
ధర్మస్య కురుశార్థూల తతొ ఽహం ధర్మజః సమృతః
41 నరనారాయణౌ పూర్వం తపస తేపతుర అవ్యయమ
ధర్మయానం సమారూఢౌ పర్వతే గన్ధమాథనే
42 తత కాలసమయం చైవ థక్షయజ్ఞొ బభూవ హ
న చైవాకల్పయథ భాగం థక్షొ రుథ్రస్య భారత
43 తతొ థధీచి వచనాథ థక్షయజ్ఞమ అపాహరత
ససర్జ శూలం కరొధేన పరజ్వలన్తం ముహుర ముహుః
44 తచ ఛూలం భస్మసాత కృత్వా థక్షయజ్ఞం సవిస్తరమ
ఆవయొః సహసాగచ్ఛథ బథర్య ఆశ్రమమ అన్తికాత
వేగేన మహతా పార్ద పతన నారాయణొరసి
45 తతః సవతేజసావిష్టాః కేశా నారాయణస్య హ
బభూవుర ముఞ్జ వర్ణాస తు తతొ ఽహం ముఞ్జ కేశవాన
46 తచ చ శూలం వినిర్ధూతం హుంకారేణ మహాత్మనా
జగామ శంకర కరం నారాయణ సమాహతమ
47 అద రుథ్ర ఉపాధావత తావ ఋషీ తపసాన్వితౌ
తత ఏనం సముథ్ధూతం కన్దే జగ్రాహ పానినా
నారాయణః స విశ్వాత్మా తేనాస్య శితి కన్దతా
48 అద రుథ్ర విఘాతార్దమ ఇషీకాం జగృహే నరః
మన్త్రైశ చ సంయుయొజాశు సొ ఽభవత పరశుర మహాన
49 కషిప్తశ చ సహసా రుథ్రే ఖన్థనం పరాప్తవాంస తథా
తతొ ఽహం ఖన్థ పరశుః సమృతః పరశు ఖన్థనాత
50 [అర్జున]
అస్మిన ఉథ్ధే తు వార్ష్ణేయ తరైలొక్యమదనే తథా
జయం కః పరాప్తవాంస తత్ర శంసైతన మే జనార్థన
51 [షరీభగవాన]
తయొః సంలగ్నయొర యుథ్ధే రుథ్ర నారాయణాత్మనొః
ఉథ్విగ్నాః సహసా కృత్స్నా లొకాః సర్వే ఽభవంస తథా
52 నాగృహ్ణాత పావకః శుభ్రం మఖేషు సుహుతం హవిః
వేథా న పరతిభాన్తి సమ ఋషీణాం భావితాత్మనామ
53 థేవాన రజస తమశ చైవ సమావివిశతుస తథా
వసుధా సంచకమ్పే ఽద నభశ చ విపఫాల హ
54 నిష్ప్రభాని చ తేజాంసి బరహ్మా చైవాసనాచ చయుతః
అగాచ ఛొషం సముథ్రశ చ హిమవాంశ చ వయశీర్యత
55 తస్మిన్న ఏవం సముత్పన్నే నిమిత్తే పాణ్డునన్థన
బరహ్మా వృతొ థేవగణైర ఋషిభిశ చ మహాత్మభిః
ఆజగామాశు తం థేశం యత్ర యుథ్ధమ అవర్తత
56 సాఞ్జలి పరగ్రహొ భూత్వా చతుర్వక్త్రొ నిరుక్తగః
ఉవాచ వచనం రుథ్రం లొకానామ అస్తు వై శివమ
నయస్యాయుధాని విశ్వేశ జగతొ హితకామ్యయా
57 యథ అక్షరమ అదావ్యక్తమ ఈశం లొకస్య భావనమ
కూతస్దం కర్తృ నిర్థ్వన్థ్వమ అకర్తేతి చ యం విథుః
58 వయక్తభావగతస్యాస్య ఏకా మూర్తిర ఇయం శివా
నరొ నారాయణశ చైవ జాతౌ ధర్మకులొథ్వహౌ
59 తపసా మహతా యుక్తౌ థేవ శరేష్ఠౌ మహావ్రతౌ
అహం పరసాథజస తస్య కస్మింశ చిత కారణాన్తరే
తవం చైవ కరొధజస తాత పూర్వసర్గే సనాతనః
60 మయా చ సార్ధం వరథం విబుధైశ చ మహర్షిభిః
పరసాథయామ ఆస తతొ థేవం నారాయణం పరభుమ
61 బరహ్మణా తవ ఏవమ ఉక్తస తు రుథ్రః కరొధాగ్నిమ ఉత్సృజన
పరసాథయామ ఆస తతొ థేవం నారయణం పరభుమ
శరణం చ జగామాథ్యం వరేణ్యం వరథం హరిమ
62 తతొ ఽద వరథొ థేవొ జితక్రొధొ జితేన్థ్రియః
పరీతిమాన అభవత తత్ర రుథ్రేణ సహ సంగతః
63 ఋషిభిర బరహ్మణా చైవ విబుధైశ చ సుపూజితః
ఉవాచ థేవమ ఈశానమ ఈశః స జగతొ హరిః
64 యస తవాం వేత్తి స మాం వేత్తి యస తవామ అను స మామ అను
నావయొర అన్తరం కిం చిన మా తే భూథ బుథ్ధిర అన్యదా
65 అథ్య పరభృతి శరీవత్సః శూలాఙ్కొ ఽయం భవత్వ అయమ
మమ పాన్య అఙ్కితశ చాపి శరీకన్దస తవం భవిష్యసి
66 ఏవం లక్షణమ ఉత్పాథ్య పరస్పరకృతం తథా
సఖ్యం చైవాతులం కృత్వా రుథ్రేణ సహితావ ఋషీ
తపస తేపతుర అవ్యగ్రౌ విసృజ్య తరిథివౌకసః
67 ఏష తే కదితః పార్ద నారాయణ జయొ మృధే
నామాని చైవ గుహ్యాని నిరుక్తాని చ భారత
ఋషిభిః కదితానీహ యాని సంకీర్తితాని తే
68 ఏవం బహువిధై రూపైశ చరామీహ వసుంధరమ
బరహ్మలొకం చ కౌన్తేయ గొలొకం చ సనాతనమ
మయా తవం రక్షితొ యుథ్ధే మహాన్తం పరాప్తవాఞ జయమ
69 యస తు తే సొ ఽగరతొ యాతి యుథ్ధే సంప్రత్యుపస్దితే
తం విథ్ధి రుథ్రం కౌన్తేయ థేవథేవం కపర్థినమ
70 కాలః స ఏవ కదితః కరొధజేతి మయా తవ
నిహతాంస తేన వై పూర్వం హతవాన అసి వై రిపూన
71 అప్రమేయప్రభావం తం థేవథేవమ ఉమాపతిమ
నమస్వ థేవం పరయతొ విశ్వేశం హరమ అవ్యయమ